Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Public services and the European Union. A study of the impact of community law on health care, health insurance and education services

14 december 2009

Promotie: L.N. Nistor, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Public services and the European Union. A study of the impact of community law on health care, health insurance and education services

Promotor(s): prof.dr. L. Gormley, prof.dr. G. Davies

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Contact: Laura Nistor, lnnistor@gmail.com

Onderzoek naar ‘welfare’-diensten in EU

Op dit moment wordt de communautaire dimensie van ‘welfare’-diensten - die van oudsher beperkt bleven tot het eigen nationale grondgebied - ontwikkeld door verschillende actoren: patienten die medische zorg in het buitenland zoeken; zorgaanbieders die zich vestigen of diensten verlenen in het buitenland; en studenten die in het buitenland studeren. De duale (sociale en economische) functie van de ‘welfare’-diensten werpt interessante vragen op, zoals de vraag of economisch recht toegepast moet worden op deze diensten. De politieke gevoeligheid, gekoppeld aan het economische belang, leiden tot een verhit debat. In Laura Nistors proefschrift ligt de focus op gezondheidszorg, ziektekostenverzekering en onderwijsdiensten, omdat in deze gebieden belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.

De specifieke bijzonderheden van de ontwikkelingen in deze vakgebieden zijn niet zozeer te verklaren door positieve wetgeving op Europees niveau, maar juist het resultaat van negatieve integratie. Het hoge niveau van de regulering van deze diensten op nationaal niveau zorgt ervoor dat deze beperkt blijven binnen de landsgrenzen. Daarmee conflicteert het met het gemeenschapsrecht, dat juist het vrij verkeer moet waarborgen. Negatieve integratie leidt echter tot deregulering, met als gevolg conflicten tussen regulering en deregulering, en tussen centralisatie en decentralisatie.

Ontwikkelingen in de genoemde gebieden leiden tot complexe vraagstukken met betrekking tot nationaal governance. Nationale hervormingen van de sociale stelsels moeten rekening houden met de nieuwe communautaire dimensie. In Nistors proefschrift wordt gekeken naar het negatieve integratieproces en worden vragen beantwoord over de mate waarin gemeenschapsrecht wordt toegepast op ‘welfare’-diensten en op verschillende vormen van beschermingsmechanismen die het Europese Hof van Justitie biedt. Het proportionaliteitsbeginsel onderscheidt zich als centrale factor en is als zodanig’ van groot belang voor het evenwicht tussen de nationale en gemeenschapsbelangen. Negatieve harmonisatie, als onderdeel van het bredere integratieproces, creëert legislatieve lacunes. Alternatieve oplossingen voor negatieve harmonisatie liggen op het gebied van positief recht en ‘soft law’, hieraan besteedt dit proefschrift aandacht.

Lidstaten verzetten zich tegen de toepassing van het economisch recht op ‘welfare’ diensten als gevolg van de perceptie dat marktwerking in strijd is met andere waarden. Dit verzet kan legitiem zijn, omdat de bescherming van verschillende maatschappelijke belangen beoogd wordt. Dit proefschrift stelt echter dat nationale weerstand grotendeels niet legitiem is: het communautair recht brengt de nationale ‘welfare’-diensten niet in gevaar, maar biedt juist adequate mechanismen om ervoor te zorgen dat alle belangen worden beschouwd. Op deze manier, via de flexibele mechanismen die communautair recht biedt, wordt verdere integratie op het gebied van ‘welfare’ gewaarborgd.

Laura Nistor (Roemenië, 1979) studeerde Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Nistor werkt bij de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws