Stage Praktijkonderzoek

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA032-12
Vaknaam Stage Praktijkonderzoek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt 5x per jaar gegeven. Voor plaatsing in een blok wordt voor de zomer een indeling gemaakt, waarbij het de voorkeur heeft dat een student deze stage als laatste stage volgt.)
ECTS 12
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Stage Praktijkonderzoek
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
1. zich zelfstandig te verdiepen in een praktijkprobleem zodat hij/zij kennis heeft van relevante actuele ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp.
2. een helder en gestructureerde onderzoekopzet te maken voor een onderzoek in de beroepspraktijk van de openbare apotheek of ziekenhuisapotheek.
3. op een zorgvuldige en reproduceerbare wijze een onderzoek uit te voeren in de beroepspraktijk van de openbare apotheek of ziekenhuisapotheek.
4. samen te werken in een multidisciplinair team van zorgverleners.
5. een artikel te schrijven over het uitgevoerde onderzoek op academisch niveau (minimaal C1 niveau).
6. een presentatie te verzorgen over het uitgevoerde onderzoek op academisch niveau.
7. zijn/haar visie op farmaceutisch praktijkonderzoek zowel mondeling als schriftelijk te onderbouwen.
8. te reflecteren op zijn eigen rol bij de uitvoering van farmaceutisch praktijkonderzoek en deze waar nodig verbeteren.
Omschrijving Tijdens deze cursus voert de student zelfstandig een onderzoek uit in de dagelijkse praktijk van een openbare apotheek of ziekenhuisapotheek. Aan het eind van de cursus is de student in staat om zijn/haar visie op het onderzocht aspect van de beroepspraktijk van de apotheker op academisch niveau, zowel mondeling als schriftelijk, te onderbouwen.
(week 1) Voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek verdiept de student zich in het onderwerp, o.a. middels het lezen van wetenschappelijke en vakliteratuur. Tevens is het belangrijk om een helder beeld te krijgen van de setting van het onderzoek, het multidisciplinaire karakter, en kennis te maken met alle stakeholders. De student stelt vervolgens een onderzoeksopzet op en maakt een planning.
(week 2-7) Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel voert de student het onderzoek uit. Middels wekelijks overleg met de stagebegeleider en/of docent wordt de voortgang van het project bewaakt en zo nodig wordt het onderzoeksplan bijgesteld.
(week 8) De student schrijft een wetenschappelijk artikel over het uitgevoerde onderzoek (geschikt voor het Pharmaceutisch Weekblad/Nederlands Platform Farmaceutisch Onderzoek). Daarnaast verzorgt de student een wetenschappelijk presentatie over het uitgevoerde onderzoek.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Hoor-/werkcollege 6 uur, opdrachten 62 uur, onderzoek in de apotheekpraktijk (stage) 240 uur (aanwezigheid verplicht))
Toetsvorm Practisch werk (PR), Presentatie (P), Verslag (R)
(Zie OPMERKINGEN voor de berekening van het eindcijfer.)
Vaksoort master
Coördinator dr. C.C.M. Schuiling-Veninga
Docent(en) Prof. Dr. K. Taxis ,drs. E.C. Weening
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Stagehandleiding voor de apothekersopleiding (jaarlijkse update) drs. Y. Benjamins
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen Onderzoeksopzet met tijdsplanning 10%, wetenschappelijk artikel 30%, eindpresentatie (colloquium) 20%, uitvoering onderzoek 40%. Alle onderdelen moeten met een 5,5 of hoger worden beoordeeld.

Aangepast LW 01-12-2021
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar verplicht