Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 24

11 juni 2014

Reclame maken tijdens het WK? Alleen zeer veel investeren heeft zin

‘Extra reclame tijdens grote sportevenementen heeft weinig effect op het verkoopresultaat,’ stelt Maarten Gijsenberg, universitair docent Marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarom adviseerde hij tijdens de Winterspelen bedrijven nog om niet te veel op extra reclame te vertrouwen. Maar voor een WK is dat anders, doordat slechts één sport centraal staat. ‘Het devies is echter: spendeer heel veel extra aan reclame of doe het niet.’ › lees verder


Promoties

Mensen met chronische ziekte bewegen vaak veel te weinig

Voor mensen met een chronische ziekte is fysieke activiteit soms de enige niet-farmaceutische behandeling die het ziektebeloop en de kwaliteit van leven positief kan beïnvloeden. Toch gaan mensen niet meer bewegen nadat ze gediagnosticeerd zijn met een chronische ziekte. Dat ontdekte Manon Dontje in haar promotieonderzoek. Sterker nog: veel patiënten bewegen veel te weinig. Daarom moeten zorgverleners volgens Dontje meer hun best doen om patiënten met een chronische ziekte aan te sporen meer te bewegen. › lees verder

Graasbeheer op kwelders kan insect- en spinvriendelijker

In tegenstelling tot plantensoortenrijkdom, die vaak positief reageert op beweiding door grote grazers, wordt de rijkdom aan insecten en andere ongewervelden hierdoor vaak negatief beïnvloed, concludeert Roel van Klink uit zijn promotieonderzoek. ‘Omdat grote grazers vaak worden ingezet in natuurbeheer - in Nederland alleen al meer dan 500 projecten - is het van belang om niet alleen naar de effecten hiervan op planten te kijken, maar ook naar andere soorten die in deze gebieden leven. Deze zijn dus niet zonder meer gebaat bij de inzet van grote grazers. Het verdient daarom de aanbeveling om meer aandacht te vestigen op deze beheerseffecten. Er zijn verschillende mogelijkheden om graasbeheer ‘insectvriendelijker’ te maken.’ › lees verder

Beste therapie voor patiënten met chronisch darmfalen verschilt per individu

Het is volgens Anne Margot Roskott een complex vraagstuk: de afweging tussen een dunnedarmtransplantatie of behandeling met voeding via een infuus. De eerstgenoemde behandeling voor chronisch darmfalen is relatief nieuw en wordt alleen als laatste redmiddel toegepast. Roskott concludeert in haar promotieonderzoek dat per individu bekeken moet worden wat de beste behandeloptie is. Om de kwaliteit van zorg voor patiënten met chronisch darmfalen te verbeteren, pleit ze verder voor nauwe samenwerking tussen de verschillende Nederlandse behandelcentra voor chronisch darmfalen en het UMCG als enige darmtransplantatiecentrum in Nederland. › lees verder

Lotgenotencontact voor kankerpatiënten werkt vaak goed, maar niet voor iedereen

Sociale vergelijkingsinformatie bij interventies of campagnes kan op de lange termijn positieve maar soms ook negatieve effecten hebben voor de kankerpatiënt, afhankelijk van bepaalde individuele verschillen. Dit concludeert Thecla van Brakel in haar proefschrift. ‘Het is belangrijk in de praktijk naar deze individuele verschillen te kijken voordat patiënten worden toegewezen aan groeps- of individuele begeleiding.’ Nu mensen langer overleven met kanker en er door de vergrijzing steeds meer mensen zijn die kanker krijgen is het van belang om ze goed te kunnen informeren over de mogelijkheden van interventie. › lees verder

Nieuwe risicogebieden ontdekt voor ontstekingsziekten in de darm

Van 163 plekken in het menselijk DNA was al bekend dat ze verband houden met twee ernstige ontstekingsziekten in de darm, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Samen verklaren die 163 gebieden ongeveer 15-25% van de totale erfelijkheid van deze ziekten. Karin Fransen identificeerde in haar promotieonderzoek twee nieuwe risicogebieden. Haar onderzoek helpt om de erfelijkheid van deze darmziekten beter te begrijpen. › lees verder

Huisarts geeft patiënt betere nazorg na beroerte

Patiënten die leven met de gevolgen van een beroerte worden steeds beter begeleid door hun huisarts. Tot die conclusie komt Leonie de Weerd in haar promotieonderzoek. Na de invoering van de richtlijn ‘Landelijke Transmurale Afspraak TIA/CVA’ hebben huisartsen meer aandacht voor nazorg. Wel zou de nazorg volgens De Weerd nog verder verbeterd kunnen worden. › lees verder

Volwassenen met ADHD hebben moeite met plannen

Volwassenen met ADHD hebben beperkingen in alle cognitieve domeinen, zoals aandacht, retrospectief geheugen, prospectief geheugen en executief functioneren. Anselm Fürmaier deed hier onderzoek naar. Het blijkt dat volwassenen met ADHD problemen hebben met het plannen van taken. Gedragsinterventies zouden zich daarom moeten richten op het verbeteren van organisatorische en planningsvaardigheden van patiënten met ADHD zodat hun geheugenfuncties in het dagelijks leven kunnen worden verbeterd. › lees verder

Lijn professionele ontwikkeling verdiept geneeskundeonderwijs

Eeuwenlang leerden geneeskundestudenten op een informele manier van hun docenten wat professionele normen en waarden zijn. Deze manier van werken is sterk afhankelijk van de docent-student relatie en sluit inmiddels niet meer goed aan op de complexe beroepspraktijk waarin studenten terecht komen. UMCG-onderzoeker Hanke Dekker concludeert dat een in het onderwijs vervlochten leerlijn ‘professionele ontwikkeling’ studenten kan helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwikkelen van professioneel gedrag en erop te reflecteren. › lees verder

Leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs in Indonesië

Farida Kurniawati onderzocht in Indonesië de opname van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs. Zij laat zien dat leerkrachten over het algemeen geen positieve houding hebben ten opzichte van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs. Daarnaast wordt er in de praktijk weinig gebruik gemaakt van effectieve onderwijsstrategieën. Door middel van een training trachtte Kurniawati de houding, kennis over beperkingen en onderwijsstrategieën van leerkrachten te verbeteren. › lees verder

Recente Joods-Amerikaanse romans geen voorbeelden van historische en morele ongevoeligheid

Hoewel het engagement van recente Joods-Amerikaanse fictie met de Holocaust op het eerste gezicht onorthodox, oneerbiedig en misschien zelfs respectloos lijkt, zijn deze romans helemaal niet ingegeven door historische of morele ongevoeligheid. De speelse en ‘oneerbiedige’ relatie van deze fictie tot de Holocaust dient juist om ons begrip van de wereld te vernieuwen en terug te vorderen. Dat concludeert Joost Krijnen op basis van zijn promotieonderzoek. › lees verder

DNA-variant verklaart waarom sommige zware rokers overmatig slijm produceren

Een DNA-variant in het gen SATB1 verklaart waarschijnlijk waarom sommige zware rokers last hebben van overmatige slijmproductie in de luchtwegen en andere niet. Dat concludeert Akkelies Dijkstra in haar promotieonderzoek naar risicofactoren voor overmatige slijmproductie en luchtwegwandverdikking. › lees verder

Onderzoek naar toepassen van programma’s in infrastructuurplanning

De planning en realisatie van nieuwe infrastructuur wordt steeds complexer. Met de traditionele projectgerichte aanpak leidt dit vaak tot tijd en kostenoverschrijdingen. In de wetenschappelijke literatuur wordt het toepassen van programma’s in infrastructuurplanning aangedragen als een geschikte methode om de complexiteit het hoofd te bieden. Promovendus Tim Busscher onderzocht deze programmatische benadering, en in het bijzonder hoe die benadering zou kunnen omgaan met de complexiteit in infrastructuurplanning, om zo richtingen aan te geven voor het ontwerp en de ontwikkeling van programma’s in de infrastructuurplanning. › lees verder

Jatropha-struik economisch optimaliseren

Het proefschrift van Herman Hidayat gaat over mogelijkheden om het verbouwen van de Indonesische jatropha-struik commercieel aantrekkelijker te maken door meer van dit gewas te benutten. Olie uit de jatropha-noot wordt nu gebruikt voor biodiesel, de schil ervan zou verwerkt kunnen worden tot hardboard. › lees verder

Meer inzicht in de verschillende functies van B-cellen in auto-immuunziekte AAV

Promotie Nikola Lepse. › lees verder

Artificiële metaalenzymen combineren het beste uit twee werelden

Promotie Jeffrey Bos › lees verder

Elektrische en magnetische eigenschappen van exotische halfgeleiders

Promotie Michiel Donker › lees verder

Nano-elektrodes voordelig fabriceren

Promotie Parisa Pourhossein Aghbolagh › lees verder


Agenda

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws