Wetenschapstheorie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSBA2-05
Vaknaam Wetenschapstheorie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Wetenschapstheorie
Leerdoelen Na deze de cursus zal de student:
- het debat kennen over wat wetenschap mag of moet heten,
- de wetenschapstheoretische veronderstellingen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kennen,
- belangrijke veranderingen kennen en begrijpen in de huidige wetenschappelijke wereld zoals de toenemende vervlechting met andere partijen, inclusief handel en industrie
- de wetenschapstheoretische terminologie kennen die is ontwikkeld om over die veranderingen zinvolle discussies over te voeren.
Omschrijving Staat ‘wetenschap’ voor rechtstreeks waarneembare feiten en logisch waterdichte redeneringen daarover? Sinds het begin van de 20ste eeuw betogen wetenschapsfilosofen dat dat niet echt zo kan zijn. Denken gaat aan waarneming vooraf. Het debat over wat wetenschap mag heten, wordt nog volop gevoerd. Dat is geen teken van wetenschappelijke zwakte maar juist een teken van wetenschappelijkheid. Ook wat men vanzelfsprekend vindt, mag immers in echte wetenschap ter discussie worden gesteld. Andere tijden kunnen vragen om andere wetenschappelijke methoden. Moeten psychologische onderzoeksmethoden worden aangepast in een multiculturele maatschappij en geglobaliseerde wereld? Hebben chemische en digitale uitbreidingen van de menselijke geest gevolgen voor de methoden waarmee deze moet worden bestudeerd? Zijn hersenscans rechtstreekse foto's van het brein of liggen er interpretaties aan ten grondslag? En zo ja, is dat dan verkeerd? Is het idee van waardevrije wetenschap geen gevaarlijke mythe geworden nu de wetenschap steeds meer commercialiseert? Deze cursus leert studenten over dergelijke vragen mee te denken aan de hand van concrete voorbeelden uit de psychologie en het dagelijks leven.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening
Toetsvorm opdrachten, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M. Derksen
Docent(en) dr. M. Derksen ,Dr. S. Schleim, MA.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Online beschikbare artikelen
Philosophy of science : a very short introduction (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
Okasha, Samir. 9780198745587 €  10,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba2 psychologie) 2 semester II b verplicht
Open Colleges GMW (contractonderwijs)  (Ba psychologie) 1 semester II b keuze