Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The theological dialectic of creation and death in Hebrew bible wisdom traditions

11 juni 2009

Promotie: W.A. Lategan, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The theological dialectic of creation and death in Hebrew bible wisdom traditions

Promotor(s): prof.dr. E. Noort

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

 

Schepping en dood binnen de wijsheidstradities van de Hebreeuwse Bijbel

Werner Lategan onderzocht hoe de thema’s schepping en dood zich theologisch verhouden binnen de wijsheidstradities van de Hebreeuwse Bijbel. Daarbij ligt de focus op een selectie van bijzondere teksten, te weten Psalm 104, Job 3 en Prediker 11:7-12:8. De crux van het onderzoek zit in de verbinding tussen de verschillende teksten en bijbehorende posities ten aanzien van schepping, dood, God en mens en hoe die diversiteit betekenisvol tot uitdrukking kan komen in een Bijbelse theologie die dialogisch is bepaald. Pogingen om de diverse theologische posities binnen de wijsheidstraditie binnen één kader te integreren worden daarom van de hand gewezen. De these van het proefschrift luidt dat de theologische potentie van de Hebreeuwse Bijbel juist gelegen is in de theologische diversiteit ervan.

Lategans proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel bestudeert hij welke rol de dood speelt binnen de schepping en tegenover God als schepper in Psalm 104, Job en Prediker (Qohelet). Dit wordt uitgewerkt door middel van een detailexegese en thematische besprekingen. Hieruit komen verschillende theologische houdingen ten opzichte van de dood binnen het kader van de schepping en tegenover God als schepper naar voren. In het tweede deel beargumenteert Lategan dat de verschillende theologische posities zoals die in het eerste deel naar voren zijn gekomen niet op één lijn kunnen en moeten worden gebracht, maar dat de diversiteit juist moet prevaleren. Het tweede deel van de probleemstelling wordt vooral opgepikt in het concluderende hoofdstuk, waar de thema’s schepping, schepper, dood en de verhouding tussen schepping en dood serieel worden behandeld en de belangrijkste punten uit de posities van de drie teksten naar voren worden gehaald.

Werner Lategan (Zuid-Afrika, 1975) studeerde theologie aan de University of Stellenbosch (Z.-A.). Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap met een Ubbo Emmius-beurs. Hij werkt momenteel aan de University of Stellenbosch.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws