Professioneel en Academisch Handelen

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA026-02
Vaknaam Professioneel en Academisch Handelen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 2
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Professioneel en Academisch Handelen
Leerdoelen Aan het einde van deze cursus is een student in staat om:
1. Kerncompetentie 4: Kennis en wetenschap
Een persoonlijke leerstratiegie te ontwikkelen, implementeren en documenteren:
- Persoonlijke leerbehoeften te identificeren
- Adequate acties te ondernemen om de benodigde competenties op het vereiste niveau te brengen
2. Kerncompetentie 4: Kennis en wetenschap
Tot een verantwoorde beroepskeuze te komen, passend bij de persoonlijke kwaliteiten:
- Bewust worden van interesses en competenties en het koppelen hiervan aan studie-en beroepskeuze
- Actief kunnen oriënteren op zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt
- Kunnen maken van een gemotiveerde keuze voor de toekomst
3. Kerncompetentie 7: Professionaliteit
De farmacie te beoefenen op een ethisch verantwoorde manier:
- Een medisch-farmaceutisch moreel dilemma te herkennen, analyseren en bediscussiëren
- Een besluit te nemen ook als dat op basis van onzekere factoren moet gebeuren
- De kernwaarden van de professie uit te dragen
- De principes van de Nederlandse Gedragscode toe te passen
4. Kerncompetentie 7: Professionaliteit
Te reflecteren op eigen handelen in de beroepspraktijk:
- Verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen
- Kritisch naar eigen handelen te kijken
- Actief om feedback te vragen en hiervoor openstaan
- Zelfreflectie en feedback om te zetten in een verbeterplan
- Dit uit te voeren en te documenteren op basis van ervaringen
- Adequaat om te gaan met fouten
Omschrijving In de cursus Professioneel en Academisch Handelen werken studenten aan de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden. Deze vaardigheden zijn allemaal terug te voeren op de volgende basiscompetenties: integratie van kennis en vaardigheden in de praktijk, nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en kritisch kunnen reflecteren.

Tijdens de cursus PAH wordt specifiek gewerkt aan twee kerncompetenties die gebaseerd zijn op het CANMEDS model:
Kerncompetentie 4: Kennis en wetenschap, met subcompetenties:
  • Het kunnen ontwikkelen, implementeren en documenteren van een persoonlijke leerstrategie
  • Kunnen komen tot een verantwoorde beroepskeuze, passend bij de persoonlijke kwaliteiten

Kerncompetentie 7: Professionaliteit, met subcompetenties:
* De farmacie beoefenen op een ethisch verantwoorde manier
* Kunnen reflecteren op het eigen handelen in de beroepspraktijk

De cursus PAH bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Introductiecollege en college beroepsoriëntatie
2. Vier coachbijeenkomsten in een vaste groep o.b.v. een coach/docent
3. Externe activiteiten
4 Schrijven van een zelfreflectie en leerdoelen (start en eind)
5. Een start-en eindgesprek
Uren per week
Onderwijsvorm Bijeenkomst (S), Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM)
(12 uur hoorcollege, 9 uur coachbijeenkomsten, start- en eindgesprek, 20 uur zelfreflectie, leerdoelen en verslag, 15 uur zelfstudie)
Toetsvorm Verslag (R)
(Voor alle verslagen zijn beoordelingsformulieren opgesteld waarop de criteria staan beschreven. Gemiddelde van het startdocument (zelfreflectie en leerdoelen) en de eindreflectie is 50 % van het eindcijfer. Gemiddelde van de overige verslagen is 50 % van het eindcijfer. Op de afzonderlijke onderdelen moet min. een 5,5 worden behaald. Bij een onvoldoende moet dit onderdeel over gedaan worden.)
Vaksoort master
Coördinator drs. Y. Benjamins
Docent(en) drs. Y. Benjamins ,drs. N. Boekhoudt ,drs. C.M. Dantuma-Wering , W. Heesen, MSc. , R. Tarasse, MSc. ,Prof. Dr. K. Taxis , K.P.A. van Apeldoorn, MSc. ,drs. E.C. Weening
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk (1e druk) Bouvy ML, Egberts ACG, De Gier JJ, De Smet PAGM 9789085621263
Handleiding Professioneel en Academisch Handelen Benjamins, Y.
Entreevoorwaarden Alle vakken van het programma van het eerste jaar MSc Farmacie (‘Jaar 4’) en het Masterproject zijn ingangseisen voor dit vak. Daarnaast mag een maand voor aanvang ten hoogste 10 ECTS aan keuzevakken ontbreken.
Opmerkingen Aangepast 011221 LW
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 3 hele jaar verplicht