Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Woonlasten grote gemeenten stijgen 3,3 procent

10 februari 2009

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 3,3 procent. Vooral voor de riolering betaalt de burger meer (4 procent). Dit blijkt uit het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2009, dat in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 36 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige Belastingoverzicht Grote Gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.

Woonlasten grote gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolrecht en reinigingsheffing) voor een gemiddeld huishouden stijgen gemiddeld met 19 euro (3,3 procent) tot 603 euro. Deze stijging is vergelijkbaar met de stijging vorig jaar (3,0 procent). Ter vergelijking: de inflatie was gemiddeld 2,5 procent in 2008 en zal in 2009 naar verwachting 1,5 procent bedragen. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (474 euro) en het hoogst in Utrecht (704 euro).
Van de bijkomende woonlasten (dus naast huur of financiering eigen woning) nemen de gemeentelijke lasten 18 procent voor hun rekening, iets meer dan het eigenwoningforfait (15 procent). Energie en water is met 40 procent veruit de grootste post, de waterschapslasten (8 procent) vormen de kleinste.

Tariefontwikkeling

Het gemiddelde OZB-tarief voor woningen ligt dit jaar 0,9 procent lager dan vorig jaar. Gemeenten verlagen hun tarieven, omdat woningen als gevolg van een nieuwe taxatie op papier 4,8 procent meer waard zijn geworden. Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgen de gemiddelde OZB-tarieven van de grote gemeenten dit jaar met 2,9 procent voor woningen en met 3,0 procent voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden). Eigenaren van woningen betalen in 2009 gemiddeld 211 euro aan OZB.
Het gemiddelde tarief voor rioolrecht neemt met 4,0 procent iets meer toe dan de overige woonlasten. De ontwikkeling van het tarief verschilt echter sterk per gemeente. Arnhem verhoogt het rioolrecht in procenten het meest (71 procent), maar blijft wel relatief goedkoop (68 euro) door een relatief lage kostendekking (53 procent). Nijmegen verlaagt het rioolrecht het meest (met 15 procent) maar houdt een relatief hoog rioolrecht (193 euro). Het gemiddelde rioolrecht is 135 euro.
De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 257 euro 3,4 procent hoger dan vorig jaar. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking (40 procent) het goedkoopst (65 euro), Almere (met een kostendekking van 97 procent) het duurst (333 euro).

Maximering OZB

In 2008 is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft. Gemeenten mogen zelf hun tarieven bepalen. Het kabinet heeft echter bepaald dat de landelijke opbrengst van de OZB in 2009 niet meer dan 6,11 procent hoger mag zijn dan in 2008 (de macronorm). De totale stijging van de OZB-opbrengst in de 36 grote gemeenten blijft daar met 3,86 procent ver onder.

Prijs rijbewijs, paspoort en uittreksel uit het bevolkingsregister
De stijging van de gemiddelde prijs van een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA) is met 4,0 procent iets groter dan de stijging van de gemiddelde prijs van een rijbewijs (2,7 procent) en van een paspoort (2,3 procent). Een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA) kost tussen 5,45 en 14,45 euro (gemiddeld 9,09 euro). De prijs van een rijbewijs varieert van 29,75 tot 63,90 euro en kost gemiddeld 45,07 euro. Een paspoort is in vrijwel elke gemeente even duur (49,60 euro).

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. A.S. Zeilstra, tel. (050) 363 83 44, of dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 37 45, e-mail: coelo@rug.nl.

Het volledige Belastingoverzicht Grote Gemeenten is te vinden op www.coelo.nl. 
Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2009, COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2009 (bij gemiddelde huishoudensomvang)

Tarief in % (ozb) of euro’s

Verandering t.o.v. 2008 (%)e

laagste

gemiddelde

hoogste

kleinste stijging

mutatie van gemiddelde

grootste stijging

OZB woningena

0,0532%

0,0993%

0,1760%

-1,3

2,9

11,6

OZB niet-woningenb

0,2441%

0,3837%

0,7224%

-3,1

3,0

9,2

Reinigingsheffingc

65

257

333

-15,8

3,4

19,5

Rioolrechtc

46

135

205

-15,4

4,0

70,7

Woonlastend

474

603

704

-5,1

3,3

10,5

Paspoort

48,35

49,44

46,60

0,0

2,3

2,7

Rijbewijs

29,75

45,07

63,90

0,0

2,7

6,3

Uittreksel GBA

5,45

9,09

14,45

0,0

4,0

33,3

Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.
a Tarief voor eigenaar als percentage van de WOZ-waarde.
b Tarief voor eigenaar en gebruiker samen als percentage van de WOZ-waarde.
c Tarief bij gemiddelde huishoudensomvang.
d OZB eigenaar voor een woning met de in de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus tarief rioolrecht en reinigingsheffing bij een gemiddelde huishoudensomvang.
e Mutatie OZB-tarieven: gecorrigeerd voor de stijging van de waarde van onroerende zaken.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:10

Meer nieuws