Pharmacoepidemiology

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLFB0804
Vaknaam Pharmacoepidemiology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pharmacoepidemiology
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
1) basale concepten in de epidemiologie te reproduceren en te beschrijven;
2) de hoofdvraag, het studieontwerp, studiedomein (populatie), bronnen van informatie, expositie en uitkomst,
misclassificatie en typen van bias in een farmaco-epidemiologisch onderzoeksartikel te evalueren;
3) frequentiematen, overlevingstabellen, associatiematen, gestandaardiseerde effectmaten (direct en indirect) en Mantel-
Haenszelstratificatie toe te passen;
4) voor- en nadelen van verschillende studieontwerpen en de kwaliteit van informatiebronnen te beschrijven;
5) betrouwbaarheidsintervallen voor verschillende frequentie- en associatiematen te berekenen en te begrijpen wat de
relatie is met statistische p-waarden;
6) elementaire statistiek toe te passen, kent de student de basis van multivariate regressieanalyse en kan de student een
multivariate logistische regressie beoordelen;
7) met basale kennis over datacollectiemethoden studiedata te beoordelen met behulp van een statistisch programma en
de statistische output te interpreteren;
8) kritisch een farmaco-epidemiologisch onderzoek te interpreteren en de kwaliteit ervan te evalueren.
Omschrijving In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:de plaats van de farmaco-epidemiologie binnen de farmacie;
frequentie- en risicomaten;
onderzoeksobjecten: etiologie, diagnostiek, prognostiek, interventie;
spontanerapportagesystemen, bronnen, databases, record linkage;
onderzoeksopzet: cohort, case-control, dwarsdoorsnede;
typen van bias: informatiebias, selectiebias, confounding;
causaliteit;
precisie en validiteit;
systematische fouten en toevalsfouten;
farmaco-economie;
systematische review en meta-analyse;
het lezen en beoordelen van een farmaco-epidemiologisch artikel.
De cursus wordt als pilot in het Engels gegeven.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Hoorcolleges: 30 uur; werkcolleges: 12 uur (aanwezigheid verplicht); computerpracticum: 3 uur (aanwezigheid verplicht); opdracht: 24 uur; zelfstudie: 71 uur. Ter voorbereiding op de colleges moeten thuis opdrachten voorbereid worden.)
Toetsvorm Meerkeuze toets (MC), Schriftelijk tentamen (WE)
(Het tentamen bestaat uit (6 à 10) open vragen en (25 à 30) meerkeuzevragen. Total max. score is 40 punten (bij 25 MC en 15 OV). Het finale cijfer is gebaseerd op de totale score gedeeld door 40 (22 en hoger is voldoende om een 6 te halen=geslaagd).)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. E. Hak
Docent(en) prof. dr. E. Hak ,prof. dr. M.J. Postma ,dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader
Epidemiology: an introduction, 2nd edition Rothman, K 9780199754557
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - semester II a verplicht
BSc Farmacie  (hoofdprogramma) 3 semester II a verplicht
BSc Farmacie  (hoofdprogramma) 2 semester II a verplicht