Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Archeologische Opgraving Sneek-Harinxmaland

02 juni 2014

Vanaf maandag 2 juni voert het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), een archeologische opgraving uit in het toekomstig plangebied Harinxmaland, ten noorden van Sneek. Het gaat om een onderzoek naar een overslibde terp. Deze wordt opgegraven in het kader van een lopend promotieonderzoek naar de Friese randveenontginningen van de late ijzertijd en Romeinse tijd. De opgraving wordt gefinancierd door de Provincie Fryslân en het GIA.

In het gebied van Sneek-Harinxmaland ligt onder ruim een meter klei een oud cultuurlandschap uit het begin van de jaartelling. Eerder uitgevoerd booronderzoek bracht al aan het licht dat het hierbij gaat om bewoning op veen. Om vast te stellen hoe de mensen dit veengebied destijds in cultuur brachten en gebruikten, wordt een van de hier gelegen nederzettingen in de maand juni onderzocht.

Het gravend onderzoek maakt deel uit van de promotiestudie van Marco Bakker naar de vroegste Friese veenontginningen die plaats vonden in de late ijzertijd en Romeinse tijd (ca. 250 v. Chr. – ca. 400 n. Chr.). Gedurende die periode werden de aan de kwelders grenzende randen van het Friese veengebied ontgonnen, waardoor ze van een natuurlandschap in een cultuurlandschap veranderden. Onderzoeksvragen van deze promotiestudie gaan over het verloop en de aard van deze ontginningen en de gevolgen die deze activiteiten hadden voor het landschap en haar bewoners. Het promotieonderzoek wordt mogelijk gemaakt door de University Campus Fryslân (UCF) met steun van de Waddenacademie. Vorig jaar werd in het kader van deze studie ook al een overslibde terp opgegraven, toen ten noorden van Warten (Fr.).

Gedurende het onderzoek, dat vanuit het Terpencentrum wordt uitgevoerd door archeologen met de hulp van studenten en vrijwilligers, zullen door middel van enkele proefsleuven de nederzetting en aangrenzende delen van het vroegere landschap onderzocht worden. Daarnaast vindt ook fysisch-geografisch onderzoek plaats om te bepalen hoe het landschap er in de periode voor en na bewoning uitzag en hoe dit gebied veranderde van een veengebied in een kleigebied. De dagelijkse leiding in het veld berust bij drs. ing. Marco Bakker, archeoloog bij het Terpencentrum dat onderdeel is van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Partners en financiers opgraving:

-         Provincie Fryslân

-         Groninger Instituut voor Archeologie

Partners en financiers promotieonderzoek:

-         University Campus Fryslan

-         Waddenacademie

Laatst gewijzigd:04 mei 2018 10:25

Meer nieuws