Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gezamenlijke verklaring tegen homofobie en discriminatie

16 juni 2016

In het licht van recente gebeurtenissen bevestigt de Universiteitsraad zijn uitdrukkelijke stellingname tegen alle vormen van intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. De Raad roept medewerkers en studenten op om ongewenst gedrag en/ of ongelijke behandeling, onregelmatigheden binnen de organisatie, of problemen met arbeidsrelaties en onrechtmatige/ onredelijke behandeling te melden aan de Vertrouwenspersoon van de Universiteit. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • seksuele intimidatie: iedere ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non‑verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, o.m. via internet);
  • agressie en geweld: het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een medewerker of student;
  • discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren; en
  • pesten: het systematisch, herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep op een collega of medestudent.

Het advies en de steun van de Vertrouwenspersoon zijn gebaseerd op wetgeving inzake arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling, en interne regels van de Rijksuniversiteit Groningen, met inbegrip van de Gedragscode inzake Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie RUG 2009 - ex artikel 1.12 van de CAO Nederlandse Universiteiten en de Klokkenluidersregeling. De voornaamste taken, bevoegdheden en werkwijze van de Vertrouwenspersoon worden omschreven in de Regeling Vertrouwenspersoon van de Rijksuniversiteit Groningen. De taken van de Vertrouwenspersoon maken deel uit van de informele klachtenprocedure. Formele klachten worden vertrouwelijk behandeld door onafhankelijke deskundigen van de Klachtencommissie intimidatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (SIAGD). Het indienen van een klacht laat onverlet de mogelijkheid tot het bespreken van de ongewenste gedragingen met de Vertrouwenspersoon van de Universiteit.

De Universiteitsraad is een warm voorstander van onlangs opgevoerde inspanningen door de Gemeente om acceptatie en emancipatie van alle Stadjers en studenten aan te moedigen – lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, of anderszins. De Raad roept tevens het College van Bestuur van de Universiteit en haar Chief Diversity Officers, de LGBT-studentenvereniging Ganymedes, en andere instellingen en individuen op om de integratie van alle leden van de academische en bredere gemeenschap te bewaren. Er mag geen tolerantie van intolerantie zijn binnen de universiteit, zij het op de campus of daarbuiten.

Namens de Universiteitsraad,

Tim Huiskes

voorzitter

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 12:09
printView this page in: English

Meer nieuws