Onderzoeksmethoden: practicum

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSBA2-09
Vaknaam Onderzoeksmethoden: practicum
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksmethoden: practicum
Leerdoelen Na de cursus zal de student:
- de voordelen en beperkingen van verschillende onderzoeksmethoden met praktische voorbeelden en toepassingen kunnen evalueren,
- zijn theoretisch kader, methoden, analyses en conclusies van een psychologisch onderzoek kunnen rapporteren in APA-stijl,
- hypothesen en studies kunnen ontwerpen als vervolgonderzoek op interpretaties van beschikbare data,
- data beknopt en informatief kunnen presenteren,
- sommige onderzoekstechnieken kennen en begrijpen, en een onderzoeker binnen de afdeling kennen
- kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject en elkaar peer feedback geven.
Omschrijving Studenten voeren onder begeleiding van een docent een onderzoek uit, waarbij de volgende vaardigheden aan bod komen:
- het kritisch zoeken, lezen, en beoordelen van literatuur,
- het formuleren van geschikte vraagstellingen en hypotheses,
- het ontwerpen van een onderzoek,
- het verzamelen van gegevens,
- het analyseren van gegevens (beschrijvende en inferentiële statistiek), en
- het individueel presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, van de resultaten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm practicum
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. T. Kuppens
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Effective Writing in Psychology Beins and Beins 978-1-119-72294-6 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden Een voldoende op het practicum van Statistiek II (PSBA2-07).
Opmerkingen Deelnemers werken in kleine groepen. Elke groep houdt zich bezig met een specifiek psychologisch onderzoeksonderwerp. De lijst van onderwerpen wordt aan het begin van het semester bekend gemaakt op Nestor, waarna studenten zichzelf inschrijven.

In het practicum wordt gebruik gemaakt van de stof uit Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek (BA2-08). Het wordt dan ook ten zeerste aanbevolen beide onderdelen tegelijkertijd te volgen. Verder is het aan te bevelen voorafgaand aan dit practicum de vakken Testtheorie en testgebruik en Statistiek 2 te volgen.

De intekening verloopt in twee fasen: eerst tekent men zich voor het practicum in op ProgressWWW, waardoor men toegang krijgt tot het practicum op Nestor; daar wordt vervolgens beschreven hoe men zich kan aanmelden voor de practicumgroepen. (niet toegankelijk voor externe studenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba2 psychologie) 2 semester II verplicht