Religion, Space and Place

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB3-RSP
Vaknaam Religion, Space and Place
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Religion, Space and Place
Leerdoelen Na een succesvolle afronding van de cursus, zult u
  • in staat zijn om de religieuze, culturele en seculiere deinities en functies van een heilige ruimte te verklaren volgens de moderne theoretische benaderingen (de "ruimtelijke wending")
  • demonstreren het vermogen om theoretische concepten van ruimte en plaats toe te passen op een specifieke case study
  • tonen een begrip van 'ruimte' en als een methodologische categorie
  • in staat zijn om ruimtelijke theorie toe te passen op onderzoek naar religie (in verleden en heden)
  • blijk geven van bekwaamheid om deel te nemen aan debatten over de interactie van seculiere en sacrale ruimtes in de publieke sfeer.
  • hedendaagse wetenschappelijke benaderingen van ruimtelijk in religies over culturen en tijdsperioden begrijpen en competent analyseren en kritiseren.
Omschrijving Deze cursus behandelt de ruimtelijke dimensies van religies en het religieuze aspect van plaatsen. Een reeks lezingen onderzoekt de rol van ruimte en plaats in religieuze tradities en gemeenschappen, analyseert religieuze activiteit (met name rituelen) in ruimtelijke contexten.
Deze cursus behandelt vragen zoals:
- Wat wordt als een 'heilige ruimte' beschouwd?
- Wat maakt een 'ruimte' heilig?
- Hoeveel soorten van 'heilige ruimte' kunnen we detecteren?
- Hoe 'seculier' en 'heilig' zijn met elkaar verweven in dezelfde 'ruimte'?
- Hoe is het netwerk van heilige locaties, en wat zijn de effecten van deze netwerken op de ruimte en religieuze praktijk?
Heilige locaties zullen worden geanalyseerd aan de hand van casestudies uit het verleden en het heden tussen religies.
'Heilige ruimte' is een grote categorie, waaronder (1) materiële architectuur, (2) natuurlijk landschap, (3) ingebeelde / visionaire plaatsen, (4) cyberruimtes en (5) lichaamskaarten. Elke week zal een of meer van deze soorten 'heilige ruimte' worden gefocust, en ook privotaaltheoretici worden geïntroduceerd in de ontwikkeling van de 'spatial turn' in de geesteswetenschappen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm excursion, lectures, self-study
Toetsvorm paper, presentatie(s), verslag
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. E. Mucciarelli
Docent(en) Dr. A.J.M. Irving ,Dr. E. Mucciarelli
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 3 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie 3 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie met Grieks 3 semester I b keuzegroep
Exchange programme: bachelormodules 1 semester I b keuze