Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

113, december 2016

22 december 2016

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad


Editie 113, vergadering 15 december2016

Beste studenten en medewerkers,

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar.

Begroting

De Universiteitsraad stemde in met de instellingsbegroting, onder voorwaarde. De medezeggenschap heeft sinds 2016 instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Vandaar dat het bespreken van de instellingsbegroting 2017 deze vergadering centraal stond. De hoofdlijnen zijn per instelling verschillend. Op de RUG heeft de Universiteitsraad instemming op alle toewijzingen voor Onderwijs, Onderzoek en ICT van een bedrag groter dan 0,5m en op alle vastgoedinvesteringen groter dan 5m.

Niet alles kon in de openbaarheid worden besproken. Op de agenda stonden onder andere:

 • Het voorgenomen besluit van het College van Bestuur d.d. 28 november 2016 inzake de Slotverdeling 2016 en de Instellingsbegroting 2017;
 • De financiële kaderstelling 2017;
 • Het meerjarenperspectief 2018-2020;
 • Het gevoelen in deze van de faculteits- en dienstraden;
 • De ingesloten detailstaten;
 • Het bijgevoegde plandocument UMCG-FMW 2017;
 • Het Strategisch Plan 2016-2020 en Lange Termijn Huisvesting Plan 2016-2024;
 • De rapportage van de commissie Middelen d.d. 8 december 2016.

Voorinvesteringen

Een belangrijk argument om de medezeggenschap instemming te geven op de hoofdlijnen van de begroting was de wens tot inspraak op de investering van gelden die vrijkomen door het afschaffen van de studiefinanciering. In 2018 komen deze zogenaamde studievoorschotmiddelen structureel vrij. Tot 2018 hebben alle universiteiten afgesproken gezamenlijk 67 miljoen voor te investeren op jaarbasis. Deze investeringen staan bekend onder de naam voorinvesteringen. Namens de studenten heeft Lijst Calimero het CvB gevraagd duidelijk te maken waarin onze instelling dat geld investeert. Het College van Bestuur antwoordde dat 2 miljoen wordt geïnvesteerd in het creëren van studieplekken in de bibliotheek en 2 miljoen in onderwijs. Veel geld wordt overgeheveld naar faculteiten om te investeren in de student/staf-ratio. Vanaf dit jaar is het ook verplicht een duidelijk overzicht van de voorinvesteringen tot 2018 op te nemen in het jaarverslag. De medezeggenschap blijft die investeringen zo goed mogelijk monitoren. Het is belangrijk dat dit geld wordt geïnvesteerd in het voordeel van de studenten, zij ontvangen immers geen studiefinanciering meer.

Green University

De Rijksuniversiteit Groningen trekt veel geld uit voor het verduurzamen van onze universiteit. Dit is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling en de Universiteitsraad sprak hiervoor zijn waardering uit. De Raad staat wel kritisch tegenover de middelen die worden gebruikt om het doel te bereiken. Bewustheid creëren en inzetten op een breed scala aan activiteiten is belangrijk, maar het is nog belangrijker structurele investeringen te doen om de universiteit daadwerkelijk te verduurzamen. De universiteit dient een richting te kiezen en vol in te zetten op die keuze, om bepaalde ambities te bereiken. Het College van Bestuur heeft aangegeven zich hiervan bewust te zijn. Ze benadrukten tevens het belang van activiteiten om bewustheid in het algemeen te vergroten.

Scholars at Risk

Aan de door Colleges van Bestuur en Decanen in januari 2015 aanvaarde motie van de Universiteitsraad betreffende Scholars at Risk (SAR) van oktober 2014 wordt onverminderd uitvoering gegeven door onder meer betaling van het internationale SAR-lidmaatschap, een beurs één keer per jaar voor een verblijf van een half jaar uit het programma van het SAR-netwerk ter hoogte van maximaal €20.000, en bijkomende reis- en verblijfkosten.

Dean of Industrial Relations

Een ruime meerderheid van de Raad was vooral kritisch over het bedrag dat beschikbaar zou worden gesteld voor de nieuwe ‘Dean of Industrial Relations.’ Haar takenpakket is volgens deze fracties nog te weinig gedefinieerd c.q. afgezet tegen de bestaande structuur met een afdeling Research & Valorisation en een Dean of Entrepreneurship. Onder meer om deze reden hebben zij gezamenlijk besloten niet in te stemmen met de meerjarenbegroting voor de nieuwe Dean. De universiteit krijgt nu een jaar de tijd duidelijke invulling te geven aan haar coördinerende functie. Volgend jaar zal zij verslag doen van haar werkzaamheden. Op basis van deze resultaten kan de medezeggenschap volgend jaar opnieuw beslissen of ze het geld beschikbaar willen blijven stellen.

Clustering opleidingen bij Letteren

Voordat ingestemd werd met de begroting op bovengenoemde voorwaarde vroeg de heer De Baets van de Personeelsfractie om een hoofdelijke stemming. De stemverklaring bij zijn tegenstem luidde, dat hij sterke twijfels heeft bij de voorgestelde clusteringsmethodiek binnen het besturingsmodel van de Faculteit der Letteren. Beoogde besparingen worden volgens De Baets niet ondersteund door deugdelijke argumenten.

Yantai

Lang werd verwacht dat de Rijksuniversiteit Groningen deze maand de definitieve GO/NO-GO beslissing over Yantai zou nemen. De Raad verwachtte daarom dat deze maand het beslisdocument van de University of Groningen in Yantai als stuk ter advies in onze vergadering zou terugkomen. Dit was echter niet het geval. Wel kwam er van dhr. Poppema een update over Yantai als mededeling tijdens de vergadering. Het onderwerp is woensdag 14 december besproken in een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over internationalisering in het onderwijs. Pas in de zomer van 2017 kan de Minister een uitspraak doen over de invulling van Transnationaal Onderwijs. Daarna moet dit voorstel nog langs de Kamer. De Universiteit kan op zijn vroegst in het najaar van 2018 beginnen met het voorbereidende jaar. Dit betekent dat het project in ieder geval een jaar wordt uitgesteld.

Rondvraag

De SOG vestigde in de Universiteitsraad de aandacht op het feit dat er met het volgen van MOOC's op de Rijksuniversiteit Groningen nog geen studiepunten te verdienen zijn. In Wageningen en Delft is dit wel het geval. De reactie van het CvB hierop was dat dit zeker de toekomst is, maar dat er rekening moet worden gehouden met het soort MOOC's dat in Groningen wordt aangeboden. Wordt vervolgd.

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.
Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. In mei zijn de verkiezingen voor de studentengeleding gehouden en de verkozen studenten zijn tijdens de vergadering op 1 september jl. officieel benoemd. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:
 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
 • De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd en is in samenstelling gelijk aan die in het jaar 2015-2016.
 • In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:22 december 2016 15:57

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...