Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Baten natuur Meerstad bijna 100 miljoen hoger dan kosten

09 april 2009

De ruim 100 miljoen euro aan aanlegkosten en 80 miljoen aan overige regionale kosten van al het extra groen en water in Meerstad worden ruimschoots gecompenseerd door de hogere waarde van de woningen in en rond dit nieuwe Groningse stadsdeel. Daarnaast zorgt het 560 hectare grote nieuwe meer nog voor 41 miljoen aan vermeden kosten voor anders noodzakelijke zandwinning en waterberging. In totaal levert het extra groen en blauw in Meerstad een verwachte regionale netto welvaartstoename op van ruim 97 miljoen. Dit is de conclusie van het scriptie-onderzoek waarop Leendert Klokkenburg vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de Economie.

Het onderzoek werd verricht als stage bij de Dienst Landelijk Gebied, die namens het Ministerie van LNV verantwoordelijk is voor de kwaliteit en deels voor de realisering van het extra groen en het nieuwe meer. Het gaat nadrukkelijk niet om een onderzoek naar de financiële haalbaarheid, maar om een onderzoek naar de maatschappelijke wenselijkheid van Meerstad. Meerstad zal volgens plan in een periode van twintig jaar worden uitgevoerd. Gerekend over een totale periode van vijftig jaar rekent het onderzoek alle toekomstige regionale maatschappelijke kosten en baten van het additionele groen en blauw in Meerstad, met een reële rente van 2,5 procent en risico-opslag van 3 procent, terug tot hun huidige waarde.

Natuurwaarde geschat op 190 miljoen

Op basis van studies naar verschillen in woningprijzen in heel Nederland schat de scriptie dat de waarde van de woningen in Meerstad 7,5 procent hoger zal komen te liggen dan die in een gewone nieuwbouwwijk in Groningen. Daarnaast zal de waarde van bestaande woningen in een straal van drie kilometer rond Meerstad naar schatting met 5 procent zal stijgen. Bij elkaar leidt de nieuwe natuur zodoende tot meerwaarde voor bewoners en omwonenden van in het totaal 190 miljoen over de komende 50 jaar. Daar komen nog de baten voor recreatieondernemers en de naar schatting uiteindelijk 1,7 miljoen recreanten bij. De totale regionale recreatiebaten worden in de scriptie geschat op 33 miljoen.

Robuuste schatting

Prof.dr. Jan Oosterhaven, begeleider van de scriptie, is verrast door de uitkomsten: ‘Zo’n gunstig beeld had ik niet verwacht’. Toch is er volgens hem sprake van een robuuste schatting. Zo is er ook rekening gehouden met de langere pendelafstanden, die het gevolg zijn de woningbouw op grotere afstand van het werk in de stad. Deze pendelkosten zorgen zelfs voor 55 van de 80 miljoen aan overige regionale kosten. En zelfs als de schatting van de meerwaarde van de woningen met 2,5 procentpunt wordt verlaagd is er nog steeds sprake van een positief regionale welvaartstoename van ruim 25 miljoen.

Positieve milieueffecten

Ten slotte bespreekt Klokkenburg in zijn scriptie nog een serie kleinere meestal positieve effecten die nog niet in geld konden worden uitgedrukt. Zo is wel rekening gehouden met het verlies aan toekomstige landbouwproductie van ruim 8 miljoen, maar kon de hiermee samenhangende verminderde milieubelasting niet in geld worden uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de positieve effecten op de volksgezondheid en het eventuele grotere gevoel van veiligheid door de wateropvangcapaciteit van het nieuwe meer.

Noot voor de pers

 Informatie:
- Leendert Klokkenburg MSc (auteur scriptie), tel. 06-42758380
- Prof.dr. Jan Oosterhaven (begeleider scriptie), tel. 050-363 3728, e-mail: j.oosterhaven@rug.nl 

- Fedde Knijpstra (DLG, Ministerie LNV), tel. 050-317 8500.

Een exemplaar van de scriptie is verkrijgbaar bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Karen Hooft, 050-317 8500.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws