Exegese Oude Testament

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB1-OTE
Vaknaam Exegese Oude Testament
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Exegese Oude Testament
Leerdoelen Na succesvolle afronding van de cursus kan student:
a. een eigen werkvertaling maken op basis van de Massoretische Tekst met behulp van woordenboeken, grammatica’s en andere oude en moderne vertalingen, en is daarbij in staat de vertaalproblemen op het niveau van de tekstkritiek, de syntax (zinsstructuur) en de semantiek onder woorden te brengen;
b. kennis van de tekstgeschiedenis (andere Hebreeuwse tekstgetuigen en versiones) van het Oude Testament gebruiken bij het het oplossen van tekstkritische problemen (BHS; BHQ) (voortzetting in jaar 2; zie onder remarks);
c. een literaire analyse maken van een tekst uit het Oude Testament waarbij rekenschap wordt gegeven van de eigen aard van de Hebreeuwse narratieve en poëtische literatuur;
d. met behulp van de belangrijkste genres in de Hebreeuwse literatuur en de prosodische gegevens een verantwoorde literaire structuur van een tekst ontwerpen;
e. eventuele spanningen in een tekst (bijv. verdubbelingen; syntactische onregelmatigheden) aanwijzen die het noodzakelijk maken de voorgeschiedenis van deze tekst nader te onderzoeken met behulp van de historische methoden (literaire kritiek; overleveringsgeschiedenis en traditiekritiek; redactie kritiek);
f. oplossingsstrategiën formuleren voor de per woord, zin of vers onder woorden gebrachte problemen (cf. a) met gebruikmaking van concordanties, theologische woordenboeken en secundaire literatuur (commentaren, monografieën, artikelen).
g. schriftelijk verslag doen in een werkstuk van de analyse (doelstellingen a t/m f) van een narratieve of poëtische tekst uit het Oude Testament.
h. kennis van de opbouw, het ontstaan, en de theologie van de oudtestamentische geschriften, beschrijven en reproduceren, samenvatten, parafraseren en interpreteren.
i. inzicht in de opbouw, het ontstaan, en de theologie van de oudtestamentische geschriften gebruiken bij het interpreteren van afzonderlijke passages.
Omschrijving In de vorm van een gecombineerd hoor-/werkcollege oefenen we ons met behulp van exegetische opdrachten en secundaire literatuur in de primaire benaderingen en tools van het exegetisch onderzoek van het Oude Testament. Exemplarisch zullen enkele teksten diepgaand geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.

In een werkstuk wordt geoefend om schriftelijk verslag te doen van de uitleg van één tekst.

Door middel van zelfstudie wordt inzicht verworven op het gebied van de compositie en het ontstaan van de oudtestamentische geschriften.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
Toetsvorm paper
(twee papers (ieder voor 50%))
Vaksoort
Docent(en) prof. dr. J.T.A.G.M. van Ruiten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
zal nader worden bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Een nadere kennismaking met de tekstkritiek, met name wat betreft de Septuaginta en andere Griekse teksten van het Oude Testament, alsmede het ontwikkelen van de vaardigheid in het oplossen van tekstkritische problemen, vindt plaats in de cursus Exegese Nieuwe Testament (Ba2).
  • Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs- en Examenregeling.
  • In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 1 semester II a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 1 semester II a verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester II a verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a verplicht