Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

003 - Noordelijke personeelstekort neemt toe

15 januari 2007

Hoewel in de noordelijke provincies nog altijd sprake is van een hogere werkloosheid dan landelijk moet voor bepaalde beroepen in de nabije toekomst rekening worden gehouden met een toenemend tekort aan personeel. Bij de technische beroepen geldt dat voor alle opleidingsniveau’s. Bij de hoger opgeleiden is er vooral een tekort in de medische richtingen.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2007, die jaarlijks door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt samengesteld in opdracht van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Vraag naar mensen neemt weer toe
De werkgelegenheid is de afgelopen jaren gedaald, maar in de loop van 2006 is in alle regio’s weer een groei waarneembaar. In het Noorden zullen er in 2007 naar schatting 13.000 banen bij komen. Deze groei van meer dan 2% ligt zelfs iets boven het landelijk gemiddelde van 1,9% omdat er een sterke uitbreiding van de werkgelegenheid in de zorg- en onderwijssectoren wordt verwacht, die in de noordelijke regio relatief sterk vertegenwoordigd zijn. In de marktsector wordt ook voor de bouwnijverheid en de zakelijke diensten een werkgelegenheidsgroei van meer dan 2% verwacht. Daarmee volgt het Noorden de landelijke trend op de voet.

Overigens bedraagt het totale verlies aan banen sinds 2002 in het Noorden slechts 0,6% tegenover 0,7% landelijk. Dit betekent dat de noordelijke economie de gehele afgelopen periode van lage economische groei relatief goed is door gekomen. Binnen het Noorden is de werkgelegenheid in Groningen sinds 2002 relatief het meest gedaald (-0,9% per jaar). Deze daling is veel minder in Drenthe (-0,5%) en Fryslân (-0,4%). Over  de wat langere periode 2001-2005 blijkt duidelijk dat de groei van de werkgelegenheid zich concentreert in de Friese kernzones langs de A7 en Westergo en in de kernzone Groningen-Assen.

Noorden loopt achterstand in
Met deze gunstige conjunctuuromslag daalt de werkloze beroepsbevolking gestaag. Traditioneel kent de noordelijke arbeidsmarkt een hogere werkloosheid maar dit cijfer loopt naar verwachting eveneens terug van 8,8% in 2005 naar 7,3% in 2007. De werkloosheidsdaling gaat in het Noorden iets minder snel omdat de aantrekkende economie vooral meer vrouwen aanmoedigt om tot de arbeidsmarkt toe te treden dan landelijk. De traditioneel lagere arbeidsmarktdeelname in het Noorden loopt hierdoor wel sneller op, waardoor het structurele verschil met de landelijke arbeidsmarktdeelname langzaam maar zeker verder afneemt. Zeker met het oog op de toenemende vergrijzing is dit een gunstige ontwkkeling. Het noordelijke faseverschil (het aantal benodigde extra banen in de regio om op het landelijke participatiecijfer uit te komen) bedroeg in 1997 nog 55.000 banen maar is in 2005 teruggelopen naar circa 40.000 banen en zal naar verwachting in 2007 nog verder teruglopen. Toch blijft er een werkloosheidsprobleem: er is in het Noorden een groep van ca. 45.000 mensen die al langer dan een jaar werkloos zijn, met vaak een lage opleiding en ouder dan 40 jaar, die moeilijk blijken uit te stromen naar regulier werk. Opvallend is dat het werkloosheidspercentage in de kernzones bijna twee keer zo hoog is als in het landelijk gebied. Werklozen wonen vooral in de gebieden waar ook veel banen zijn, maar die banen worden vaak bezet door pendelaars die in meer landelijke gebieden wonen.

Asielzoekers vertekenen bevolkingsgroei
De werkloosheid daalt ook door de geringe bevolkingsgroei als gevolg van de vergrijzing en het lage geboortecijfer. Voor het Noorden komt daar ook nog een vertrekoverschot bij als gevolg van toenemende migratie naar andere provincies en emigratie naar het buitenland. Recente berichten als zou de noordelijke bevolking nu al aan het dalen zijn berusten echter op een misverstand. In 2005 was inderdaad al sprake van een daling van bijna 700 personen maar dat is inclusief een afname van 2800 asielzoekers, o.a. door sluiting van enkele noordelijke asielzoekerscentra. Exclusief asielzoekers was dus in 2005 nog sprake van een bevolkingstoename van 2100 personen.

Regionale personeelstekorten
Voor het Noorden als geheel zal in 2007 voor de meeste beroepsgroepen nog sprake zijn van een ruime arbeidsmarkt.  In 2007 wordt de arbeidsmarkt krap in technische beroepsgroepen en dat geldt voor alle opleidingsniveaus. Tekorten zullen ook ontstaan in de agrarische beroepsgroepen die een laag of middelbaar opleidingsniveau vereisen. Voor de hogere opleidingsniveaus worden tekorten verwacht in de (para)medische beroepen en in management beroepen. Het beeld voor het Noorden als geheel kan voor bepaalde regio’s heel anders uitpakken, omdat de vraag en het aanbod van personeel niet overal in de regio even goed op elkaar aansluiten. Zo valt bijvoorbeeld in de zorg een sterke groei van het aantal banen te verwachten, maar die is vooral in het stedelijk gebied Groningen-Assen en rond Leeuwarden geconcentreerd. Hierdoor kunnen daar tekorten optreden omdat de beschikbare mensen voor deze functies daar te ver vandaan wonen. Iets dergelijks geldt ook voor de technische beroepen. Met name in de Friese kernzones zijn hier tekorten te verwachten,  terwijl de arbeidsmarkt voor deze beroepen in het noordoosten van de provincie Groningen ruim is. Er zijn ook deelregio’s waar op dit moment nauwelijks beroepen zijn waarvoor  een tekort aan mensen te verwachten is. Dit geldt met name voor Zuid-Oost Drenthe, waar alleen in de technisch beroepen krapte kan ontstaan. Voor hoger opgeleiden vallen de te verwachten tekorten mee, met name als bedrijven er in slagen arbeidsvoorwaarden te bieden die concurrerend zijn met die in de rest van het land.

Noot voor de pers
Maandag 15 januari zijn de samensteller de hele dag bereikbaar voor meer informatie:
Dr. L. Broersma, tel (050) 363 7053/3740. E-mail: l.broersma@rug.nl
Prof. dr. J. van Dijk, tel (050) 363 3765/3896. E-mail: jouke.van.dijk@rug.nl
Dr. T. M. Stelder, tel (050) 363 3725/3740. E-mail: t.m.stelder@rug.nl

Exemplaren van de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning 2007 zijn te verkrijgen bij het CWI Noord-Nederland (050) 7519000 en de Sectie Ruimtelijke Economie, tel. (050) 3633740.

Zie ook: http://www.regroningen.nl/nav

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...