Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 03

16 januari 2013
Unifocus 16 januari
Unifocus

Opinie

‘Nederland moet duidelijke grenzen vaststellen voor kosteneffectiviteit medische behandelingen’

Het belang van kosteneffectiviteit in de geneeskunde neemt toe, maar Nederland kent geen ‘afkappunt’ dat bepaalt hoeveel een gewonnen levensjaar mag kosten. Maarten Postma, hoogleraar farmaco-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, pleit voor meer helderheid. ‘Niemand wil zijn handen branden aan zo’n heldere grens en dat levert een raar systeem op.’ › lees verder


Oraties

Hoe ontwikkel je een Europese arbeidsmarkt?

De eurocrisis en de oplopende (jeugd)werkloosheid behoren tot de grootste problemen van onze tijd. Beide nopen tot het doorbreken van schotten tussen nationale arbeidsmarkten en het ontwikkelen van een Europese arbeidsmarkt. Mijke Houwerzijl, bijzonder hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht, stelt in haar oratie dat het allereerst nodig is dat wetgeving en rechtspraak zich richten op het doorbreken van grenzen tussen de nationale arbeidsmarkten. Tegelijkertijd moet het recht om je voor arbeid te mogen - maar niet noodzakelijk te hoeven - verplaatsen weer voorop komen te staan, net zoals dat oorspronkelijk bij de instelling van het vrij verkeer van werknemers het geval was. Aan de ontkoppeling van toegang tot en gelijke rechten op de arbeidsmarkt moet een halt toe worden geroepen, vindt Houwerzijl. Europeanisering van de arbeidsmarkt is deels het gevolg van de Europeanisering van de aanbestedings- en uitzendmarkt. Ook de Europeanisering van het hoger onderwijs draagt zijn steentje bij. Bovendien maken goedkopere vliegtarieven en technologische ontwikkelingen zoals Skype het werken over grotere geografische afstanden mogelijk. En internationaal solliciteren is met digitale vacaturesites veel gemakkelijker dan vroeger. › lees verder

Pijnrevalidatie werkt

Het is noodzakelijk om ons beter voor te bereiden op de toekomst van de oudere werkende, die vaker te maken zal krijgen met pijn en andere chronische aandoeningen. Dat stelde prof.dr. Michiel Reneman gisteren in zijn oratie. Iedereen zal in de toekomst langer doorwerken, maar een oudere werkende heeft minder fysieke vermogens dan een jongere, en bij het stijgen van de leeftijd neemt het aantal mensen met chronische pijn en andere gezondheidsproblemen toe. We krijgen dus te maken met een grotere groep werkenden met een lagere arbeidsbelastbaarheid. De uitdaging is hoe werkenden met gezondheidsproblemen duurzaam inzetbaar kunnen blijven, aldus Reneman. Ongeveer twintig procent van de volwassenen heeft chronische pijn. En van al het arbeidsverzuim is circa een derde gerelateerd aan pijn aan het bewegingsapparaat. De economische impact van pijn is fors. › lees verder


Promoties

Na borstkanker: meer aandacht nodig voor seksualiteit

Een chronische ziekte of een lichamelijke beperking kan seksuele problemen veroorzaken. Het accepteren van de beperking of aandoening en het hervatten van het seksuele leven is een moeilijk en tijdrovend proces. De reguliere gezondheidszorg voorziet niet adequaat in de behoefte aan seksuele hulp, en hulpverleners lijken niet goed genoeg om te kunnen gaan met seksuele problemen. Uit het promotieonderzoek van Harald Kedde blijkt dat jonge vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker na verloop van tijd weer seksueel actief worden. Aanvankelijk is dit vooral om de partner een plezier te doen; de vrouwen kunnen er zelf maar beperkt van genieten. Vooral het herstel van de subjectieve, individuele beleving van seks duurt lang. Dit hangt samen met het wel of niet kunnen of durven praten, de kwaliteit van de relatie en de fysieke belemmeringen ten gevolge van de behandeling. › lees verder

Meer kans op onverklaarde lichamelijke klachten bij mensen met lagere intelligentie

Voor lichamelijke klachten kan niet altijd een duidelijke onderliggende lichamelijke oorzaak worden gevonden. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van deze zogenaamde functioneel somatische symptomen (FSS) onderzocht UMCG-promovenda Eva Kingma of de intelligentie van een persoon de kans op het ontstaan van FSS beïnvloedt. Mensen met een lagere intelligentie blijken gemiddeld genomen meer FSS te hebben dan mensen met een hogere intelligentie. › lees verder

Rechtop in bed na een herseninfarct: risico’s nader in kaart

Na een acuut herseninfarct worden patiënten opgenomen op een speciale ziekenhuisafdeling om stoornissen in de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening te monitoren en te behandelen. Snel rechtop verplegen of uit bed halen is mogelijk gunstig voor het herstel na het herseninfarct. Er zijn echter ook aanwijzingen dat dit nadelig zou kunnen zijn voor bloeddoorstroming in de hersenen. UMCG-promovendus Marcel Ariës ontdekte dat tijdens rechtop zitten en staan de bloeddruk gemiddeld toeneemt bij deze patiënten. Dit fenomeen werd voornamelijk gezien op de eerste dag na het herseninfarct. Opmerkelijk hierbij was dat patiënten met een forse toename van de bloeddruk bij staan (>20%), uiteindelijk een beter herstel na drie maanden leken te hebben. › lees verder

Veelbelovende en robuuste ex vivo methode om levertoxiciteit van medicijnen beter te voorspellen

Leverschade als bijwerking van medicijnen is vaak verantwoordelijk voor het van de markt halen van medicijnen. Deze levertoxiciteit was meestal niet voorspeld in de preklinische studies omdat er geen adequate methoden beschikbaar zijn dit te voorspellen. Mackenzie Hadi ontwikkelde nieuwe voorspellende ex vivo screening tools en biomarkers die levertoxiciteit beter kunnen voorspellen. Daarmee draagt hij tevens bij aan het verfijnen, reduceren en vervangen van dierproeven. › lees verder

PCB’s nog steeds van invloed op ontwikkeling baby's

PCB’s zijn chemische stoffen die tot in de jaren zeventig op grote schaal werden toegepast in onder meer plastics, brandwerende en warmtegeleidende materialen. Veertig jaar geleden werd het gebruik ervan verboden, omdat de stoffen giftig zijn. Maar nog altijd zijn PCS’s en hun afbraakstoffen (OH-PCB’s) terug te vinden in onze voedselketen, en aantoonbaar in ons bloed. Met name voor de ontwikkeling van baby’s is dit schadelijk, zo laat onderzoek van UMCG-promovendus Shalini Soechitram zien. › lees verder

Waarom gaf men vroeger aan de armen?

Net als in de huidige samenleving was solidariteit tussen rijk en arm in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad geen vanzelfsprekende zaak. Het was iets waarvan inwoners telkens weer overtuigd moesten worden en waartoe ze bewogen moesten worden. Anita Boele heeft voor haar proefschrift de motieven bestudeerd die door stedelijke overheden, religieuze instanties en culturele intermediairs als rederijkerskamers, schoolmeesters en kroniekschrijvers werden ingezet om mensen aan te zetten tot liefdadigheid. Gedurende de hele onderzochte periode spelen religieuze argumenten een belangrijke rol in het spreken over armen en liefdadigheid. In de loop der tijden wordt er echter ook steeds meer een beroep gedaan op ‘gemeenschapsargumenten’, bij de aansporingen tot liefdadigheid. › lees verder

Segregatie-agenda in Afrikaanse stedenbouw vaak niet gerealiseerd

Luce Beeckmans bestudeerde de historie van de Afrikaanse stedenbouw vanuit comparatief perspectief. In haar proefschrift vergelijkt zij de historische ontwikkeling van drie steden, Dakar (Senegal), Dar es Salaam (Tanzania) en Kinshasa (Congo). Verschillende westerse stedenbouwkundige technieken en modellen werden in Afrika toegepast vanuit segregationistische doelstellingen. Toch werden de plannen niet steeds vertaald naar de stedelijke ruimte. Volgens Beeckmans komt dat omdat ook actoren buiten de stedenbouw de vorming van de stedelijke ruimte in Afrika mee wisten te bepalen ondanks belangrijke machtsonevenwichten in de koloniale en postkoloniale periode. Hun tussenkomst zorgde ervoor dat patronen van segregatie volgens andere lijnen waren georganiseerd dan voorgesteld in de stedenbouw. › lees verder

Prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910)

Anne van Buul toont in haar proefschrift aan hoe het prerafaëlitisme vanaf 1855 in Nederland bekend werd en hoe deze stroming in de Engelse literatuur en beeldende kunst door Nederlandse schrijvers en kunstenaars ontvangen is. › lees verder

Onderzoek naar eigenschappen van donkere materie halo's

Promotie Carlos Vera Ciro › lees verder

Studie naar stuksgewijs affiene dynamische systemen

Quang Thuan Le › lees verder


Diversen

Grote subsidie Willem Barentsz Poolinstituut voor onderzoek op Spitsbergen

Het Willem Barentsz Poolinstituut van de Faculteit der Letteren ontvangt 1,3 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek op de eilandengroep Spitsbergen. Het doel is de veranderingen van het Arctische ecosysteem in kaart te brengen sinds de ontdekking van Spitsbergen door Willem Barentsz in 1596. › lees verder

Erik Dietzenbacher president van de International Input-Output Association

Hoogleraar Erik Dietzenbacher van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is gekozen tot president van de International Input Output-Association (IIOA) voor een termijn van drie jaar. Deze internationale vereniging van onderzoekers en statistici richt zich op theoretisch en empirisch onderzoek naar input-output gegevens en analyses, op regionaal, nationaal of mondiaal niveau. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Ian Robertson: ‘The Winner Effect: How Power Affects Your Brain’

22 januari 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen ism. Theatergroep Space

PIG BANK - Talentenjacht voor idealisten

23 januari 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Eten als vijand

24 januari 2013› lees verder

Spraakmakende boeken

Erica van Boven spreekt over 'Post voor mevrouw Bromley' van Stefan Brijs

24 januari 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...