Psychopathologie en religie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THMPSPRE5
Vaknaam Psychopathologie en religie
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Psychopathologie en religie
Leerdoelen De student kan
 • 1. de relatie psychische problematiek-religie net als kenmerken van enkele centrale psychopathologische beelden verwoorden vanuit een psychodynamisch kader aangevuld met enkele psychoanalytische concepten en omschrijvingen vanuit de diagnostische categorisatiesystemen DSM V en/of ICD-10.
Dit betekent concreet geformuleerd: de student kan
 • 2. vanuit het perspectief van de ontwikkelingspsychologie bijdragen aan discussies (rond casusbesprekingen)
 • 3. onderbouwen hoe de bij 1) genoemde psychopathologische beelden op verschillende wijzen kunnen doorwerken in religieuze beleving en gedrag en viceversa
 • 4. aan de hand van casuïstiek met behulp van de literatuur beargumenteren in hoeverre psychische problematiek, in het bijzonder het religieuze aandeel daarbinnen, als gezond dan wel ongezond kan worden gelabeld
 • 5. existentiële thema's herkennen, benoemen en theoretisch verbinden in relatie tot psychopathologisch gekleurde casuïstiek.
 • 6. verwoorden hoe eigen beeldvorming en het vermogen tot verbeelding/symboliseren bij (het bespreken van)casuïstiek spelen. (In hoeverre is er ruimte voor verbeelding bij betrokkenen? Hoe spreek je over een casus bij een presentatie of discussie en wat maakt dat je erover spreekt zoals je spreekt?)
 • 7. met behulp van diverse psychologische theorieën anders dan genoemd bij 1) aanvullende interpretatiemogelijkheden analyseren.
Omschrijving Psychopathologie; (godsdienst)psychologische theorievorming rond de verhouding van geestelijke gezondheid en religie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm groepsdiscussie, hoor-/werkcollege, presentatie(s)
(Groepsdiscussies, hoor-/werkcollege, presentatie(s), praktische werkvormen)
Toetsvorm mondeling tentamen, opdracht(en), participatie
(deelopdrachten (25%); groepspresentatie (25%);mondeling tentamen (50%))
Vaksoort master
Coördinator dr. J.K. Muthert
Docent(en) dr. J.K. Muthert
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Moderne Psychiatrie. een psychodynamische benadering
2003, 7e druk
Johan Cullberg | 9789026317194 ca. €  40,00
artikelen
Entreevoorwaarden Godsdienstpsychologie - inleiding
Opmerkingen
 • Belasting student: hoor/werkcolleges : 24 uur; opdrachten: 20 uur; verwachte zelfstudie: 96 uur.
 • Deze module heeft een omvang van 5 EC
 • Deze module kan ook in het kader van Postacademisch onderwijs worden gevolgd. Ten behoeve van een gezonde balans tussen studenten en ervaringsdeskundigen geldt er voor postacademici een maximum van vijf inschrijvingen. Hierna wordt er een reservelijst gehanteerd. Aanmelden voor: 20 augustus 2018 (050 363 5568 of via de website: http://www.rug.nl/ggw/onderwijs/opencolleges)
 • Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs -en Examenregeling.
 • De overige literatuur wordt later bekendgemaakt via Nestor.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programma Geestelijke Verzorging 1 semester I b verplicht
Ma Programma Geestelijke Verzorging - deeltijd 1 semester I b verplicht
Ma Programme Religion, Health and Wellbeing - Ethics and diversity 1 semester I b keuzegroep
Open Colleges 1 semester I b keuze