Masterproject

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFMOP
Vaknaam Masterproject
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 45
Rooster Zelf te plannen in overleg met docent/begeleider

Uitgebreide vaknaam Master (onderzoeks)project farmacie
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
 • wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen de farmacie;
 • met een kritische werkhouding informatie te verzamelen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden, informatie te verwerken en op waarde te schatten;
 • een eigen vraagstelling te formuleren en motiveren op basis van de relevante wetenschappelijke literatuur;
 • een onderzoeksmethode toe te passen c.q. te ontwikkelen om een antwoord te vinden op de vraagstelling;
 • analyses op controleerbare wijze uit te voeren en te presenteren;
 • met anderen samen te werken;
 • conclusies te trekken op basis van het eigen onderzoek en de bevindingen hiervan mondeling te presenteren;
 • een helder, kritisch en logisch gestructureerd verslag over het onderzoek te schrijven, waarbij de conclusies in wetenschappelijke context zijn geplaatst;
 • kritisch te reflecteren op het eigen handelen en indien noodzakelijk dit aan te passen.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende aandachtspunten aan bod:
 • het formuleren van een vraagstelling;
 • het verrichten van voorbereidend literatuuronderzoek;
 • het doen van een voorstel voor een onderzoeks- of ontwerpmethode en deze planmatig uit te voeren;
 • het zowel mondeling als schriftelijk presenteren van bevindingen en conclusies.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit (Scientific Integrity).
Uren per week
Onderwijsvorm Opdracht (ASM)
(Het masterproject bestaat uit 20 weken (30 EC) of 30 weken (45 EC). In de eerste weken wordt met name literatuurstudie uitgevoerd. Vervolgens worden met name praktische werkzaamheden verricht. De laatste paar weken zijn bedoeld voor verslaglegging.)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Het masterproject wordt beoordeeld op de praktische uitvoering (‘practicumbeoordeling’), het onderzoeksverslag en de presentatie. Beoordeling vindt plaats door twee beoordelaars.)
Vaksoort master
Coördinator diverse docenten
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Dit vak is een ingangseis voor alle vakken van het programma van het derde jaar MSc Farmacie (‘Jaar 6’).
Opmerkingen Het masterproject is een onderzoek van 20 of 30 weken binnen een aan de farmacie verwante onderzoeksgroep. Het project wordt in principe uitgevoerd onder begeleiding van een docent of promovendus binnen het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). Kijk voor meer informatie over de verschillende onderzoeksgroepen op de website van het GRIP.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 2 hele jaar verplicht