Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Een bosje bloemen (II)

17 september 2014

Eline Brontsema - Hoe een ‘bosje bloemen’ in het Gronings besteld wordt, verschilt per regio in de provincie. In de vorige column werd uiteengezet welke Groninger vormen van ‘bosje’ gebruikt worden. Hoe zit het met ‘bloemen’?

Die vraag werd begin dit jaar aan de deelnemers van Vroag&Antwoord gesteld. Het meest opvallende gebied bij deze kwestie is Westerwolde. De vorm die Ter Laan geeft, “bloumer”, wordt door niemand genoemd. De verwachting was dat daar vooral bloumen geantwoord zou worden en dat gebeurde ook, sterker nog: niemand week van die vorm af. Dat maakt op zijn minst nieuwsgierig: welke bron heeft Ter Laan voor deze regio gebruikt?

Ook de deelnemers die het Gronings van de Veenkoloniën spreken laten meer dan duidelijk zien dat in alle leeftijdsgroepen bloumen gebruikelijk is. Blommen wordt maar enkele keren genoemd, van de alleroudste en allerjongste invullers noteert zelfs iedereen bloumen. Uit de antwoorden blijkt dus dat het gebruik van het algemene woord niet achteruit gaat en het gebruik van een andere variant niet toeneemt.

Een andere oostelijke regio, het Oldambt, laat eveneens zien dat bloumen daar de gangbare vorm is. Van de alleroudste invullers uit die regio wijkt zelfs niemand daarvan af. Ook hier is geen verschuiving naar blommen: bloumen wordt niet minder genoteerd naarmate de deelnemers jonger worden, maar blijft in even sterke mate de boventoon voeren.

In noordelijke richting is de kwestie meer verdeeld. De alleroudste invullers die het Gronings van het Hogeland spreken lijken een voorkeur voor blommen te hebben, hoewel er maar weinig mensen van vòòr 1930 meedoen, zodat daar moeilijk conclusies uit kunnen worden getrokken. De volgende generatie lijkt juist iets meer naar bloumen te neigen, maar de leeftijdsgroep die daar weer op volgt is gelijk verdeeld. De allerjongsten neigen meer naar bloumen, maar omdat ook deze groep relatief klein is, is het lastig aan de hand daarvan iets vast te stellen. Het is in ieder geval duidelijk dat zowel blommen als bloumen in deze regio frequent genoemd worden.

Er blijft nog één vorm over die elders nauwelijks soms zelfs helemaal niet genoemd wordt: bloemen. In het Westerkwartier wordt die door alle leeftijdsgroepen het meest gegeven. Blommen en bloumen komen ook voor, ongeveer in gelijke mate.

Op dit punt lijkt het Gronings dus nauwelijks te veranderen. 1068 sprekers van het Gronings laten zien dat in de verschillende regio’s geen duidelijke verschuivingen waar te nemen zijn. Toch is de verwachting dat blommen op termijn verschuift naar bloumen, omdat die laatste vorm regelmatiger is ten opzichte van het Nederlandse ‘bloemen’. In de oostelijke regio’s is die variant al de meest gangbare en op het Hogeland neigt te jongste groep naar bloumen, ook al is die groep vrij klein.

bosje bloemen
bosje bloemen
Laatst gewijzigd:28 januari 2015 15:51

Meer nieuws