Nieuwe Testament

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THB1-NT
Vaknaam Nieuwe Testament
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Nieuwe Testament: Tekst en Culturele Context
Leerdoelen
  • De student heeft kennis van het genre nieuwtestamentische evangeliën en hun individuele kenmerken.
  • De student is in staat zowel de diversiteit als de eenheid te benoemen in de brieven van Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas.
  • De student herkent de vroegchristelijke diversiteit zoals aanwezig in het niet-kanonieke Evangelie van Thomas en het Evangelie van de Waarheid, alsmede de vroegste interpretaties van het Evangelie van Johannes, zoals Heracleons commentaar op Johannes.
  • De student is in staat de opkomst en ontwikkeling van het vroege christendom en de vroegste christelijke literatuur te duiden in de context van het toenmalige jodendom en de nabijgelegen Grieks-Romeinse wereld.
  • De student is in staat de ontwikkeling te schetsen vanaf Johannes tot aan de Geloofsbelijdenis van Nicea, voor de grote meerderheid van kerken het ‘oprichtingsstatuut’ van het christendom.
Omschrijving Deze collegereeks behandelt de vroegste christelijke geschriften en bestudeert deze in hun oorspronkelijke culturele contexten om de succesvolle opkomst van het christendom in de klassieke, Grieks-Romeinse wereld te verklaren. Ook om te begrijpen welke culturele en/of religieuze betekenis deze geschriften nog altijd hebben, is het van belang ze te contextualiseren, alvorens ze te de- en recontextualiseren voor de 21e eeuw.
Deze module kent drie lijnen, met een hoorcollege van 2 uur voor elke lijn:
(1) De eerste lijn geeft een literair overzicht van de veelzijdige nieuwtestamentische brieven, die het netwerk-karakter, de diversiteit en de eenheid van het vroege christendom tonen.
(2) De tweede lijn exploreert de nieuwtestamentisch evangeliën, vergelijkt deze met het genre van de Grieks-Romeinse biografie en bestudeert van elk het eigen oogmerk aan de hand van de Grieks-Engelse samenvatting van de evangeliën van Aland.
(3) De derde lijn richt zich op de bredere vroegchristelijke context door niet-kanonieke evangeliën mee te nemen en aandacht te besteden aan de vroegste christelijke interpretaties van het Evangelie van Johannes.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(3 x 2 uur. Voorbereiding: bestuderen van de relevante hoofdstukken uit The New Testament van Ehrman voor aanvang van elk college. Tijdens de colleges krijgen de studenten commentaar op Ehrman, nadere uitleg over de onderwerpen en een diepgaander begrip door gezamenlijke lezing van de bronnen in vert)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Het tentamen bestaat uit twee onderdelen: a) leerlijnen 1-2; en b) leerlijn 3; eindcijfer is het gewogen gemiddelde, met minimaal een 5 voor elk onderdeel.)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. F.L. Roig Lanzillotta
Docent(en) A.M.N.M. Groneschild ,dr. habil. S.K. Luther ,prof. dr. F.L. Roig Lanzillotta
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, 6th edition (Oxford University Press, 2015) Bart Ehrman 9780190203825 ca. €  58,75
Translated sources other than the Greek-English Synopsis of the Gospels will be provided through NESTOR.
Synopsis of the Four Gospels: Greek-English Edition (German Bible Society; www.bibelonline.de, Art. Nr. 5405) Kurt Aland 9783438054050 €  66,00
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs- en Examenregeling.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze