Medicinale Natuurstoffen

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2021/22
Vakcode WMFA051-10
Vaknaam Medicinale Natuurstoffen
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Medicinale Natuurstoffen
Leerdoelen Aan het einde van de cursus heeft de student kennis opgedaan van verschillende isolatie-, identificatie- en analysetechnieken die o.a. binnen de basiseenheid Farmaceutische Biologie worden toegepast voor het karakteriseren van natuurstoffen. Tijdens het practicum wordt gelet op de voorbereiding, uitvoering, verwerking en interpretatie van de resultaten. De cursus wordt afgesloten met een korte mondelinge presentatie en een korte rapportage.

Aansluiting bij eindtermen masteropleiding:
- Het leren uitvoeren van een literatuuronderzoek en de relevante publicaties kritisch te beoordelen.
- Het leren opzetten van verantwoord wetenschappelijk onderzoek, dit uit te voeren en hierover te rapporteren.
- Het ontwikkelen van het vermogen om systematisch en creatief te werken aan het verhelderen en oplossen van concrete en vaak complexe problemen. Waar nodig dient dit te geschieden in teamverband met deskundigen uit andere disciplines.
- Het vermogen ontwikkelen om verworven kennis op anderen over te brengen.
Omschrijving De cursus is gericht op geneesmiddelen die uit de natuur geïsoleerd kunen worden. Deelnemers krijgen voor de duur van de cursus een onderzoeksproject. Hierbij worden eerst uit plantaardig materiaal natuurstoffen (b.v. alkaloiden, terpenoiden, flavonoiden) geïsoleerd volgens bestaande of nieuw te ontwikkelen voorschriften.
De geïsoleerde verbindingen worden geïdentificeerd en geanalyseerd m.b.v. TLC, IR, GC, GC-MS, HPLC, LC-MS en NMR (H1,C13). Tevens wordt de relevantie van deze analyses voor de werking als geneesmiddel onderwezen. De voortgang van de projecten wordt wekelijks met behulp van Powerpoint gepresenteerd. Binnen dit practicum wordt van de deelnemers een grote mate van zelfstandigheid en inventiviteit verwacht.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Eindcijfer: Praktische uitvoering (40%), verslag (40%) en mondelinge presentatie (20%))
Vaksoort master
Coördinator P.G. Tepper
Docent(en) prof. dr. W.J. Quax ,ing. R. Setroikromo , P.G. Tepper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
aanbevolen/recommended *:
Medicinal Natural Products, 3rd edition, Wiley, 2009
P.M. Dewick ca. €  43,00
aanbevolen/recommended *:
Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy,
M. Heinrich et al. ca. €  73,00
aanbevolen/recommended *:
Herbal Medicines, 4th edition, Pharmaceutical Press
J. Barnes et al.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • Literatuur is beschikbaar bij de afdeling Farmaceutische Biologie
Minimaal aantal studenten: 2
Maximaal aantal studenten: 10

Dit vak had vorig jaar vakcode WLFM1113
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Courses for Exchange Students: Pharmacy - semester II b
MSc Farmacie  (Keuzevakken) - semester II b keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Drug Toxicology & Translational Technology  (Electives) - semester II b keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical Design and Engineering  ( Master Courses) - semester II b keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Pharmacoepidemiology & Pharmacoeconomics  (Electives) - semester II b keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Research  (Electives) - semester II b keuze
MSc Medical Pharmaceutical Sciences: Science, Business and Policy  (Electives (5 ECTS)) - semester II b keuze