Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

89, oktober 2014

07 november 2014

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad, editie 89, Vergadering 207

Een greep uit de onderwerpen van de Uraadvergadering van 30 oktober 2014

-         De RUG langs de meetlat  
-         Onderwijs onder de loep  
-         What’s NEXT?  
-         De implementatie van Resultaat- & Ontwikkelingsgesprekken  
-         Vooruitblik op vergadermaand November   

1.  De RUG langs de meetlat: profilering en prestatie-indicatoren  
De RUG heeft afspraken met het Ministerie van OC&W over te leveren prestaties. De Groningse universiteit wordt hier volgend jaar op afgerekend, en zal moeten tonen of bepaalde doelen voldoende behaald zijn. De set aan prestatie- en profileringsindicatoren van onze universiteit is gevarieerd. Binnen de gehele organisatie moet gepresteerd worden, door zowel studenten als personeel. Denk aan het behalen van de Bachelor in 4 jaar (BA-4), vermindering van studie-switch, daling van drop-out, maar ook aan BKO’s en het aantal vrouwelijke hoogleraren. Om dit te meten bestaan er indicatoren die inzichtelijk maken waar de universiteit een aantal jaren geleden stond, nu staat en over een aantal jaren wil staan. Een aantal afspraken heeft de universiteit al behaald, zoals de groei naar 30.000 studenten, het rendementscijfer BA-4 en de start van University College. Aan een aantal andere zaken moet nog hard worden gewerkt, denk aan het aantal inschrijvingen voor research masters, vrouwelijke hoogleraren en docenten met een BKO. Er is nog genoeg te doen dus de komende jaren.  

2.  Onderwijs onder de loep
De RUG-onderwijsmonitor is een document waarin de resultaten van verschillende kwaliteitsevaluaties van facultair en opleidingsniveau worden samengevoegd. Het geeft een beeld van de algehele onderwijskwaliteit aan de RUG op dit moment; het was dan ook een belangrijk agendapunt in de Uraadvergadering. Via de onderwijsmonitor wordt onder meer gekeken welke onderwerpen vanuit centraal beleidsniveau meer aandacht verdienen. Uit de monitor bleek dat vooral de aansluiting op de arbeidsmarkt, toetsing, en het aantal onderwijsruimtes meer aandacht verdienen aan de RUG. De reactie van CvB hierop is het investeren in het carrière-centrum NEXT, het bekijken van mogelijkheden om extra locaties te huren voor toetsing, het verkorten van de tentamens en het professionaliseren van examencommissies. Vanuit de Universiteitsraad kwam er vooral kritiek op het verkorten van de tentamens. Dit lijkt op dit moment veelal op capaciteitsproblemen in plaats van onderwijskundige redenen gebaseerd.  
 
3.  What’s NEXT? Career Services & Employability  
In het afgelopen jaar heeft de RUG de zogenaamde NEXT Career Services ontwikkeld om studenten vanuit een wetenschappelijke kader klaar te stomen voor een succesvolle carrière. De studentfracties in de Uraad volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben in de afgelopen Uraadvergadering dan ook weer allerlei aspecten aan de orde gesteld. Om de zichtbaarheid en invulling van NEXT Career Services te verbeteren en strategie te bepalen is, zo meldde het CvB, de taakgroep Career Services & Employability opgericht. Hierin zullen ook allerlei studieverenigingen deelnemen om een goede samenwerking te waarborgen. Ook zal de naam van NEXT op korte termijn waarschijnlijk veranderen zodat voor studenten meteen duidelijk is waar de organisatie voor staat. Het universiteitsbestuur heeft daarnaast toegezegd te gaan investeren in meer personeel, meer carrièregerichte activiteiten en carrièreloketten op meerdere locaties, waaronder Zernike.

4.  De implementatie Resultaat-&Ontwikkelingsgesprekken: een evaluatie  

Vorig jaar werd op brede schaal de Resultaat-&Ontwikkelingsgesprekken (R&O-gesprekken) ingevoerd. Hoe kijkt het RUG-personeel daar tegen aan? De Uraad kreeg een evaluatierapport voorgelegd en besprak de belangrijkste bevindingen. Slechts 65% van het OBP en 48% van het WP vindt R&O-gesprekken belangrijk. Leidinggevenden ervaren de ermee gemoeide tijdsbesteding niet altijd als nuttig. Het formulier is er om -SMARTgeformuleerde- afspraken tussen medewerker en leidinggevende vast te leggen. Daarover wordt blijkbaar niet zo positief gedacht door ongeveer de helft van de medewerkers. Het ontbreken van een reëel carrière-perspectief in veel gesprekken roept onder meer de vraag op wat het effect kan zijn van de gesprekken.

Door de Uraad werden onder meer de volgende verbeterpunten voorgesteld:  
- Meer aandacht voor de invloed van de persoonlijke situatie op de werkprestaties.

- Verplichting van de RUG als werkgever een bepaald percentage medewerkers met een lichamelijke of geestelijke beperking in dienst te hebben.  
- Aandacht voor de invulling van de zogenaamde ontwikkeldagen, conform de CAO.  
- Aandacht voor de invulling en uitvoering van carrière-perspectieven zodat de acceptatie van de R&O-gesprekken mogelijk verbetert.  

Het CvB meent dat in de diverse genoemde verbeterpunten reeds grotendeels is voorzien. Aandacht voor persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld handicap) zou explicieter kunnen. De Uraad ziet, gezien de beantwoording, het vervolg met iets meer vertrouwen tegemoet.  

5.  Vooruitblik op vergadermaand November

De maand is net weer begonnen, maar er is alweer genoeg gebeurd in de Universiteitsraad. Zo hebben de studenten gebruik gemaakt van hun initiatiefrecht door middel van notities over ondernemerschap en college-gevende student-assistenten, en schrijft de Personeelsfractie een motie over Scholars at Risk. Verder komt het CvB met een reactie op een eerdere notitie over de veiligheid en mobiliteit van fietsende studenten. Ook komt het taalbeleid aan de RUG ter sprake evenals de regeling vacatiegelden en het jaarverslag van de Adviescommissie introductietijden. Bovendien zal ook het Lustrum nog geëvalueerd worden. Conclusie: de een na laatste Uraadvergadering van 2014 belooft heel wat!

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG
Lijst STERK @lijststerk

Tip voor het personeel: Haal nu ook onze URaad widget uit de widget winkel op My University voor alle relevante zaken over de U-raad, zoals de agenda van de komende cyclus.

HOE installeer je de widget op My University?

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 09:56
printView this page in: English

Meer nieuws