Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 11

12 maart 2014

Opinie

‘Subsidies voor wind- en zonne-energie hebben geen positief milieueffect, en zijn slecht voor de elektriciteitsmarkt’

Subsidies voor duurzame energie zoals wind- en zonne-energie verminderen de CO2-uitstoot niet zolang er ook een systeem voor emissiehandel bestaat. Bovendien verstoren deze subsidies de Europese elektriciteitsmarkt en brengen zij de leveringszekerheid in gevaar. Dat betoogde econoom Machiel Mulder gisteren tijdens zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij stelt dat overheden middelen effectiever kunnen inzetten door fundamenteel onderzoek naar energiebesparing en duurzame energie te stimuleren. › lees verder


Promoties

Stress moeder heeft invloed op neurologische ontwikkeling kind

Kinderen van moeders die snel stress ervaren, hebben meer kans om een niet-optimaal zenuwstelsel te ontwikkelen. Dat is één van de conclusies van Hedwig Kikkert in haar promotieonderzoek. Het welzijn van de moeder blijkt los te staan van de neurologische ontwikkeling van het kind, net als stress en welzijn van de vader. Deze resultaten laten zien dat stress bij de moeder voor de geboorte waarschijnlijk al een biologisch effect heeft op de hersenen van het kind. › lees verder

Specialist moet microscopisch onderzoek van melanoom controleren voor start van behandeling

Bij iedere patiënt bij wie een melanoom, een vorm van huidkanker, wordt vastgesteld, zou het microscopisch weefselonderzoek gecontroleerd moeten worden door een specialist voordat er een definitieve behandeling wordt opgesteld en gestart. Dat stelt Maarten Niebling in zijn promotieonderzoek. Niebling ging na hoe vaak de diagnose van een melanoom verandert na controle van de pathologie van het melanoom door een specialist. › lees verder

Verstoorde galzoutstofwisseling mogelijk oorzaak slechte groei CF-patiënten

Patiënten met Cystic fibrosis (CF, taaislijmziekte) groeien mogelijk minder goed doordat ze een afwijkende galzoutstofwisseling hebben. Tot die voorzichtige conclusie komt Frank Bodewes in zijn promotieonderzoek, dat hij uitvoerde met behulp van muismodellen met eenzelfde genmutatie in het CFTR eiwit als patiënten met taaislijmziekte. › lees verder

Leerling-docent interactie in het muziekonderwijs

Ontwikkelingspsychologe Elisa Kupers volgde anderhalf jaar lang een groep van 8 viool- en cellodocenten en 38 van hun beginnende leerlingen. Kupers analyseerde de interacties tussen docent en leerling door middel van video‐ opnames van de lessen. Verder vulden de ouders en leerlingen vragenlijsten en een ‘oefendagboek’ in, hielden de docenten een logboek bij van de doelen waaraan in de les gewerkt was, en werden de docenten na afloop van het onderzoek geïnterviewd. Kupers concludeert dat de interactie tussen leerling en docent niet alleen van belang is voor het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar ook voor de motivatie van de leerling op de langere termijn. › lees verder

Een andere benadering van medeplegen

In hoeverre is de medepleger aansprakelijk voor delicten die een overschrijding zijn van het gezamenlijk plan? In de heersende opvatting wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de medepleger in hoge mate begrensd door diens opzet. Volgens promovendus Anne Postma zou echter ook de causaliteit een belangrijke rol moeten spelen bij de afbakening van die aansprakelijkheid. › lees verder

Factoren die de opname van CO2 in de oceanen beïnvloeden

De toename van antropogeen, atmosferische kooldioxide (CO2) sinds het begin van de Industriële Revolutie is grotendeels beperkt door opname van dit CO2 door oceanen, met de Atlantische Oceaan als grootste reservoir. Lesley Salt heeft onderzocht hoe de opname van CO2 varieert in verschillende regio's van de Atlantische Oceaan, op tijdschalen variërend van een dag tot decennia. › lees verder

Structuur metallisch glas op nanoschaal in beeld gebracht

Promotie Oleksii Kuzmin › lees verder

Te weinig marktwerking bij aanbesteding reïntegratie

Promotie Alex Corrà › persbericht


Oratie

Op zoek naar de verloren tijd

Hartvaatziekten zijn wereldwijd veruit de belangrijkste doodsoorzaak geworden. In Nederland geldt dat voor vrouwen. Er is nog steeds een sterke groei in personen met verhoogd hartvaatrisico, vooral vanwege diabetes. De komende tien tot vijftien jaar is bovendien weinig te verwachten aan nieuwe geneesmiddelen of interventies die de preventie van, of sterfte aan, hartvaatziekten wezenlijk zullen verlagen. De vasculaire geneeskunde staat dan ook voor grote uitdagingen bij de zorg voor personen met een verhoogd risico op hartvaatziekten, of bij personen met al bestaande hartvaatziekten, benadrukt prof.dr. Andries Smit in zijn oratie die hij op 18 maart uitspreekt. › lees verder


Diversen

Onderzoekers RUG ontwikkelen nieuwe vorm voor cultuuronderwijs

Wat is de relevantie van cultuureducatie op de basisschool en in het voortgezet onderwijs? Aan de steeds weer oplaaiende discussie over die vraag kan een eind komen nu onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen voor het landelijke project Cultuur in de Spiegel een theorie hebben geformuleerd over de functie en de werking van cultuuronderwijs. Een eigen kijk op de werkelijkheid ontwikkelen, dat is volgens hen bij uitstek wat kinderen kunnen leren van vakken als geschiedenis, maatschappijleer, filosofie, godsdienst, de talen, muziek, drama en tekenen. Cultuur in de Spiegel wordt donderdag 20 maart afgesloten met een conferentie in Zwolle waaraan 600 professionals uit het onderwijsveld deelnemen. › lees verder

Nieuw gebouw Wiskunde en Natuurwetenschappen gaat Zernikeborg heten

Het nieuwe gebouw voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen gaat de naam ‘Zernikeborg’ dragen. Hiermee verwijst de Rijksuniversiteit Groningen naar Frits Zernike, een van Nederlands beroemdste natuurkundigen én Nobelprijswinnaar. De Zernikeborg zal vanaf 2015 in twee fasen worden gebouwd aan de oostkant van de Zernike Campus Groningen. › lees verder

Ruimtelijke Wetenschappen betrokken bij documentaire 'Varkenshuis'

Zondag 16 maart gaat de documentaire 'Varkenshuis' van Dinanda Luttikhedde in première op het Internationaal Filmfestival 'Vrouw & Film' in De Nieuwe Kolk in Assen. De première wordt ingeleid door prof.dr. Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. De documentaire gaat over de relatie tussen mensen, dieren en voedsel en is mede tot stand gekomen door de inzet van verschillende medewerkers van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. › lees meer


Personalia

Hans Engels bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden

Hans Engels is benoemd tot bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Oppenheimleerstoel. Eerder bekleedde hij de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden. Hij was toen tevens universitair hoofddocent staatsrecht bij de vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op de centrale constitutionele instellingen (m.n. regering en parlement) en het decentraal bestuur (m.n. gemeente en provincie). › lees verder

Mariska Verstappen wint Leeflang Scriptieprijs voor onderzoek over online reviews

Voor haar scriptie How reviews are reviewed: The impact of readability and social factors on the usefulness of online consumer reviews heeft studente Mariska Verstappen de Leeflang Scriptieprijs 2014 van de vakgroep Marketing van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde gewonnen. Deze prijs voor de beste marketingscriptie geschreven door een RUG student wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 Euro. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Duizend Bommen en Granaten

Noord-Koreaanse Propaganda in Perspectief - Remco Breuker

17 maart 2014 ›

Studium Generale Groningen - Is your Boss a Psychopath?

The Wisdom of Psychopaths - Kevin Dutton

18 maart 2014 ›

Studium Generale Groningen - Veritas Forum. The Pursuit of Purpose

Conviction in an Uncertain World - John Lennox, interviewed by Hans Harbers

20 maart 2014 ›

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws