Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 08

19 februari 2014

Opinie

‘Halveer Groningse gaswinning en besteed gasbaten aan overgang naar duurzame energie’

Nadat eindelijk vast is komen te staan dat de gaswinning in Noord-Groningen leidt tot aardbevingen wordt het tempo van gas winnen een beetje teruggeschroefd. Intussen blijft de discussie over de economische effecten van deze maatregelen nog steeds beperkt tot de directe gevolgen voor de schatkist. “Nu twee derde van het Groningen-veld is verjubeld, is het wellicht te laat om alsnog de gasopbrengsten in een fonds te stoppen waarvan alleen de rente ten goede komt aan de staatskas”, zegt RUG-hoogleraar Henk Moll. “Maar het is nog wel mogelijk om het aardgas en de gasbaten verstandiger in te zetten, namelijk als middel om de transitie naar duurzame energie soepel te laten verlopen.” › lees verder


Promoties

De rol van de huisarts bij het voorkómen van hart- en vaatziekten

Mensen die in een gebied met een lage sociaaleconomische status wonen, hebben meer kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten én nemen minder vaak deel aan preventieactiviteiten. Om hen beter bewust te maken van risicofactoren zoals overgewicht en te weinig bewegen, kan een persoonsgerichte screeningsmethode uitkomst bieden. Dat is nader onderzocht door huisarts Ans Tiessen in haar promotieonderzoek. Zij voerde haar onderzoek uit onder 278 inwoners van Oude Pekela. Ze concludeert dat een persoonsgerichte aanpak hier een beduidend hogere opkomst en opbrengst had dan het landelijke preventieprogramma van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Deze persoonsgerichte aanpak kan daarom een goede aanvulling op dit programma zijn. › lees verder

Betekenis veilige havens in kaart gebracht

Het varen van de ene naar de andere haven om goederen af te leveren is een van de hoofddoelen van elk commercieel avontuur op zee. Alhoewel de meeste havens van de wereld wel een vorm van zeevaartgeschiedenis hebben die gedetailleerd zijn beschreven op kaarten, lopen schepen nog steeds aan de grond, hebben ze vertraging of vinden er andere ongelukken plaats. Met de steeds groter wordende complexiteit van vaartuigen en de steeds hoger wordende operationele kosten, kan vertraging door reparatie of drukte een significante schadepost zijn. De kwestie van veilige havens en ligplaatsen vloeit voort uit de werkzaamheden van het schip. Andrei Kharchanka schetst in zijn proefschrift de betekenis van veilige havens en ligplaatsen in de Engelse en Amerikaanse wetgeving, behandelt een schuldnorm voor de betrokken partijen, en stelt maatstaven voor fysieke, politieke, administratieve en ecologische veiligheid voor. › lees verder

Meer kansen en keuzes nodig voor voortijdig schoolverlaters in Oeganda

Cuthbert Tukundane deed onderzoek naar onderwijs en beroepsvaardigheden van voortijdig schoolverlaters in Oeganda. Hij concludeert dat de interventieprogramma’s die in Oeganda zijn ingevoerd de toegang tot de arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor ondernemerschap en levensonderhoud vergroten, maar ook dat er essentiële aspecten zijn die verbeterd kunnen worden. Om de effectiviteit te vergroten zou systematisch gewerkt moeten worden met een flexibele en holistische benadering om sociale uitsluiting en marginalisering tegen te gaan en voortijdig schoolverlaters meer kansen, keuzes en mogelijkheden te bieden. › lees verder

Beter begrip van hoe het lichaam reageert op biomaterialen

Wat gebeurt er precies op cellulair en moleculair niveau wanneer het menselijk lichaam reageert op biomaterialen zoals implantaten? Dat onderzocht Sander van Putten in zijn promotieonderzoek. Hij concludeert onder andere dat de aanwezigheid van endotoxines in biomaterialen de reactie van het lichaam op het lichaamsvreemde weefsel kan beïnvloeden en daardoor een onjuist beeld kan geven van de biocompatibiliteit. › lees verder

Cellulaire en moleculaire mechanismen geven inzicht in ontstaan ziekte MVID

Kinderen die met de microvillusinclusieziekte (MVID) geboren worden, moeten hun leven lang eten via een slangetje. Door een aangeboren darmafwijking kunnen hun darmen geen voedingsstoffen opnemen uit voedsel. Herschel Dhekne ontdekte in zijn promotieonderzoek hoe MVID ontstaat op cellulair en moleculair niveau. Zijn bevindingen brengen een effectievere behandeling van deze ernstige ziekte een stap dichterbij. › lees verder

Aard van het financiële systeem beïnvloedt keuze voor monetaire beleidsstrategie

De keuze van een monetaire beleidsstrategie is een belangrijk onderwerp binnen de beleidsvorming van centrale banken. Omdat landen doorgaans niet vasthouden aan één bepaalde monetaire strategie, maar van tijd tot tijd veranderen, onderzocht Anna Samarina wat de keus voor deze strategie beïnvloedt en wat de mogelijke macro-economische gevolgen zijn van dergelijke keuzes. Zij analyseerde twee monetaire beleidsstrategieën: ‘monetary targeting’ en ‘inflation targeting’. › lees verder

Betere methoden om het Kosmische Web te karakteriseren

Promotie Marius Cautun › lees verder

Gevaarlijke bacterie gedijt bij concentratie in de zorg

Promotie Tjibbe Donker › persbericht


Agenda

University Colloquium: Waarom voeren wij oorlog?

Tweede colloquium RUG met Steve Mason

3 maart 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:31 oktober 2019 16:06

Meer nieuws