Regenerative medicine

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07081
Vaknaam Regenerative medicine
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Regenerative medicine
Leerdoelen Dit is een basiscursus Regenerative Medicine.

1) De student is in staat om na afronding van de cursus een overzicht te geven over de inhoudelijke en conceptuele aspecten van het multidisciplinaire vak Regenerative Medicine. De studente weet weer te geven dat en hoe Regenerative Medicine is opgebouwd uit de ondersteunende disciplines zoals moleculaire en cellulaire biologie, materiaalkunde, engineering en klinisch onderzoek.

2) De student is in staat om groepsgewijs een oplossing te formuleren voor een klinische vraagstelling gerelateerd aan Regenerative Medicine.

3) De student is in staat om de kennis op wetenschappelijke wijze, dwz middels een poster, aan mede-studenten en docenten te presenteren en hierover een wetenschappelijke discussie te voeren.

De student is in staat om aan het eind van de cursus de opgedane kennis middels schriftelijke toetsing ten toon te spreiden.
integratie van verworven kennis = posteropdracht & enkele open tentamenvragen

Rekening houdend met de korte duur van de cursus (nl korter dan mogelijk is om 5 ECTS programmeren) en het beklijven van kennis niet in hoge mate verwacht kan worden, wordt in alle gevallen op niveau 1 tot 2 getoetst.
Omschrijving Week 1
Ochtenden: 3 uur college – thema’s: introductie, moleculaire organisatie van cellen, morfogenese en ontwikkelingsbiologie, stamcellen, extracellulaire matrix
Middagen: 3 uur zelfstudie + 1 uur werken aan posteropdracht (zie verder)
Week 2
Ochtenden: 3 uur college – thema’s: mechanobiologie, biomaterialen
Middagen: 3 uur zelfstudie + 1 uur werken aan posteropdracht (zie verder)
Week 3
Een ochtend: 3 uur college – thema: Wondherstel, Foreign body reaction
Een middag: 3 uur zelfstudie + 1 uur werken aan posteropdracht (zie verder)
Twee dagen: 8 uur voorbereiding poster en tentamenstudie
Een dag: postersymposium
Een middag: tentamen

De posteropdracht is bedoeld ter verdieping in Regenerative Medicine (RM) en bestaat uit een assignment waarin in groepen van circa 5 studenten wordt gewerkt aan op Regenerative Medicine gebaseerde oplossingen voor een klinische vraagstelling afkomstig uit hart- en vaatziekten, nierziekten, levercirrose, diabetes, bot- en kraakbeenslijtage t.g.v. veroudering om enkele te noemen. Groepen worden door docenten uit de cursus of extern gesuperviseerd. In de laatste week wordt een postersymposium gehouden waarin de posters worden gepresenteerd en beoordeeld door docenten en studenten.

De tentamenstof wordt gedoceerd in colleges met ondersteuning door readers, handouts en sleutelartikelen over de betreffende onderdelen. De onderdelen omvatten o.m. ontwikkelingsbiologie, embryologie, pathofysiologie, stamcelbiologie, signaaltransductie, biomaterialen, wondherstel ihbz de immunologie, tissue engineering.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM)
(Hoorcollege 33 uur, posteropdracht 19 uur, zelfstudie 76 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE), Tussentoets (IT), Verslag (R)
(Digitaal tentamen – multiple choice met open vragen (70%), Posteropdracht (25%), Socrative speedtests (5%))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. M.C. Harmsen
Docent(en) prof. dr. M.C. Harmsen ,dr. G. Krenning ,dr. T.G. van Kooten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Molecular Biology of the Cell Alberts
Reader & handouts
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden.
Opmerkingen The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes may be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Het vak veronderstelt een gedegen kennis van de eerstejaars vakken m.b.t. fysiologie, moleculaire en celbiologie en bouwt hierop voort.

De maximumcapaciteit is 100 studenten.

Het vak wordt vaak gevolgd door/bereidt voor op researchcursus Ontwikkelingsbiologie en Regenerative Medicine, Mastervak Stem Cells and Regenerative Medicine, maar is hiervoor niet verplicht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: major Biomedical Engineering (cohort 2018 and 2019) 2 semester II a verplicht