Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Stichting Kinderpostzegels Nederland financeert onderzoek naar de zorg voor seksueel misbruikte kinderen in pleeggezinnen

10 oktober 2012
Stichting Kinderpostzegels Nederland geeft subsidie voor onderzoek over de zorg voor pleegkinderen met een achtergrond van seksueel misbruik en hun pleeggezinnen.

Aan de basiseenheid Orthopedagogiek van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is door Stichting Kinderpostzegels Nederland een bedrag van bijna 150.000 euro toegekend voor een project over seksueel misbruikte kinderen die worden opgevangen in pleeggezinnen. Doel van de driejarige studie is om via interviews en niet-verbale technieken vanuit een verhalend perspectief kennis te verzamelen over de ervaringen, behoeften en expertise van pleeggezinnen die zorgen voor deze kinderen. In een vervolgstudie zullen de verhalen worden gebruikt als bron voor het ontwikkelen van een e-toolkit voor pleeggezinnen. Deze e-toolkit zal informatie leveren over seksueel misbruik, de impact ervan op pleegkinderen en zij die voor hen zorgen en ‘good practices’ in de omgang en opvoeding. Het project werd aangevraagd door Stichting Ubbo Emmius Fonds en staat onder leiding van prof. dr. Hans Grietens.

Laatst gewijzigd:22 juli 2016 10:12

Meer nieuws