Algemene Farmacotherapie

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WMFA008-11
Vaknaam Algemene Farmacotherapie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (Dit vak wordt 2x per jaar aangeboden, gekoppeld aan Zelfzorg, Geneesmiddelveiligheid en Farmaceutische Patientenzorg.)
ECTS 11
Rooster rooster.rug.nl I, II

Uitgebreide vaknaam Algemene Farmacotherapie
Leerdoelen Aan het einde van deze cursus kan een student
1. Op basis van klinisch redeneren weloverwogen farmacotherapeutische keuzes te maken en te beargumenteren - met gebruikmaking van medisch jargon- wat betreft farmacotherapie in de eerste lijn
2. eerstelijns farmacotherapie kennen qua werkingsmechanisme, indicatie, bijwerkingen en bijzonderheden, en dit in samenhang kunnen beoordelen.
Omschrijving In deze cursus komt de volgende kerncompetentie aan bod (raamplan farmacie 2016):
Farmaceutische deskundigheid
- eerste lijns farmacotherapie kennen qua werkingsmechanisme, indicatie, bijwerkingen en bijzonderheden, en dit in samenhang kunnen beoordelen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(85 uur hoorcollege, 20 uur werkcollege)
Toetsvorm Mondeling tentamen (OR), Tussentoets (IT)
(Er worden 3 tussentoetsen aangeboden, zodat de student weet hoever hij is. Deze tellen niet mee in de eindbeoordeling. Het cijfer op het mondelinge examen moet minimaal een 5,5 zijn.)
Vaksoort master
Coördinator R. Tarasse, MSc.
Docent(en) prof. dr. F.G.A. Jansman ,dr. C.C.M. Schuiling-Veninga , R. Tarasse, MSc. ,Prof. Dr. K. Taxis ,prof. dr. E.N. van Roon ,drs. E.C. Weening
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
KNMP Kennisbank (digitaal) KNMP
Commentaren medicatiebewaking (digitaal) Stichting Health Base ca. €  20,00
Groninger Formularium 2020 978-90-821466-3-9 ca. €  27,50
Medical Pharmacology & Therapeutics (5e editie) Waller & Sampson 978-0-7020-7167-6 ca. €  60,00
Standaarden voor zelfzorg KNMP 9789082737486 ca. €  30,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vakcapaciteit: 60
Aangepast LW 021221
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Farmacie 1 hele jaar verplicht