Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Kan de Meststoffenwet gemist worden? Een studie naar de mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer

03 september 2009

Promotie: J.J.J. de Rooij, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Kan de Meststoffenwet gemist worden? Een studie naar de mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer

Promotor(s): prof.dr. D.W. Bruil

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

Integratie Meststoffenwet in Wet Milieubeheer is mogelijk

De Meststoffenwet kan prima geïntegreerd worden in de Wet milieubeheer, aldus promovendus Joost de Rooij. Aan het samenvoegen zijn bovendien vooral voordelen verbonden, procedureel en met name materieel.

De schaalvergroting in de Nederlandse landbouw, in het bijzonder de intensieve veehouderij, heeft geleid tot een aantal milieuproblemen. De verschillende milieuwetten de zich hierop richten komen van verschillende departementen. De Meststoffenwet valt onder het Ministerie van LNV, terwijl de Wet milieubeheer (en daarmee de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij) onder het Ministerie van VROM valt.

Joost de Rooij onderzocht of meer samenhang bereikt kan worden tussen de Meststoffenwet en de Wet milieubeheer, bij voorkeur door integratie (als meest vergaande vorm, naast coördinatie en harmonisatie). Dat blijkt inderdaad mogelijk.

In het kader van zijn onderzoek onderscheidt DeRooij het instrumentarium van de Meststoffenwet in a) de gebruiksnormen en b) de uitbreidingsverboden. Voor wat betreft de gebruiksnormen gaat het om avv’s - opname in de Wm-vergunning is niet wenselijk (met name omdat landbouwgronden niet tot de inrichting behoren) - die relatief onbekend zijn in de Wet milieubeheer. Een aanpassing van de wet is mogelijk, waarna de avv’s kunnen worden opgenomen in artikel 8.40 AMvB’s of gebaseerd worden op hoofdstuk 9 of 11 Wet milieubeheer. De uitbreidingsverboden dienen eveneens een nieuwe formeelwettelijke basis te krijgen (omdat het gaat om milieueffecten die de individuele inrichting overstijgen), vergelijkbaar aan artikel 16a van de Wet milieubeheer (de emissierechten), en kunnen daarna via de Wm-vergunningen concreet gestalte krijgen. Dit systeem is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de Interimwet ammoniak en veehouderij uit de tweede helft van de jaren negentig. De controle op de naleving van de gebruiksnormen en uitbreidingsverboden dient met name via de (omvangrijke) administratie plaats te vinden. Nu aan bepaalde, aan integratie te stellen, eisen wordt voldaan, luidt de conclusie dat integratie inderdaad mogelijk is.

Joost de Rooij (Roosendaal, 1972) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveert bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. De Rooij werkt als vennoot bij Linssen cs advocaten.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws