Wetenschap, Communicatie en Maatschappij

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WNEC2WCM10
Vaknaam Wetenschap, Communicatie en Maatschappij
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Wetenschap, Communicatie en Maatschappij
Leerdoelen Leerdoelen:
De student
1. kan actoren in het wetenschappelijk bedrijf indelen naar hun rol hierin en is in staat hun (mogelijke) relatie met wetenschapscommunicatie aan te geven, inclusief mogelijke voorbeelden, partnerschappen en relaties tot wetenschaps (communicatie) beleid.
2. kan het belang van wetenschapscommunicatie onderbouwd en aansprekend onder woorden brengen voor specifieke doelgroepen.
3. kan een (beleids)adviesrapport schrijven dat voldoet aan de eisen van dat format.
4. is in staat een discussie/standpunt (ic boek of thema) over de relatie wetenschap-maatschappij kritisch te beschouwen en uit te diepen en is in staat om over de relevantie hiervan te communiceren met vakgenoten (wetenschapscommunicatoren).
5. kan theoretische elementen herkennen in een discussie over risico’s, snapt de positie van betrokkenen bij die discussie.
6. begrijpt de theorie over risicocommunicatie en kan deze in een duidelijke analyse van een praktijksituatie toepassen en aangeven welke theorie binnen welke grenzen toepasbaar is en kan op basis van de theorie gerichte aanbevelingen doen voor het communicatieproces over risico’s.
7. kan informatie verzamelen uit diverse mediabronnen en is in staat om niet-wetenschappers te interviewen, om zo een casus te reconstrueren.
8. kan een onderbouwde beoordeling geven van de waarde van het publiek debat als onderdeel van de wetenschaps¬communicatie.
9. kan een opiniestuk schrijven dat voldoet aan de eisen van dat format.
Omschrijving Het vak Wetenschap, Communicatie en Maatschappij geeft studenten inzicht in de functie van communicatie in de interactie tussen wetenschap en maatschappij. Communicatie is immers meer dan éénrichtingsverkeer. Daarnaast krijg je in het vak een algemeen overzicht van de discussie rond het waarom van wetenschapscommunicatie. Je leest en bespreekt ook een boek of thema over de relatie wetenschap-communicatie-maatschappij.
Naast inhoudelijke kennis komen vaardigheden als het schrijven van een adviesrapport, een opinieartikel en het uitvoeren van een casestudie aan bod. Na afloop van het college ben je in staat om je zelfstandig in deze onderdelen verder te verdiepen als dat in je toekomstige werkomgeving van belang is.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
Toetsvorm Opdracht (AST)
(Verplichte aanwezigheid en voldoende participatie/uitvoering kleine opdrachten. Geen enkel deelcijfer mag lager zijn dan een 5. Het vakcijfer wordt bepaald op basis van de beoordeling van verschillende opdrachten (beleidsadviesrapport 28,75%, boek/themabespreking 20%, case study risicocommunicatie 28,75%, en opiniestuk 22,5%). Het cijfer wordt pas toegekend als het portfolio voor het vak in orde is.)
Vaksoort master
Coördinator dr. H.A.J. Mulder
Docent(en) drs. L.T.J. Kraan ,dr. H.A.J. Mulder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Obi4Wan, 2017 NosCura (available through Surfspot) €  12,00
Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis, BOOM uitgevers, 2014
(International edition expectied 2019-20, if not availabe at the start of the course unit, copies will be handed out)
Frans van Dam, Liesbeth de Bakker, Anne Dijkstra 9789462364240 €  39,50
Entreevoorwaarden De cursus Vaardigheden Wetenschapseducatie en -communicatie (5 ECTS) en het Bètawetenschappelijk Onderzoek: discipline (30 ECTS) moeten met goed gevolg zijn afgerond.
Opmerkingen In 2018/19 this course will still be taught in Dutch.
Max. number of students: 15. Priority for students from the MSc in Science Education and Communication.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Science Education and Communication: Communicatie  (Compulsory course units) 2 semester I b verplicht