Christendom van Reformatie tot heden

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB2-CRP
Vaknaam Christendom van Reformatie tot heden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Christendom van de Reformatie tot nu
Leerdoelen
  • Kennis en inzicht in de geschiedenis van het christendom en de theologie van 1500-2000.
  • Kennis en inzicht in de dynamische verbinding van ontwikkelingen in verschillende vormen van christendom en diverse culturen over de hele wereld.
  • Kennis van de (historische) relatie tussen westerse culturen en vormen van christendom en andere culturen en van moderne vormen van christendom, zoals het wereldwijde charismatische beweging en de historische achtergrond ervan.
  • Kennis van belangrijke culturele verschuivingen van premoderniteit naar postmoderniteit
  • Vaardigheden in de reflectie op diversiteit in theologische opvattingen en rituele praktijken.
  • Vaardigheden bij het interpreteren van teksten en andere primaire bronnen uit de geschiedenis van het christendom in relatie tot de specifieke historische context.
  • Vaardigheden om de uitkomsten van zo'n interpretatie zowel mondeling als schriftelijk te presenteren.
Omschrijving De ontwikkelingen binnen het christendom vanaf ca. 1550-2000 met een focus op de relatie tussen het christendom en een diversiteit aan culturele contexten. In de loop van de cursus worden enkele belangrijke verschuivingen in de westerse cultuur, zoals de opkomst van de (radicale) Verlichting, de ontwikkeling van de wetenschap, de impact van de wereldoorlogen en het proces van globalisering, besproken. Maar ook de ontwikkeling van het katholicisme, de orthodoxie en het protestantisme in andere culturele contexten, zoals in Oost-Europa of in het wereldwijde zuiden, wordt bestudeerd.
Om de ontwikkelingen in een groter kader te plaatsen, omvat de cursus een inleiding tot belangrijke concepten.
Een verscheidenheid aan teksten en beelden uit de periode zullen dienen als bronnen om te oefenen bij de interpretatie van bronnen in hun historische context.
In week 50 is er een excursie (waarschijnlijk naar Keulen), waarover in subgroepen presentaties worden gehouden en papers worden geschreven. Inhoudelijk kunnen die ook betrekking hebben op de periode van Constantijn tot aan de Reformatie.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs - en Examenregeling. De student dient tenminste 80 % van de colleges aanwezig te zijn.)
Toetsvorm
(Schriftelijk tentamen (50%) KAVVs (10%), presentatie (10%) en paper (30%).)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. T.H. Weir
Docent(en) drs.. J.H. Kreijkes-van Esch, Master. ,prof. dr. T.H. Weir
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A History of Christianity: The First Three Thousand Years, London: Allen Lane, 2009/New York: Penguin, 2011. Zie bij opmerkingen i.v.m. nederlandse vertaling Diarmaid MacCulloch €  20,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Voor A History of Christianity: The First Three Thousand Years is een Nederlandse vertaling beschikbaar: Diarmaid MacCulloch, De geschiedenis van het Christendom (Houten: Spectrum, 2009), € 41,50
  • Studiebelasting:Literatuur, colleges en examen: 5 ECTS; Excursie, paper en presentatie: 2,5 ECTS
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b verplicht