Farmaceutische Analyse en Kwaliteit (FAK)

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA033-07
Vaknaam Farmaceutische Analyse en Kwaliteit (FAK)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (en semester II)
ECTS 7
Rooster rooster.rug.nl Ib, IIb

Uitgebreide vaknaam Farmaceutische Analyse en Kwaliteit (FAK)
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om
1. monografieën uit de verschillende farmacopees om te zetten in werkbare analysevoorschriften
2. de benodigde grondstoffen aan een ingangskeuring te onderwerpen
3. met behulp van verschillende literatuurbronnen analysevoorschriften op te stellen voor gerede producten en deze producten vervolgens te analyseren
4. op de juiste manier gekalibreerd glaswerk te gebruiken; op de juiste manier analytische apparatuur te bedienen
5. de resultaten kritisch op hun waarde te beoordelen en op grond daarvan een verantwoorde beslissing ten aanzien van vrijgifte of afkeur te nemen
6. een kwaliteitshandboek te onderhouden
7. de Europese GLP- en GMP-richtlijnen te vertalen naar praktische situaties
8. op een gestructureerde manier problemen in het proces van bereiding en analyse te beoordelen en te vertalen naar correctieve en preventieve maatregelen
9. een meetbrief schrijven en presentatie maken van de uitgevoerde analyses
Omschrijving De cursus maakt onderdeel uit van Productzorg, Kwaliteit en Analyse (PKA).
PKA bestaat uit drie onderdelen die afzonderlijk worden getoetst en apart worden geregistreerd in Progress: Farmaceutische Chemie en Analyse, Farmaceutische Analyse en Kwaliteit, en Farmaceutische Productzorg en Kwaliteit
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(12 uur hoorcollege, 32 uur tutorial, voorbereiden SOP's en casussen, 54 uur practicum)
Toetsvorm Meerkeuze toets (MC), Practisch werk (PR), Schriftelijk tentamen (WE), Verslag (R)
(Weegfactoren: • Het eindcijfer wordt voor 15% bepaald door de Nestortoets, voor 25% door het tentamen en voor 16% door de SOP-beoordeling, 36% voor de meetbrief en de presentatie, practische vaardigheden 8%. De cijfers voor het practicum en het tentamen moeten voldoende zijn (5,5 of hoger), evenals het eindcijfer zelf)
Vaksoort master
Coördinator J.W. Meints
Docent(en) J.W. Meints
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lukkien M, Meints JW, Reader PKA – Farmaceutische Analyse en Kwaliteit M. Lukkien en J.W. Meints
Entreevoorwaarden bachelor Pharmacy:
Pharmaceutical Analysis
Instrumental Analysis
Biostatistics
Pharmaceutical Technology and Biopharmacy
Bioanalysis
Opmerkingen Capaciteit: 48
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 hele jaar verplicht