Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Individuals' access to justice under Community Law

03 december 2009

Promotie: H.R. Schwensfeier, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Individuals' access to justice under Community Law

Promotor(s): prof.dr. L.W. Gormley

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Contact: Roland Schwensfeier, tel. + 49 228 9499 242 (werk), roland.schwensfeier@gmx.net

Rechtsbescherming individuen in de Europese Gemeenschap onderzocht

Rechtsbescherming van individuen in de Europese Gemeenschap is voortdurend onderwerp van discussie geweest sinds de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. De relevante verdragsbepalingen zijn echter onveranderd gebleven. Het Verdrag van Lissabon leidt slechts tot een marginale wijziging. Roland Schwensfeier onderzocht of het Gemeenschapsrecht individuen effectieve rechtsbescherming biedt. In dit kader staan de onderscheiden bevoegdheden van het Europese Hof van Justitie en de nationale rechters centraal, zoals verbonden door de prejudiciële procedure.

De beperking in het EG Verdrag van de rechtstreekse toegang van individuen tot het Hof van Justitie wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door de toegang tot de nationale rechter en de eisen die het gemeenschapsrecht daaraan stelt. In een aantal rechtsstelsels, zoals in Engeland en Duitsland, wordt aan deze tekortkoming tegemoet gekomen, maar in andere stelsels niet, bijvoorbeeld in Frankrijk. Het gemeenschapsrecht eist de mogelijkheid van een beroep in rechte bij de nationale rechter zodra een nationale overheidsinstantie de bevoegdheid heeft tot handhaving van een bestreden handeling van de Gemeenschap. De letter van het EG Verdrag biedt daarom onvoldoende ruimte voor een verruiming van de rechtstreekse toegang tot het Hof van Justitie op basis van betrokken belangen, aldus Schwensfeier. De wijziging door het Verdrag van Lissabon beperkt enigszins het belang van dit probleem. Echter, de daarmee ingevoerde verruiming zal mogelijk worden omzeild door de keuze van de rechtsvorm van gemeenschapshandelingen. Ten aanzien van handelingen die niet vallen binnen de reikwijdte van de wijziging blijft de gang naar de nationale rechter noodzakelijk. Andere wetgevingsoplossingen, zoals de invoering van een klachtenprocedure voor mensenrechtenschendingen of algemeen belang procedures, zullen het huidige systeem niet structureel verbeteren.

Roland Schwensfeier (Duitsland, 1975) studeerde rechten aan de University of London.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws