Sociale welvaart

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode SOBA201
Vaknaam Sociale welvaart
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Sociale welvaart
Leerdoelen Na de cursus kan de student: (1) sociologische en economische randvoorwaarden van welvaartsproductie noemen en vergelijken, (2) verduidelijken via welke sociale mechanismen (i) de sociale omgeving van invloed is op individueel welzijn en (ii) individueel gedrag de sociale omgeving vorm geeft en (3) een onderbouwde persoonlijke visie geven op het begrip sociale welvaart. De student past deze kennis toe in een essay.
Omschrijving In dit vak wordt het welvaartsbegrip vanuit twee perspectieven belicht: het economische en het sociologische. De vragen die hierbij centraal staan zijn wat volgens beide perspectieven de randvoorwaarden zijn die de welvaartsproductie bepalen en via welke sociale mechanismen deze randvoorwaarden invloed hebben op de sociale welvaart. Bij het economische perspectief komt de traditionele welvaartseconomische benadering aan bod, alsmede door economen geformuleerde kritiek op de gevolgen van economische ontwikkeling voor de sociale en natuurlijke omgeving. Bij het sociologische perspectief gaat het om het ontwikkelen van een zelfstandig sociologisch welvaartsbegrip aan de hand van onderzoek naar individueel geluk, sociaal kapitaal en sociale netwerken en interpersoonlijk vertrouwen. Studenten werken mee aan de ontwikkeling van dit welvaartsbegrip door middel van het schrijven van een essay.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm essay
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Dijkstra
Docent(en) dr. J. Dijkstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen op Nestor
Klapper
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba2 sociologie) 2 semester I b verplicht
Minor Population, Development and Wellbeing  (Related elective minor) 3 semester I b keuze
Schakel sociologie 1 semester I b verplicht