Master's Thesis EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBE022C14
Vaknaam Master's Thesis EMFC
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 14
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Master's Thesis EMFC
Leerdoelen 1. wetenschappelijke kennis, betreffende het ruime vakgebied van de controller, op integratieve en methodologisch verantwoorde wijze tot uiting brengen.
2. beroepsgerelateerde problemen herkennen, diagnostiseren en op integratieve wijze komen tot preventieve of curatieve aanbevelingen;
3. op toegepast wetenschappelijk niveau probleemoplossend diagnostisch onderzoek en ontwerpgericht onderzoek uitvoeren.
4. controllervraagstukken op pluriforme, multidisciplinaire en integratieve wijze behandelen.
5. zelfstandig, integratief en actief werken aan complexe vraagstukken op het vakgebied van de controller.
Omschrijving Het afstudeerverslag is een schriftelijk werkstuk waarmee de student kan aantonen dat hij of zij als professional kan opereren op postdoctoraal niveau. Het afstudeerverslag staat niet op zichzelf, ook de presentatie van het werk en de verdediging (middels een openbaar colloquium en een eindgesprek) en de wijze waarop het verslag tot stand is gekomen worden beoordeeld.
Uren per week
Onderwijsvorm -individuele begeleiding, werkcolleges
(Twee keer per jaar wordt er een afstudeerklas georganiseerd om de studenten op weg te helpen met de opzet van de scriptie)
Toetsvorm
(Schriftelijke scriptie + afstudeergesprek)
Vaksoort executive master
Coördinator dr. K. Linke
Docent(en) prof. dr. E.P. Jansen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Afhankelijk van het type onderzoek, maar als basisliteratuur fungeert: Ontwerpen van een onderzoek, Utrecht, 6e druk, 2021 Verschuren, P., H. Doorewaard 9789024427819 ca. €  44,95
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De toegevoegde waarde van de afstudeeropdracht komt tot uitdrukking in één van de volgende ‘producten’:
1. probleemverkennend onderzoek;
2. diagnostisch onderzoek;
3. ontwerp gericht onderzoek;
4. verandering / implementatiegericht onderzoek;
5. evaluatie gericht onderzoek.
Het afstudeerverslag wordt door een eerste en tweede begeleider beoordeeld.
Wanneer het schriftelijk deel is goedgekeurd wordt door de student een definitieve versie gemaakt van het werkstuk en wordt een eindgesprek belegd.
De definitieve versie wordt aan beide begeleiders toegestuurd. Ook wordt een digitale versie naar het secretariaat gemaild ter archievering.
Het afstudeerwerkstuk wordt toegelicht en verdedigd in het eindgesprek. Het eindgesprek vindt plaats met de twee afstudeerbegeleiders, evt. aangevuld met een vertegenwoordiger van het opleidingsbestuur. Tenminste een van de betrokkenen is werkzaam bij FEB.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 2 semester II verplicht
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden 2 semester II keuze