Project Europese Waarden

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode SOBA223
Vaknaam Project Europese Waarden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 8
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Project Europese Waarden
Leerdoelen De leerdoelen van deze cursus zijn:
- Het construeren van inhoudelijke verklaringen gericht op verschillen in waarden tussen landen;
- Het afleiden van toetsbare hypothesen uit inhoudelijke verklaringen;
- Het begrijpen en toepassen van bestaande sociologische theorieën over waardenverschillen;
- Het toepassen van specifieke statistische en methodologische vaardigheden: operationaliseren van een theoretisch concept (waarde); toetsen van hypothesen met geavanceerde statistische technieken (multivariate regressieanalyse);
- Inhoudelijke interpretatie van de gevonden statistische resultaten;
- Kritische reflectie op de bredere implicaties van het onderzoek: wat zeggen de resultaten over het opgestelde onderzoeksmodel? In hoeverre zijn de resultaten te generaliseren naar de populatie? In hoeverre zijn de resultaten vertekend door bepaalde methodologische keuzes of aannames?
Omschrijving Waarom zijn inwoners van Spanje toleranter ten opzichte van homoseksualiteit dan inwoners van Portugal? Hebben Noren een sterker arbeidsethos dan Zweden? Hoe kan verklaard worden dat Duitsers meer vertrouwen hebben in de regering dan Nederlanders? In dit project ga je onderzoek doen naar een door jou gekozen waarde; over deze waarde stel je een interessante onderzoeksvraag op en met data van de European Values Study toets je de hypothesen die je hebt afgeleid uit de inhoudelijke verklaringen. Je interpreteert de statistische resultaten en reflecteert op de kennis die je hebt opgedaan over de gekozen waarde. Ook reflecteer je op in hoeverre de gevonden resultaten antwoord hebben gegeven op de onderzoeksvraag.

In deze cursus pas je kennis toe uit het vak Application of Theories (semester 1a) en vakken uit het eerste jaar van sociologie. Je laat zien dat je naast het toepassen van kennis ook kritisch kunt reflecteren op deze kennis (e.g., wat weet je na dit onderzoek? Wat weet je nog niet? Wat zou je kunnen doen om daar achter te komen?).

De tweedejaars bibliotheekinstructie is een verplicht onderdeel van deze cursus.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdrachten, werkstuk
Vaksoort bachelor
Coördinator M. Roos, MSc.
Docent(en) M. van Gerner-Haan, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Schrijfvaardigheid deel 1 en deel 2 Online en geprint verkrijgbaar via de repro
Entreevoorwaarden Twee van de drie statistiekvakken uit het eerste jaar moeten zijn gehaald. Het is zeer wenselijk dat studenten alle statistiekvakken hebben gehaald en dat zij tegelijkertijd het vak Application of Theories volgen.
Opmerkingen Tijdens het project zul je regressie-analyses moeten uitvoeren (met als doel een mediatieanalyse). Voldoende kennis van statistiek en ervaring met het uitvoeren multivariate analyses is dus een voorwaarde voor het met succes volbrengen van deze cursus.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba2 sociologie) 2 semester I verplicht