Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 25

18 juni 2014

unifocus

Schat aan opgravingen Ezinge nu volledig gepubliceerd

Boek opgravingen Ezinge

De archeologische opgravingen in Ezinge (1923-1934) door Albert van Giffen trokken destijds internationaal de aandacht. Van Giffen wierp een volledig nieuw licht op bewoning in de ijzertijd en Romeinse tijd. Door de grote hoeveelheid vondsten is er echter nooit een volledige publicatie daarover verschenen. Daar komt nu verandering in: op 25 juni verschijnt ‘En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge’. › lees verder

Wim Pijbes opent academisch jaar Faculteit der Letteren

Dinsdag 2 september opent Wim Pijbes het academisch jaar 2014-2015 van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen met het uitspreken van de Letterenlezing. In het kader van ‘Het museum van Nederland’ zal Pijbes, RUG-alumnus én Nederlander van het jaar 2013, een lezing geven over de ontwikkelingen binnen het Rijksmuseum de afgelopen jaren. › lees verder


Promoties

Hoe leerkrachten hun leerlingen kunnen motiveren

Recente berichten in de media wezen weer op het gebrek aan motivatie om te leren van Nederlandse leerlingen. Hierin worden de leerkrachten vaak aangewezen als degenen die de leerlingen moeten motiveren of gemotiveerd moeten houden. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze hieraan kunnen doen. Arnout Prince deed hier onderzoek naar. Hij concludeert dat als leerkrachten samenwerken om een zo goed mogelijke pedagogische interactie met leerlingen te bewerkstelligen en die leerkrachten daarin gesteund worden door onder meer de schooldirectie, dit kan leiden tot langdurige positieve effecten op de motivatie van de leerlingen. › lees verder

Invriezen sperma verdubbelt kansen Hodgkin-patiënten op een kind

Door voor de behandeling zaadcellen in te laten vriezen, hebben mannen met een Hodgkin lymfoom twee keer zoveel kans om vader te worden als mannen die dat niet doen. Dat concludeert Marleen van der Kaaij in haar promotieonderzoek naar vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid onder mannen en vrouwen die behandeld zijn voor lymfklierkanker. › lees verder

Weersinvloeden belangrijkste oorzaak veranderende waterhuishouding in duinvalleien

Door bodemdaling ten gevolge van gaswinning kan er in wetlands in duingebieden, de natte duinvalleien, vernatting optreden, zo constateerde men eerder op Ameland. Bikila Dullo stelde echter vast dat daarnaast ook weersomstandigheden de -seizoensafhankelijke - waterhuishouding in duinvalleien bepalen. › lees verder

Nederlandse achterstandsbuurt beïnvloedt gezondheid negatief maar Slowaakse niet

In Nederland heeft het wonen in een achterstandsbuurt in Nederland een negatief verband met gezondheid, maar in Slowakije niet. Tot die conclusie komt Martina Behanová in haar promotieonderzoek. Ze bestudeerde de invloed van de stedelijke context op de gezondheid van burgers, zowel in West-Europa (Nederland) als Centraal-Europa (Slowakije). › lees verder

Hervorming waterbeheer leidt tot efficiëntere irrigatie op Guazhong-vlakte

In het noordwesten van China is water schaars. Tegelijkertijd neemt de vraag snel toe vanwege bevolkingsgroei, inkomensstijging, industrialisatie en verstedelijking. Omdat de neerslag ontoereikend is, speelt irrigatie een cruciale rol in de Chinese landbouw. Ondanks de waterschaarste is het huidige systeem van irrigatie inefficiënt. Jianjun Tang deed onderzoek naar beleidsmaatregelen om het gebruik van irrigatiewater op de Guanzhong-vlakte efficiënter te maken. Daarvoor gebruikte hij gegevens van 800 boeren uit de periode 2000-2005, en data van 460 boeren die in 2011 zijn geënquêteerd. › lees verder

Dagelijkse informatie over luchtvervuiling zet bewoners aan tot voorzorgsmaatregelen

Zhengtao Li onderzocht de invloed van luchtvervuiling in de Jinchuan-mijnstreek (China) op het welzijn van lokale bewoners. Hij concludeert dat vermindering van luchtvervuiling een belangrijk langetermijnbeleidsdoel is om het welzijn van de bewoners te verbeteren. Vermindering van luchtvervuiling verhoogt de mate van welzijn sterk, al hebben verhoging van inkomen en opleidingsniveau een nog groter effect. › lees verder

Onderdelen van psychiatrische zorg zijn te automatiseren

De hoeveelheid medische gegevens die digitaal is opgeslagen, groeit wereldwijd in snel tempo. Ando Emerencia richtte zich op het automatiseren van twee aspecten van zorg die traditioneel gezien menselijke supervisie vereisen: het genereren van persoonlijk advies voor schizofreniepatiënten en het vinden van het beste vectorautoregressiemodel voor digitale patiëntendagboeken. › lees verder

Economische evaluaties van niet-traditionele vaccinaties in Indonesië

Ondanks toenemende economische welvaart zijn niet-traditionele vaccins nog steeds schaars in Indonesië en zijn er nog diverse uitdagingen voor brede introductie. Auliya Abdurrohim Suwantika presenteert in zijn proefschrift een raamwerk voor beoordeling van dergelijke vaccins ter ondersteuning van de besluitvorming rond introductie, met rotavirus- en hepatitis A-vaccins als voorbeelden. › lees verder

Proefdierbesparende verbetering van onderzoek naar anti-fibrotische geneesmiddelen

Inge Westra ontwikkelde een nieuwe proefdierbesparende methode voor onderzoek naar leverfibrose. Als haar model opgenomen wordt in onderzoek naar fibrose en in studies van nieuw te ontwikkelen anti-fibrotische middelen, zal dat kunnen leiden tot een aanzienlijke reductie in het gebruik van dierexperimenten bij het testen van deze geneesmiddelen en hopelijk ook tot de ontwikkeling van effectieve geneesmiddelen en een meer betrouwbare voorspelling van de effecten van die geneesmiddelen bij de mens. › lees verder

Bekende modellen van taalbegrip onderuitgehaald

Verschillende modellen van taalverwerking claimen dat er niet een enkele verwerkingsroute, maar twee of meer verwerkingsroutes zijn binnen het taalverwerkingssysteem, waarvan bij één route de structuur van een zin volstrekt niet van belang is, maar enkel de betekenis van de woorden waaruit de zin bestaat. In zijn proefschrift laat Harm Brouwer zien dat er een veel simpelere uitleg is voor de zogenaamde 'problematische' bevindingen en toont hij met computersimulaties aan dat deze alternatieve uitleg alle relevante data kan verklaren. › lees verder

Bijproduct van biodiesel verwerken tot een groene chemische bouwsteen

Promotie Rajeesh Pazhavelikkakath Purushothaman › lees verder

Twee statistische methodes in de psychometrie vergeleken

Promotie Janke Kappenburg-Ten Holt › lees verder

Adaptatie en diversificatie van Escherichia coli K12 MC1000 in een complexe omgeving

Promotie Pilar Puentes Téllez › lees verder

Interactie tussen enzymen cofactor als engineeringsinstrument

Promotie Malgosia Kopacz › lees verder


Agenda

Scheltema-symposium en oratie

Byzantijns recht

23 en 24 juni 2014

Op 24 juni zal prof. Giuseppe Falcone zijn inaugurele rede houden getiteld ‘The 'mysterious' beauty of laws’ ter ere van de aan hem gegunde H.J. Scheltemaleerstoel voor Byzantijns recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorafgaand organiseert de sectie Rechtsgeschiedenis in samenwerking met de Universiteit van Palermo 23 en 24 juni een symposium. Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van twee jaar intensieve samenwerking tussen Groningen en Palermo op het gebied van het Byzantijns recht. › lees verder

Science Acts #08

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:34

Meer nieuws