Nieuwe Testament

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2019/20
Vakcode THB1-NT
Vaknaam Nieuwe Testament
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Nieuwe Testament: Tekst en Culturele Context
Leerdoelen
  • De student heeft kennis van het genre nieuwtestamentische evangeliën en hun individuele kenmerken.
  • De student is in staat zowel de diversiteit als de eenheid te benoemen in de brieven van Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas.
  • De student herkent de vroegchristelijke diversiteit zoals aanwezig in het niet-kanonieke Evangelie van Thomas en het Evangelie van de Waarheid, alsmede de vroegste interpretaties van het Evangelie van Johannes, zoals Heracleons commentaar op Johannes.
  • De student is in staat de opkomst en ontwikkeling van het vroege christendom en de vroegste christelijke literatuur te duiden in de context van het toenmalige jodendom en de nabijgelegen Grieks-Romeinse wereld.
  • De student is in staat de ontwikkeling te schetsen vanaf Johannes tot aan de Geloofsbelijdenis van Nicea, voor de grote meerderheid van kerken het ‘oprichtingsstatuut’ van het christendom.
Omschrijving Deze collegereeks behandelt de vroegste christelijke geschriften en bestudeert deze in hun oorspronkelijke culturele contexten om de succesvolle opkomst van het christendom in de klassieke, Grieks-Romeinse wereld te verklaren. Ook om te begrijpen welke culturele en/of religieuze betekenis deze geschriften nog altijd hebben, is het van belang ze te contextualiseren, alvorens ze te de- en recontextualiseren voor de 21e eeuw.
Deze module kent drie lijnen, met een hoorcollege van 2 uur voor elke lijn:
(1) De eerste lijn geeft een literair overzicht van de veelzijdige nieuwtestamentische brieven, die het netwerk-karakter, de diversiteit en de eenheid van het vroege christendom tonen.
(2) De tweede lijn exploreert de nieuwtestamentisch evangeliën, vergelijkt deze met het genre van de Grieks-Romeinse biografie en bestudeert van elk het eigen oogmerk aan de hand van de Grieks-Engelse samenvatting van de evangeliën van Aland.
(3) De derde lijn richt zich op de bredere vroegchristelijke context door niet-kanonieke evangeliën mee te nemen en aandacht te besteden aan de vroegste christelijke interpretaties van het Evangelie van Johannes.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(2 x 3 hours. The students prepare each lecture by studying the literature assigned (see course handbook). During the lectures they receive further explanation of the topics and deepen their understanding through the joint reading of the sources in translation.)
Toetsvorm take-home tentamen (50%)
(The exam consists of three parts: (1) preparation and course participation; (2) QARQs; (3) take-home tentamen; final mark is the weighted average, with a minimum of 5.0 per section)
Vaksoort bachelor
Coördinator S.K. Luther
Docent(en) A.M.N.M. Groneschild ,dr. L. Lesage G√°rriga , S.K. Luther
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Translated sources other than the Greek-English Synopsis of the Gospels will be provided through NESTOR.
Synopsis of the Four Gospels: Greek-English Edition (German Bible Society; www.bibelonline.de, Art. Nr. 5405) Kurt Aland 9783438054050 €  66,00
- The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation. (Oxford University Press, 2005) J. K. Elliott 9780198261810 €  33,63
The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, 6th edition (Oxford University Press, 2015) Bart Ehrman 9780190203825 ca. €  58,75
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs- en Examenregeling.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester II b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze