Statistiek 1

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode SOBA105C
Vaknaam Statistiek 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Statistiek 1
Leerdoelen Het doel van dit vak is om studenten kennis te laten maken met de grondbeginselen van de beschrijvende en toetsende statistiek, gebaseerd op de wetten van de wiskunde en de kansrekening. Studenten leren de verschillende beschrijvende en toetsende technieken en de bijbehorende assumpties, en oefenen met de toepassing van deze technieken op bestaande data, waarbij met name de interpretatie van de uitkomsten een veel aandacht krijgt.

Na afloop van de cursus kunnen succesvolle studenten:
1. de wetten van de kansrekening uiteenzetten en gebruiken, evenals een aantal wiskundige technieken gebruiken (oa., sommaties, kwadrateren, worteltrekken en het oplossen van eenvoudige vergelijkingen);
2. univariate verdelingen van variabelen weergeven en beschrijven met behulp van grafieken, locatiematen en spreidingsmaten;
3. kansen uitrekenen met de normale verdeling;
4. de principes van het statistisch toetsen uiteenzetten evenals de begrippen steekproevenverdeling en standaardfout verklaren en gebruiken;
5. Hypotheses over(verschillen tussen) gemiddelden kunnen opstellen en toetsen (evenals het uitrekenen van betrouwbaarheidsintervallen), de resultaten interpreteren en juiste conclusies trekken over de populatie;
6. Hypotheses over(verschillen tussen) proporties kunnen opstellen en toetsen (evenals het uitrekenen van betrouwbaarheidsintervallen), de resultaten interpreteren en juiste conclusies trekken over de populatie;
7. het statistisch programma SPSS gebruiken voor beschrijvende en toetsende analyses, evenals het programma R voor een aantal toetsende analyses.
Omschrijving De analyse van databestanden is een onmisbaar onderdeel van empirisch onderzoek. Om databestanden te kunnen analyseren gebruiken sociale wetenschappers statistische technieken, die op de wetten van de kansrekening gebaseerd zijn. Deze cursus laat studenten kennismaken met deze technieken, en leert hen vaardigheden in de omgang met statistische software. Het vak bevat drie onderdelen: (1) een reeks hoorcolleges over de stof van het boek: univariate en bivariate beschrijvende statistiek, kansrekening (met name de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling), en het generaliseren van steekproefkenmerken naar populatiekenmerken door berekening van steekproevenverdelingen en hierop gebaseerde betrouwbaarheidsintervallen en overschrijdingskansen voor statistische grootheden. Ook basisvaardigheden wiskunde zijn onderdeel hiervan, zoals het gebruik van het sommatieteken, rekenregels uit de verzamelingenleer, bewerkingen als machten en wortels, en het oplossen van eenvoudige vergelijkingen. Parallel aan deze colleges vindt (2) een reeks computerpractica plaats, waarin studenten leren werken met het softwareprogramma SPSS, en (3) een reeks bijeenkomsten in kleinschalige werkgroepen, waarin studenten onder intensieve begeleiding statistische berekeningen oefenen. Tijdens de werkgroepen wordt ook gelegenheid geboden om de wekelijks in te leveren oefenopgaven te bespreken.
Uren per week 8
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, werkcollege
(Bij het practicum is aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm tentamen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J.M.E. Huisman
Docent(en) dr. G. Stulp, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
SPSS-syllabus - Beschikbaar via Nestor. Huisman, M. & Siero, F.W.
Statistical Methods for the Social Sciences, 5th Ed., 2018. Agresti, A. 978-1-292-22031-4 ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Wanneer je erg weinig ervaring hebt met wiskunde, of hier veel moeite mee hebt, dan is het boek "Wiskunde voor Statistiek, een voorbereiding. 2e druk. Bussum: Coutinho" (ISBN: 9189062833177; Franken, W.M. & Bouts, R.A.) aan te raden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba1 sociologie) 1 semester I verplicht
Schakel sociologie 1 semester I verplicht