Honours research seminar

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSBE2-HO1
Vaknaam Honours research seminar
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 2
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Honours research seminar
Leerdoelen Aan het eind van de cursus kan de student:
- een blog over een wetenschappelijk onderwerp schrijven,
- een motivatiebrief en cv schrijven voor een research master,
- een poster over empirisch onderzoek ontwerpen.
Omschrijving In groepsbijeenkomsten en aan de hand van opdrachten komt het proces van het communiceren van empirische onderzoeksresultaten aan bod. Studenten maken kennis met verschillende manieren waarbij het aanschouwelijk maken een belangrijke rol speelt. Bovendien breiden studenten hun vaardigheden m.b.t. mondeling presenteren uit. Verder leren ze hoe ze zich op een carrière in het onderzoek kunnen voorbereiden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) dr. M. aan het Rot ,dr. B.D. Ostafin ,dr. J.P. Wessel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Articles on Nestor
Artikelen op Nestor
Entreevoorwaarden Toelating tot Excellentie traject Psychologie of verdiepende gedeelte Honours College
Opmerkingen De eerste week van dit seminar vindt plaats in de herkansingsperiode van blok 2a. De tweede week is gepland in de vrije week tussen de tentamenperiode en hertentamenperiode van blok 2b

(niet toegankelijk voor externe studenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
GMW Excellentietraject psychologie - semester II keuze