Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 26

25 juni 2014

Database online met alle RUG-hoogleraren sinds 1614

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius

Een database met biografische en iconografische gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614 - het jaar van oprichting - aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest is sinds kort online raadpleegbaar: de Catalogus Professorum Academiae Groninganae. De catalogus kan op naam van individuele hoogleraren worden doorzocht of per faculteit. › lees verder

Een Eeuwig Edict: video over 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen

In de zes minuten video An Eternal Edict. For Infinity, Celebrating 400 Years of University of Groningen worden markante momenten uit de rijke geschiedenis van de universiteit in beeld gebracht. Startpunt is het jaar 1614. Er wordt een Academie gesticht in het gewest Groningen, dat zich heeft aangesloten bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Niet door de paus, of door een koning, een keizer of andere landsheer, zoals op andere plaatsen in Europa, maar door de eigen bevolking. Die wil een universiteit. Nodig voor de ontwikkeling van Stad en Ommeland; goed voor de samenleving. In de video is o.a. beeld verwerkt van Aletta Jacobs (1871, eerste vrouwelijke student), van de diverse koninklijke bezoeken (Koningin Wilhelmina in 1914, Koningin Juliana in 1964, Koning Willem Alexander in 2014) en van de uitreiking van de Nobelprijs aan prof.dr. F. Zernike. › lees verder

Presentatie bundel ‘Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap’

Donderdag 26 juni wordt de bundel ‘Oefenschool der Muzen, werkplaats der wetenschap’ De stichting van de Groninger Academie in 1614 door samensteller Zweder von Martels (universitair docent Latijn) aangeboden aan rector magnificus Elmer Sterken. In de zomer van 1614 schreef Ubbo Emmius uit naam van de Staten van Groningen en Ommelanden het ‘Eeuwig geldend Edict’ (Edictum perpetuum) met het besluit van de oprichting van de Groninger universiteit. Maar liefst 700 plakkaten met deze stichtingsaankondiging werden binnen en buiten de grenzen van de Nederlanden verspreid. Na eeuwen van vergetelheid is de betekenis van dit oudste en belangrijkste document van de Groninger universiteit herontdekt. In de te presenteren bundel worden ook andere aspecten rond de stichting van de Groninger Academie belicht. › lees verder

Strategische manipulatie tijdens groepsfase WK voetbal niet te voorkomen

Bij de huidige opzet van het WK voetbal is het niet te voorkomen dat landen in sommige gevallen opzettelijk een wedstrijd zullen verliezen, om op die manier een hoog aangeschreven land uit een andere poule te ontlopen in de volgende ronde. Dat concludeert dr. Marc Pauly na een wiskundige analyse van verschillende toernooivormen. Hij publiceert zijn bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Social Choice and Welfare. › lees verder


Promoties

Cognitieve problemen na zwangerschapsvergiftiging

Hoewel zwangerschapsvergiftiging altijd werd gezien als een voorbijgaande aandoening bij zwangere vrouwen, ervaren sommige vrouwen nog jaren na een zwangerschapsvergiftiging vergeetachtigheid, concentratieproblemen en angstige en depressieve gevoelens. Ineke Postma onderzocht daarom in haar promotieonderzoek of deze klachten inderdaad een gevolg van zwangerschapsvergiftiging kunnen zijn. Ze concludeert dat vrouwen na zwangerschapsvergiftiging vaak wel goed functioneren in een gecontroleerde omgeving, maar in complexe, stressvolle situaties in het dagelijks leven vaker problemen ervaren. › lees verder

Meer inzicht in ontstaan virale ziekten van het centrale zenuwstelsel

Over het ontstaan van ernstige neurologische ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, Multiple Sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson, is nog veel onduidelijk. Wel vermoeden wetenschappers dat er een verband zou kunnen bestaan tussen virale infecties en de ontwikkeling van deze chronische neurologische ziekten. George Sips onderzocht in zijn proefschrift de oorzaken, mechanismen en mogelijke gevolgen van virale infecties van het centrale zenuwstelsel. Deze inzichten kunnen in de toekomst helpen om behandelingen ‘op maat’ te ontwikkelen. › lees verder

Oorzaak aangeboren hart- en longslagaderafwijkingen: genen, roken en overgewicht

Ieder jaar worden er in Nederland 1500 kinderen geboren met een hartafwijking. Ouders vragen zich dan al snel af hoe die afwijking ontstaat. Is het erfelijk? Zal een volgend kind het ook hebben? Diezelfde vraag geldt ook voor kinderen die lijden aan een hoge bloeddruk in de longslagader; een ziekte die minder vaak voorkomt, maar waar jaarlijks wel 15% van de patiënten aan sterft. Mieke Kerstjens-Frederikse onderzocht daarom tijdens haar promotieonderzoek in hoeverre deze aandoeningen erfelijk zijn, welke genen hierbij een rol spelen en welke omgevingsfactoren het risico op hartafwijkingen vergroten. › lees verder

Bekend, maar vergeten: Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel

Anne Zernike staat te boek als de eerste vrouw op de kansel. Maar evenzeer is ze bekend vanwege haar vrijzinnig-theologische opvattingen en door haar huwelijk met de kunstenaar Jan Mankes. Daarnaast is Anne Zernike de zus van de Groninger hoogleraar en Nobelprijswinnaar Frits Zernike en de oudtante van Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft. Promovenda Froukje Pitstra schreef een biografie over deze kleurrijke vrouw, die volgens haar weliswaar bekend, maar eigenlijk vergeten is. ‘Met deze biografie wil ik dat veel te gereduceerde beeld van Anne Zernike grondig bijstellen en haar in al haar veelzijdigheid voor het voetlicht brengen,’ aldus Pitstra. › lees verder

Verbeterde methodologie voor onderzoek naar complexe internationale productieketens

Door toenemende globalisering zijn internationale productieketens complexer geworden. Productie en consumptie liggen verder uit elkaar. Een auto gekocht in Nederland bevat onderdelen uit veel verschillende landen, die op hun beurt ook weer veel onderdelen bevatten uit nog weer andere landen. Met behulp van internationale input–output analyse worden onder meer internationale milieueffecten van de vraag naar consumptiegoederen in kaart gebracht. Maaike Bouwmeester presenteert in haar proefschrift een methodologie voor het construeren van internationale aanbods- en gebruikstabellen, waarmee ze vervolgens CO2-emissies, watergebruik en afhankelijkheid van grondstoffen analyseert. › lees verder

Hoe betrouwbaar is een oude kaart als ruimtelijke of historische bron?

Jakeline Benavides Quecán onderzocht vroege stadsplattegronden en fortificatietekeningen van de Lage Landen uit de 16e en 17e eeuw in de Nederlandse en Europese collecties. Ze keek met name hoe oude kaarten gebruikt kunnen worden als ruimtelijke of historische bronnen bij onderzoek en andere toepassingen. › lees verder

Zestig procent van de patiënten ervaart blijvende gevolgen na een longembolie

Na een longembolie, de tijdelijke afsluiting van een longslagader waardoor de longen geen of niet genoeg zuurstof krijgen, ervaart zestig procent blijvende gezondheidsklachten. Dat concludeert Anja Mäkelburg op basis van onderzoek naar de langetermijngevolgen van een longembolie. › lees verder

Therapie verbeteren door te verhinderen dat tumorcellen zichzelf repareren

Door het zelfherstellende vermogen van tumorcellen aan te pakken, moet het in de toekomst mogelijk worden om bestraling en chemotherapie nog effectiever te maken. Dat stelt Malgorzata Krajewska. Zij identificeerde in haar promotieonderzoek nieuwe componenten van de cellulaire signaleringsroute die bepaalt hoe tumorcellen DNA-schade repareren. › lees verder

Nieuwe richting voor behandeling Parkinson, Huntington en erfelijk hartfalen

De ziekten van Parkinson, Huntington en erfelijk hartfalen ontstaan door klontering van kapotte of verkeerd gevouwen eiwitten. Therapie tegen deze ziekten kan mogelijk effectief zijn als ze het opruimsysteem van het lichaam activeren, zodat het lichaam deze klonten opruimt. UMCG-promovenda Melania Minoia onderzocht daarom hoe verschillende opruimeiwitten betrokken zijn bij ontstaan van deze ziekten. Haar bevindingen zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van gerichte behandeling tegen deze ziekte. › lees verder

Door ‘barcode’ nieuw onderzoek mogelijk naar gedrag bloedstamcellen

De ontwikkeling van een nieuwe techniek, waarbij bloedstamcellen voorzien worden van een soort barcode, maakt het mogelijk om het gedrag van deze cellen na transplantatie in een organisme te bestuderen. Dat stelt Evgenia Verovskaya in haar promotieonderzoek. Samen met collega’s van het UMCG ontwikkelde en bestudeerde ze de barcodetechniek. › lees verder

Klontering poedermengsels in geneesmiddelen

Voor de bereiding van geneesmiddelen op basis van poedervormige deeltjes is het belangrijk klontering te voorkomen. Het proefschrift van Thanh Nguyen gaat in op deeltjesinteracties tussen deeltjes die een complexe vorm hebben en poogt relaties te leggen met de sterkte van agglomeraten. › lees verder

Wiskundige kennis over netwerken kan biologische knelpunten oplossen

Promotie Ivan Vujacic › lees verder

Onderzoek naar het beginsel van eindigheid van het rechtsgeding

Promotie Jacob van de Velden › lees verder


Diversen

Onderzoeksubsidies voor vijf Groningse onderzoeksprojecten

Zes Groningse onderzoekers ontvangen een subsidie van de Gratama Stichting voor vijf onderzoeksprojecten. Het gaat om de volgende projecten: Bedreigd erfgoed: de archeologische kartering van Forum Appii; Nieuwe machten, oude ideeën? Normen en rolpercepties van China en India in internationale veiligheidsvraagstukken; Neural correlates of dual tasking in young and old adults; Methylatie markers voor het detecteren van ernstige groeivertraging; Microbiële processen in de kwelders van Schiermonnikoog: de basis voor duurzame natuurontwikkeling. › lees verder


Agenda

Afsluiting academisch jaar

Zomerceremonie

4 juli 2014

Tijdens de zomerceremonie vinden onder meer de volgende uitreikingen plaats: uitreiking GUF-100 prijzen en prijs beste RUG-student; uitreiking Gratama-Wetenschapsprijs. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...