Environmental psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMSB-2
Vaknaam Environmental psychology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Environmental psychology
Leerdoelen Na deze cursus kunnen studenten:
- de bijdrage van psychologen aan het bevorderen van een duurzame samenleving beoordelen,
- de interactie tussen mensen en hun natuurlijke en gebouwde omgeving uitleggen,
- uitleggen hoe omgevingscondities menselijk gedrag en welbevinden beïnvloeden,
- individuele, sociale en culturele factoren identificeren die milieugedrag beïnvloeden,
- psychologische theorieën, methoden en interventies toepassen om milieuproblemen te begrijpen en op te lossen,
- interventies identificeren die toegepast kunnen worden om milieuproblemen te verminderen,
- uitleggen welke factoren de acceptatie van milieubeleid beïnvloeden,
- beredeneren waarom interdisciplinair onderzoek nodig is om milieuproblemen op te lossen.
Omschrijving Ons gedrag levert een belangrijke bijdrage aan milieuproblemen, en omgevingscondities beïnvloeden ons welzijn en gedrag. Hoe kunnen we mensen motiveren om milieuvriendelijk gedrag te vertonen, en hoe beïnvloeden omgevingsfactoren ons welzijn en gedrag? De omgevingspsychologie bestudeert de transactie tussen mensen en hun natuurlijke en gebouwde omgeving. In het eerste deel van de cursus gaan we in op de invloed van de omgeving op het welzijn en gedrag van mensen. Er wordt onder meer besproken hoe omgevingsstressoren (zoals lawaai en stank) en risico's (zoals klimaatverandering) invloed kunnen uitoefenen op het welzijn en het gedrag van mensen. Daarnaast wordt ingegaan op de positieve effecten van natuur voor gezondheid en welzijn. In het tweede deel wordt ingegaan op de invloed van de mens op de kwaliteit van het milieu. We gaan in op factoren die van invloed zijn op milieugedrag en op effectieve en acceptabele manieren om milieuproblemen te verminderen door middel van gedragsverandering. We gaan specifiek in op psychologische aspecten gerelateerd aan energieproblemen, en mogelijkheden om een duurzame energietransitie te stimuleren. Deskundingen van binnen en buiten de vakgroep geven gastcolleges.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. E.M. Steg
Docent(en) guest lecturers ,prof. dr. E.M. Steg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Environmental psychology: An introduction (2nd edition) Linda Steg & Judith I.M. de Groot 9781119241089 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden Deze cursus is toegankelijk voor alle RUG-masterstudenten. Niet-psychologiestudenten kunnen een aanvraagformulier verkrijgen bij de onderwijsbalie van GMW.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS
MSc Energy and Environmental Sciences  (Electives Year 2) 2 semester I a keuze
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Applied Social Psychology)) 1 semester I a keuze F
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Environmental Psychology) ) 1 semester I a keuze F
Msc Philosophy, Politics and Economics 1 semester I a keuze