Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

De oudste veenontginningen van Noord-Nederland

23 juni 2015

De afgelopen vier weken heeft het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de provincie Fryslân, een opgraving uitgevoerd in het voormalige veengebied ten oosten van de wijk Blitsaerd, te Leeuwarden. Hoewel de hier veronderstelde terp in de vorige eeuw al grotendeels is afgegraven, blijken in de top van de ondergrond nog interessante archeologische sporen aanwezig, vooral van de vroegste bewoning op deze plek.

Vijftien jaar geleden toonde een eerder archeologisch onderzoek al activiteiten aan vanaf de 1e eeuw v. Chr. Het ging om sporen van onder andere turfwinning, en vanaf de 1e eeuw n. Chr. ook bewoning. Het huidige onderzoek richt zich op de kern van de voormalige terp. De belangrijkste vondst bestaat uit sporen van bewoning uit de 4e en 3e eeuw v. Chr. (midden-ijzertijd). Vastgesteld is dat het gebied ten tijde van deze vroegste bewoning uit een hoogveenmoeras bestond, dat door de bewoners is ontgonnen om het geschikt te maken voor bewoning. Nooit eerder is in Noord-Nederland aangetoond dat het veen al zoveel eeuwen vóór het begin van de jaartelling in cultuur werd gebracht.

Behalve prachtig geometrisch versierd aardewerk uit de midden-ijzertijd, is er een vermoedelijke huisplattegrond uit dezelfde periode aangetroffen. Verder zijn er waterputten en greppels van de vroegere verkaveling aangetroffen, evenals een dunne, maar gave bronzen armring uit de 3e eeuw v. Chr.

Over het Terpencentrum

Het Terpencentrum maakt deel uit van het Groninger Instituut voor Archeologie. Het is een samenwerkingsverband van verschillende onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de archeologie van het terpengebied. Doel is op die manier het onderzoek sterker, beter zichtbaar en toegankelijker te maken, zowel voor archeologen als voor niet-archeologen.

Open dag

Tijdens de open dag op zaterdag 27 juni is de opgraving te bezichtigen. Er worden dan rondleidingen met uitleg gegeven door archeologen. Verder zijn allerlei vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd te bekijken.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:33

Meer nieuws

 • 06 september 2019

  Burgemeester Den Oudsten opent Letterenfestival op 14 september

  Op zaterdag 14 september vindt het eerste Groningse Letterenfestival plaats. Een dag waarop de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen haar deuren opent voor iedereen die belangstelling heeft voor alfa- en cultuurwetenschappen.

 • 05 september 2019

  Willem Wierbos nieuwe huisdichter RUG

  Willem Wierbos (24), student Geneeskunde, is de nieuwe huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen voor het studiejaar 2019-2020. Hij maakte indruk op de jury met zijn gedichten die midden in het studentenleven staan: ‘Willem is niet een dichter...

 • 03 september 2019

  Dictators op het eerste Letterenfestival

  Dictaturen in het Midden-Oosten kennen vele gezichten. Toch is er volgens Kiki Santing een patroon te ontdekken. Op het eerste Letterenfestival vertelt ze er meer over in een korte lezing.