Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderwijs Bewijs: twee projecten voor het Etoc

08 mei 2009

Het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) heeft twee prijzen gewonnen bij het Ministerie van OCW in het kader van het programma Onderwijs Bewijs . Binnen Onderwijs Bewijs krijgen wetenschappers de kans om samen met het onderwijsveld te experimenteren met vernieuwingen op specifieke thema’s in het onderwijs. In totaal zijn 112 onderzoeksvoorstellen bij het ministerie ingediend, waarna een jury onder leiding van de KNAW-voorzitter Robert Dijkgraaf heeft bepaald welke onderzoeken uitgevoerd gaan worden. Van de 112 voorstellen zijn er achttien voorstellen gehonoreerd waaronder de twee van het Etoc! Kees de Glopper, Jan Berenst en Anke Herder schreven de onderzoeksvoorstellen op twee thema’s: leesdidactiek voor dove en slechthorende leerlingen en schrijvend-leren. Er is een bedrag van ruim 580.000 euro gemoeid met deze twee projecten.  

Nieuwe leesdidactiek voor dove en slechthorende leerlingen

Samen met VSO Effatha Guyot uit Haren gaan we de effectiviteit onderzoeken van een aangepaste vorm van begrijpend leesonderwijs. Deze experimentele leesdidactiek is gericht op het visualiseren van tekststructuren (op meso- en op macro-niveau) en op het leren discussiëren van de leerlingen over de tekst, in de Nederlandse Gebarentaal, gebaseerd op zelfbedachte vragen die aansluiten op de tekststructuur. In het onderzoek wordt als neveneffect een uitbreiding van de woordenschat verwacht.

Aanleiding voor het onderzoek is de schooldiagnose taalbeleid die het Etoc vorig jaar op de school heeft uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat met name tekstbegrip en woordenschat grote struikelblokken zijn voor de leerlingen. Dat probleem doet zich voor bij alle vakken, omdat er veel van de leesvaardigheid van leerlingen wordt gevraagd bij het begrijpen van schoolboekteksten. Het experiment bestaat uit twee fasen, waarbij de experimentele en de controlegroep van rol wisselen. Het eerste projectjaar is een ontwikkeljaar, in het tweede jaar wordt een pilot uitgevoerd en start fase 1. Het laatste projectjaar is bestemd voor fase 2, voor een retentiemeting en voor de eindrapportage. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de leerjaren 1, 2 en 3 en loopt vanaf september 2009 t/m maart 2012.

Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science

Dit onderzoeksproject heeft tot doel experimentele evidentie te verzamelen voor de effectiviteit van het verbinden van het schrijfonderwijs bij Nederlands en het vakonderwijs bij Geschiedenis en Science in het eerste leerjaar van het vmbo, havo en vwo. Dit project doen we samen met Belcampo (Rölingcollege) in Groningen. In het experiment wordt leerlingen bij het schoolvak Nederlands instructie en oefening geboden in het schrijven van twee tekstgenres (uiteenzetten/verklaren en samenvatten) en vervolgens worden deze tekstgenres toegepast bij Geschiedenis en Science. Van de interventie worden positieve effecten verwacht op de schrijfvaardigheid van de leerlingen, op hun schrijfattitude en opvattingen over schrijven, en op hun kennis en begrip bij Geschiedenis en Science.

Het instructie- en oefenmateriaal en de meetinstrumenten worden ontwikkeld en uitgeprobeerd in het schooljaar 2009-2010. Het experiment wordt uitgevoerd in het schooljaar 2010-2011 en gerepliceerd in 2011-2012.

Laatst gewijzigd:06 februari 2019 14:42

Meer nieuws