Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 05

29 januari 2014
Unifocus 29 januari
unifocus

Promoties

Cholesterolwaarden van de moeder kunnen waarschijnlijk ontwikkeling kind beïnvloeden

Vroeg in de zwangerschap lijkt het kind vooral afhankelijk van het cholesterol van de moeder om zich goed te kunnen ontwikkelen. UMCG-promovendus Marlies Smilde-Baardman stelt dat afwijkende cholesterolwaarden van de moeder mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen. Zij pleit ervoor om in de zorg aan vrouwen die zwanger willen worden extra aandacht te besteden aan cholesterolwaarden als onderliggend mechanisme in het ontstaan van aangeboren afwijkingen bij het kind. › lees verder

Hulpverlener kan activiteiten op het werk mogelijk beïnvloeden

Mensen met pijn aan het bewegingsapparaat kunnen vaak minder goed werken. Om te bepalen wat ze nog wel kunnen doen, worden functionele capaciteitstesten afgenomen. Promovenda Sandra Jorna-Lakke ging na door welke factoren deze (gestandaardiseerde) tests beïnvloed kunnen worden. Ze concludeert dat één van die factoren, verrassend genoeg, de (fysio)therapeut kan zijn die de test afneemt. › lees verder

‘Attentional blink’ is strategische keus hersenen om informatie beter te verwerken

Via smartphone en tablet worden we overspoeld door informatie. Voor wetenschappers is het interessant om te zien hoe hersenen uit die overvloed van informatie relevante informatie kunnen filteren. Dat wordt onderzocht door de hersenen onder druk te zetten. Wanneer mensen in korte tijd zowel veel relevante als irrelevante informatie wordt aangeboden, zijn de meesten van ons niet in staat om alle relevante informatie te verwerken. Er treedt dan een ‘attentional blink’ op. Promovendus Stefan Wierda ontdekte dat dit een strategische, maar wellicht onnodige ‘keuze’ van de hersenen is om informatie te negeren teneinde eerder aangeboden informatie beter te kunnen verwerken. Hij stelt ook vast dat afleiding in een enkele situatie tot betere prestaties leidt. › lees verder

‘Vage klachten’ bij ouderen vereisen multidisciplinaire aanpak

Lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring kan worden gevonden, worden bij ouderen al snel verward met andere klachten waarvoor wel een lichamelijke verklaring is en met depressie. Voor een goede diagnostiek is een multidisciplinaire aanpak vereist. Dat stelt Peter Hilderink in zijn promotieonderzoek. › lees verder

Kansen voor bonte vliegenvanger tot aanpassing aan klimaatverandering

Op dit moment gaan de bonte vliegenvangers in de Nederlandse populatie relatief goed om met de veranderingen in het milieu. Dit onder meer concludeert Claudia Burger uit haar onderzoek naar de ecologische relatie tussen de timing van broeden bij vogels en de voedselbeschikbaarheid in gematigde bossen. Met experimenten onderzocht Burger bij deze lange-afstandstrekvogel de consequenties die de asynchrone veranderingen in het voedselaanbod als gevolg van opwarming van het klimaat hebben op de fitness van de bonte vliegenvanger. Door als proef een aantal vogels te verkassen naar gunstiger gebieden (dispersie) verkende zij ook hun mogelijkheden zich op die manier aan te passen. › lees verder

Ontstekingsfactoren mogelijke oorzaak bloedarmoede bij patiënten met hart- en vaatziekten

Verhoogde circulerende waarden van ontstekingsfactoren hangen mogelijk samen met bloedarmoede bij patiënten met hartfalen. Dat concludeert Lennaert Kleijn in zijn promotieonderzoek. Bloedarmoede komt veel voor bij patiënten met hart- en vaatziekten, en is een belangrijke risicofactor voor sterfte. › lees verder

Nieuwe methode laat risico stralingsgeïnduceerde longschade beter zien

Verschillende delen van de long zijn meer of minder gevoelig voor stralingsschade door radiotherapie. Dat ontdekte Erwin Wiegman in zijn promotieonderzoek. Hij testte een nieuwe, in een preklinisch model ontwikkelde methode waarmee stralingsschade aangetoond kan worden, en concludeert dat deze beter longschade kan aantonen dan reeds bestaande methoden. › lees verder

Bankenfusies leiden tot betere toegang tot krediet voor bedrijven

Diana Bonfim onderzocht verschillende dimensies van risico in de bankensector, en de gevolgen van risico voor de toegang van bedrijven tot krediet. Golven van bankfusies kunnen structurele veranderingen in het evenwicht van de kredietmarkten veroorzaken, met belangrijke gevolgen voor de concurrentie. Bonfim ontdekte dat bakenfusies leiden tot een betere toegang tot krediet voor bedrijven, maar dat ze een tegenovergesteld effect hebben op de toegang voor krediet van huishoudens. Daarnaast leiden fusies tot een algehele daling van de rente. › lees verder

Onderzoek naar de interbancaire markt van Pakistan

Promotie Muhammad Omer › lees verder

Koppeling tussen internationale kapitaalstromen, valutacrises en wisselkoersregimes onderzocht

Promotie Yanping Zhao › lees verder

Moleculaire geleiding in self-assembled monolayers

Promotie Davide Fracasso › lees verder

Nieuwe synthesen van poreuze katalysatoren

Promotie Lidia López Pérez › lees verder

Tryptofaan toepassen in fluorescentiespectroscopie

Promotie Dejan Pétrovic › lees verder


Personalia

Miljoenenpremies naar vier Groningse top-onderzoekers

Vier Groningse wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Rampal Etienne gaat onderzoek doen naar de oorsprong van biodiversiteit; Leon Koopmans naar de zichtbare effecten van donkere materie; Katja Loos naar gadgets met piëzo-elektrische blokcopolymeren; en Gerard Roelfes naar kunstmatige enzymen. › lees verder

Ward Ferdinandusse bijzonder hoogleraar Internationaal Strafrecht

Ward Ferdinandusse is benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds. Internationale samenwerking in strafzaken is een onderdeel van het strafrecht dat zich sterk ontwikkelt en veel aandacht behoeft. De juridische instrumenten die deze samenwerking gestalte geven en mogelijk maken zijn voor een belangrijk deel internationaal van karakter. › lees verder

Frank Hindriks adjunct-hoogleraar Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Frank Hindriks is aan de Faculteit Wijsbegeerte benoemd tot adjunct-hoogleraar Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie. Zijn onderzoek richt zich grotendeels op verantwoordelijkheid – zowel de morele verantwoordelijkheid van individuen als de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Hemels en vergeefs

Gedichten en dierenverhalen: Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet

3 februari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - How to build your own cognition

Rolf Pfeifer: Soft Robotics - The next Generation of Intelligent Machines

4 februari 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws