Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koninklijke Onderscheiding voor prof. Feikje Vellinga-Schootstra

25 april 2014
Prof. Feikje Vellinga-Schootstra
Prof. Feikje Vellinga-Schootstra

Vandaag is prof.mr.dr. F. (Feikje) Vellinga-Schootstra op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen koninklijk onderscheiden. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester dr. R.L. Vreeman van de gemeente Groningen decoreerde haar vanochtend om half tien in het Gemeentehuis van Groningen.

Feikje Vellinga-Schootstra (1953) is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende een periode van 37 jaar heeft zij zich ingezet voor het Nederlandse straf- en strafprocesrecht - als wetenschappelijk medewerker, universitair docent en (sinds 2007) hoogleraar bij de RUG, maar ook als kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger, raadsheer en raadsheer-plaatsvervanger.

Via haar wetenschappelijke werk heeft Vellinga-Schootstra een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vernieuwing van het straf- en strafprocesrecht. Ze heeft gezaghebbende, voortuitziende en invloedrijke publicaties geschreven. Haar dissertatie uit 1982 bijvoorbeeld, over inbeslagneming en huiszoeking, behoort na dertig jaar nog altijd tot de meest gezaghebbende publicaties op dit terrein. En de invloed van haar oratie, die zij in 2008 samen met haar echtgenoot en collega-hoogleraar prof.mr.dr. Wim Vellinga uitsprak, is zichtbaar in jurisprudentie van de Hoge Raad. Hoewel haar wetenschappelijke werk vooral betrekking heeft op het Nederlandse strafrecht, probeert zij, waar mogelijk en zinvol, internationale rechtsontwikkelingen in haar werk te verdisconteren. Een voorbeeld hiervan is haar oratie, waarin zij vanuit rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voorstellen heeft gedaan voor verbetering van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht. Een ander voorbeeld van haar internationale gerichtheid is de op initiatief van de Raad van Europa door haar georganiseerde jumelage van de Gerechtshof van Leeuwarden, het Gerechtshof van Gent en de universiteiten van Gent en Groningen in 2011.

Vellinga-Schootstra is ook een bevlogen en geliefd docente. Zij heeft een zeer hoge taakopvatting en legt de standaard hoog voor wat betreft de kwaliteit van haar onderwijs. Het opleiden van jonge mensen tot toekomstige rechters, officieren van justitie en advocaten moet voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit. Dat vindt zij essentieel, gezien de belangrijke en verantwoordelijke maatschappelijke taak waarop zij haar studenten voorbereidt. Ze geeft zeer boeiend, helder en enthousiasmerend college, waarbij zij door haar persoonlijke benadering de studenten stimuleert tot zelfstandig en kritisch denken. In 2011 werd ze hiervoor door de studenten verkozen tot Docent van het Jaar aan de faculteit.

Gedurende haar hele leven is Vellinga-Schootstra werkzaam geweest in de rechterlijke macht, ook in de periodes dat zij verbonden is aan de universiteit. In de periode 2002-2007 is zij enkel werkzaam in de rechterlijke macht; zij is dan raadsheer bij het Gerechtshof in Leeuwarden, het hoogste rechtscollege na de Hoge Raad der Nederlanden. In deze jaren is zij voorzitter van de zittingen van de meervoudige strafkamer en daarnaast de verantwoordelijke raadsheer voor verschillende projecten en activiteiten op het terrein van de versterking van de kwaliteit van de rechtspraak, waaronder maandelijkse jurisprudentiebijeenkomsten, die befaamd waren door de inspirerende werking en het bijzonder hoge niveau. Ook als rechter en als raadsheer legt zij de lat zeer hoog. Zij is er diep van doordrongen dat de rechtspraak moet voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en zorgvuldigheid. Alleen dan kan de rechtspraak het vertrouwen behouden van de burger en kan het zijn voor de samenleving zo belangrijke stabiliserende, ordenende en geschilbeslechtende functie blijven vervullen. Na de ruim vijf jaar bij het Gerechtshof is Vellinga-Schootstra gevraagd om hoogleraar te worden aan de RUG. Ze is echter nog steeds als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof.

Vellinga-Schootstra heeft zich ook op andere manieren maatschappelijk dienstbaar gemaakt. Niet alleen in landelijke verbanden op haar vakgebied en in de rechterlijke macht, maar ook via functies in het vrijwilligerswerk. Zo was ze voorzitter van een medezeggenschapsraad van een basisschool, voorzitter van een gemeentelijke beroeps- en bezwaarschriftencommissie en lid van verschillende klachtencommissies van verzorgingshuizen in Friesland. Vormen van maatschappelijke dienstbaarheid die tekenend zijn voor haar maatschappelijke betrokkenheid.

Heel kenmerkend voor prof. Vellinga-Schootstra is haar grote persoonlijke betrokkenheid bij de organisaties waarin zij werkt en bij de mensen in die organisatie. Daardoor speelt ze in alle verbanden waarin zij werkt steeds een bijzondere rol. Door haar warme, persoonlijke aandacht, haar relativeringsvermogen en humor, haar optimistische instelling, haar wijsheid en haar vermogen om te verbinden behoort zij tot de mensen die de stille, werkzame kracht van een organisatie vormen.

In totaal kregen vijf RUG-medewerkers een Koninklijke Onderscheiding. Prof.dr. D. (Douwe) Draaisma en prof.dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werden benoemd prof.dr. G.J. (Gillis) Dorleijn en prof.dr.ir. J. (John) Nerbonne.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws