Christendom van Reformatie tot heden

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB2-CRP
Vaknaam Christendom van Reformatie tot heden
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Christendom van de Reformatie tot nu
Leerdoelen Na dit college kan de student:
1) theologische vernieuwingen en dogmatische controversen in het Europese katholicisme en protestantisme in de periode 1500¬-2000 verklaren;
2) uitleggen hoe de geschiedenis van de kerken zich verhoudt tot de belangrijke politieke en culturele ontwikkelingen in Europa;
3) ontwikkelingen in Europa relateren aan de wereldwijde uitbreiding van het katholicisme en protestantisme tussen 1500-2000;
4) primaire bronnen uit de geschiedenis van het christendom in hun historische context analyseren;
5) religieus erfgoed onderzoeken.
Omschrijving Het accent van dit college ligt op de ontwikkelingen binnen het christendom tussen ca. 1500-2000 met bijzondere aandacht voor de relatie tussen het christendom en een diversiteit aan culturele contexten. Verschillende belangrijke verschuivingen in de Westerse cultuur, zoals het ontstaan van en ontwikkelingen binnen verschillende reformatiebewegingen in het zestiende-eeuwse Europa komen aan de orde, evenals de opkomst van de (radicale) Verlichting, de ontwikkeling van de wetenschap, de impact van de wereldoorlogen en het proces van globalisering. Daarnaast staat de ontwikkeling centraal van katholicisme, orthodoxie en protestantisme in andere culturele contexten, zoals Oost-Europa en het mondiale zuiden.

In het kader van de excursie naar Berlijn zal het college zich ook richten op aspecten van de moderne en eigentijdse geschiedenis van het christendom, waaronder politiek, interreligieuze relaties met Islam en Judaïsme en erfgoed.

Om de ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, zal het college ook een introductie van belangrijke concepten omvatten, zoals de radicale verlichting, secularisatie, de confessionele staat, verzuiling en erfgoed. Verschillende teksten en afbeeldingen zullen dienen als bronnen om interpretatievaardigheden vanuit een historisch perspectief te ontwikkelen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs - en Examenregeling. De student dient tenminste 80 % van de colleges aanwezig te zijn.)
Toetsvorm
(Essay (40%) KAVVs (20%), presentatie (10%) en learning community paper (30%).)
Vaksoort bachelor
Coördinator Prof. Dr. T.H. Weir
Docent(en) Prof. Dr. T.H. Weir
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A History of Christianity: The First Three Thousand Years, London: Allen Lane, 2009/New York: Penguin, 2011. Zie bij opmerkingen i.v.m. nederlandse vertaling Diarmaid MacCulloch €  20,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Voor A History of Christianity: The First Three Thousand Years is een Nederlandse vertaling beschikbaar: Diarmaid MacCulloch, De geschiedenis van het Christendom (Houten: Spectrum, 2009), € 41,50
  • Studiebelasting:Literatuur, colleges en examen: 5 ECTS; Excursie, paper en presentatie: 2,5 ECTS
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 2 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b verplicht