Academische Vaardigheden

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSBE1-25
Vaknaam Academische Vaardigheden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Academische Vaardigheden
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- de verschillen kennen tussen wetenschappelijk en pseudowetenschappelijk denken in de psychologie;
- vaardigheden van kritisch denken hebben verbeterd, zoals het onderbouwen van stellingen met argumenten, en het kunnen herkennen en weerleggen van logische denkfouten (kritische denken);
- een literatuurstudie kunnen uitvoeren, waaronder het formuleren van een onderzoeksvraag, het zoeken, kritisch evalueren en integreren van informatie uit verschillende bronnen, en het formuleren van conclusies;
- de verschillen kennen tussen verschillende types wetenschappelijke bronnen, zowel qua inhoud als structuur;
- APA-standaarden kunnen toepassen tijdens het schrijven;
- wetenschappelijke bevindingen mondeling kunnen presenteren;
- effectieve studievaardigheden kunnen gebruiken om de psychologie als wetenschapelijke discipline succesvol te bestuderen;
- kunnen reflecteren op de eigen voortgang en professionele vaardigheden;
- kennis hebben genomen van het belang van interculturele competentie.
Omschrijving De studenten ontwikkelen hun academische vaardigheden, zoals het effectief zoeken en beoordelen van wetenschappelijke literatuur, en het schriftelijk en mondeling presenteren van wetenschappelijke bevindingen. De kenmerken van psychologie als wetenschappelijke discipline en haar verschillende werkvelden worden besproken. De cursus biedt instructie en oefening in het accuraat, helder, beknopt en overtuigend schrijven en mondeling presenteren. Studenten werken samen in kleine groepen onder begeleiding van een docent- en studentmentor, waarbij feedback van mentoren en medestudenten gebruikt wordt om te reflecteren op de eigen voortgang en professionele vaardigheden. Daarnaast volgen de studenten een aantal colleges.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
(introductiecollege in week 0)
Toetsvorm opdrachten, werkstuk (individueel)
(De cursus bestaat uit interactieve bijeenkomsten in kleine groepen en een paar colleges)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L. Klavina
Docent(en) MSc. S.M. Attema ,MSc. B. Gützkow
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Bundle including two (!) books:
Critical Thinking +
Selected chapters from Freeman and Stone: Study skills for psychology, and Samuels and Garbati: Mastering academic writing
Chatfield (book) & Freeman & Stone and Samuels & Garbati (booklet) 9781529711967. ca. €  30,00
Effective Writing in Psychology (2nd ed.). Boston: Wiley-Blackwell. 2012 Beins, B. C. & Beins, A. M. 9780470672440 ca. €  42,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Aangeraden literatuur: Lilienfeld, S.O., et al. (2009). 50 great myths of popular psychology: Shattering widespread misconceptions about human behavior. Wiley. (ca. €20).

Aanvullend leesmateriaal wordt aangekondigd.
Dit vak bestaat uit 7,5 ECTS en is niet toegankelijk voor externe studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba1 (EN) psychologie) 1 hele jaar verplicht