Farmaceutische Productzorg en Kwaliteit (FPK)

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA035-12
Vaknaam Farmaceutische Productzorg en Kwaliteit (FPK)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt 2x per jaar aangeboden, gekoppeld aan FCA en FAK.)
ECTS 12
Rooster rooster.rug.nl Ib, IIb

Uitgebreide vaknaam Farmaceutische Productzorg en Kwaliteit (FPK)
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om
1. een recept te controleren op wettelijke eisen en volledigheid en een geneesmiddelpreparaat te beoordelen op samenstelling, farmacotherapeutische relevantie en dosering
2. de formulering van geneesmiddelpreparaten te doorgronden;
indien nodig te overleggen met de voorschrijver over het recept en met voorstellen te komen voor veranderingen in dosering, toedieningsvorm en/of gebruik
3. een gestandaardiseerd bereidingsvoorschrift op te zoeken (FNA, LNA, Kennisbank), te beoordelen en zo nodig aan te passen aan specifieke eisen voor de patiënt;
een (niet te gecompliceerd) niet gestandaardiseerd bereidingsvoorschrift op te stellen aan de hand van literatuur (FNA, LNA, Kennisbank, Kinderformularium)
4. een geneesmiddelpreparaat met goede eigenschappen te ontwerpen op basis van kennis van chemische, fysische en microbiologische eigenschappen van grondstoffen (farmaca en hulpstoffen) en kennis van de biofarmacie
5. op juiste manier te wegen, volume te meten en af te lezen; het geneesmiddel zorgvuldig te bereiden op kleine en middelgrote schaal onder gebruikmaking van de juiste bereidingstechnieken (waaronder aseptisch werken en werken in een veiligheidsbank) en de juiste in-procescontroles en eindcontroles uit te voeren;
6. indien nodig extra veiligheidsmaatregelen in acht te nemen ter bescherming van bereider en patiënt;
7. het bereide geneesmiddel af te leveren in de juiste verpakking met eventuele (doseer)hulpmiddelen, voorzien van adequate bewaarcondities, een juiste houdbaarheid en voorzien van schriftelijke en/of mondelinge patiëntinformatie;
8. het bereide geneesmiddel te voorzien van adequate etiketten;
9. de farmacotherapie van lokaal toegediende geneesmiddelen (dermatica en geneesmiddelen voor keel, neus, oor en oog), inclusief ziekteverwekkers en pathofysiologische aspecten te beschrijven
10. op een gestructureerde manier problemen in het proces van bereiding en analyse te beoordelen en te vertalen naar correctieve en preventieve maatregelen (maakt ook deel uit van Farmaceutische Analyse en Kwaliteit)
Omschrijving De cursus maakt onderdeel uit van Productzorg, Kwaliteit en Analyse (PKA).
PKA bestaat uit drie onderdelen die afzonderlijk worden getoetst en apart worden geregistreerd in Progress: Farmaceutische Chemie en Analyse, Farmaceutische Analyse en Kwaliteit, en Farmaceutische Productzorg en Kwaliteit

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod
Theorie:
• productzorg in de farmacie en de rol van de apotheker hierbij;
• kwaliteitszorg rondom apotheekbereidingen (individueel en voorraad);
• stabiliteit en stabiliteitsonderzoek van geneesmiddelen;
• verpakkingen voor geneesmiddelen;
• productzorg rondom orale vloeibare en vaste toedieningsvormen;
• productzorg rondom rectale en vaginale medicatie;
• farmacotherapie van huidaandoeningen en productzorg rondom huidpreparaten;
• farmacotherapie van keel-, neus- en ooraandoeningen (KNO) en productzorg rondom KNO-medicatie;
• farmacotherapie van oogaandoeningen en productzorg rondom oogpreparaten;
• steriele bereidingen en aseptische handelingen;
• medicatiecassettes, infusiepompen (subcutane infusie);
• productzorg rondom cytostatica;
• innovatieve toedieningsvormen voor ouderen en kinderen;
• smaakcorrectie;
• sondevoeding;
• totale parenterale voeding (TPV);
• productzorg rondom euthanatica;
• productzorg rondom radiofarmaca;
• geneesmiddelen voor dieren.

Praktijk:
• het werken met receptbereidingsvoorschriften en -protocollen;
• het uitwerken van huiswerk-opdrachten en uitvoeren practicum-opdrachten;
• het voorbereiden, bereiden en afleveren van tenminste 40 geneesmiddelpreparaten (steriele en niet-steriele toedieningsvormen);
• het opstellen van een chargebereidingsvoorschrift voor een steriele en een niet-steriele voorraadbereiding en het uitvoeren van de bereiding;
• het oefenen van de communicatie tussen apotheker en voorschrijver of patiënt betreffende apotheekbereidingen;
• het voor – en nabespreken van receptbereidingsvoorschriften en bereidingen;
• het uitvoeren van een smaaktest;
• het in kaart brengen en presenteren van problemen die zich tijdens de bereiding en analyse hebben voorgedaan (casusbesprekingen).
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(50 uur hoorcollege, 30 uur werkcollege (werken aan opdrachten), 80 uur practicum, zelfstudie)
Toetsvorm Opdracht (AST), Practisch werk (PR), Schriftelijk tentamen (WE), Tussentoets (IT)
(Weegfactoren: • Praktijk 50%: o tussentoets: 10%; o huiswerkopdrachten, practicumopdrachten, practicumwerk: 10%; o praktisch tentamen: 30% o het gemiddelde van voorgenoemde onderdelen moet een 5,5 of hoger zijn • Theorie 50% o schriftelijk tentamen (5,5 of hoger)  Opmerkingen bij ‘weegfactoren’: De tussentoets (toets receptbereidingsvoorschriften (RBV)) bestaat uit drie recepten die worden voorbereid en voorzien van een patiëntetiket met bijbehorende signaalstickers. Bij de toets mogen de volgende bronnen/hulpmiddelen gebruikt worden: kennisbank.knmp.nl; kinderformularium.nl; rifas.nl; rekenma)
Vaksoort master
Coördinator dr. H.J. Woerdenbag
Docent(en) drs. M.M.C. Platvoet , B. van Basten, MSc. ,ing. M.R. Visser ,dr. H.J. Woerdenbag
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Practical Pharmaceutics, an International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products. International Publishing Ag, (2015). Springer
Bouwman, Yvonne, Fenton-May, V'Iain, Le Brun, Paul 978-3-319-15814-3
Collegebestanden en overige documentatie: via Nestor.

Entreevoorwaarden
Opmerkingen Capaciteit: 64
Aangepast LW 021221
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 hele jaar verplicht