Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

113 - Hoge Koninklijke Onderscheiding voor Angus Maddison

01 november 2006

Op 27 oktober 2006 wordt prof.dr. A. Maddison benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Van 1978 tot 1996 was hij als hoogleraar Economische Sociologie verbonden aan de RUG. Maddison heeft een wereldwijde reputatie als pionier op het terrein van het kwantificeren van economische groei in internationaal vergelijkend en historisch perspectief. De plechtigheid vindt plaats tijdens een speciaal symposium ter gelegenheid van Maddisons tachtigste verjaardag. De Groningse locoburgemeester mw.drs. J.C.M. van Schie reikt hem dan de onderscheiding uit om 17.15 uur in de Senaatskamer van het Academiegebouw van de RUG.

Angus Maddison (Newcastle-on-Tyne, Groot-Brittannië 1926) was lecturer Economic History aan de St. Andrews University in Schotland. In de jaren 1953-1979 was hij in diverse functies werkzaam bij de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD of OESO) in Parijs (tot 1961 Organization for European Economic Co-operation geheten). In de periode 1969-1971 was hij verbonden aan het Harvard University Centre for International Affairs. Maddison diende onder meer als beleidsadviseur voor de regeringen van Ghana en Pakistan. Ook bezocht hij tientallen andere landen en adviseerde meestal rechtstreeks aan de regeringsleiders, van onder meer Brazilië, Guinea, Mongolië, de USSR en Japan. Op deze wijze verwierf hij een uniek inzicht in de factoren die groei en welvaart bepalen.

In 1978 werd Maddison benoemd als hoogleraar Economische Geschiedenis aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte onderzoek op het gebied van economische groei en ontwikkeling in internationaal vergelijkend en historisch perspectief. Maddison was een pionier op het terrein van de constructie van nationale rekeningen, waarbij de boekhouding van landen wordt teruggerekend over periodes van enkele decennia tot afan het begin van de jaartelling. Hierbij combineerde hij moderne onderzoekstechnieken met zijn uitgebreide kennis van de economische geschiedenis en in het bijzonder van de prestaties van landen op het gebied van inkomen per hoofd van de bevolking.

Zijn werk leverde indringende nieuwe inzichten op in de redenen waarom sommige landen rijk zijn geworden en andere landen arm zijn gebleven (of in armoede zijn vervallen). Deze bijdragen zijn zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van het grootste belang gebleken. Maddison geniet op dit essentiële gebied de reputatie van ’s werelds meest vooraanstaande geleerde.

In de afgelopen twee decennia heeft Maddison zich vooral gericht op de constructie van data en analyse verder terug in de tijd. Zo heeft hij onder andere een toonaangevende studie gepubliceerd over de economische groei in China in de afgelopen twintig eeuwen. Deze studie heeft een grote impuls gegeven aan het historische debat over de sterkte en zwakte van China en Europa als leidende economische krachten in de wereld. Bovendien zien velen zijn schattingen inzake het nationale inkomen in het Romeinse Rijk als een doorbraak in de economische geschiedschrijving.

Ook na zijn emeritaat in 1996 bleef Maddison actief betrokken bij het onderzoek naar de oorzaken van economische groei en ontwikkeling. Hij bleef bijvoorbeeld publiceren en voordrachten geven. Daarbij voerde hij blijvend een pleidooi voor extra aandacht bij wetenschappers en beleidsmakers voor het zorgvuldig kwantificeren van economische groei.

Hoewel woonachtig te Thourotte in Frankrijk, zijn zijn connecties met de RUG sterk gebleven. Twee tot driemaal per jaar bezoekt hij Groningen voor het geven en bijwonen van seminars en voor overleg met medewerkers. Maddisons zeer omvangrijke dataset met gegevens voor 200 landen is tevens beschikbaar gemaakt voor gebruikers via de website van de RUG. De data van Maddison vormen een van de belangrijkste bronnen voor het analyseren van lange termijn economische groei en worden wereldwijd gebruikt door wetenschappers, beleidsanalisten en ook vaak geciteerd in de pers.

Het werk van Maddison heeft over de gehele wereld navolging gevonden. Zo bestaat er een groot netwerk van wetenschappers die zich bezig houden met de reconstructie van historische nationale rekeningen. Maddison is tevens mede-oprichter en intellectueel leider van het Groningen Growth and Development Centre, een onderzoeksgroep aan de economische faculteit op het gebied van economische groei op de lange termijn. De databanken van Maddison en zijn (voormalige) medewerkers, die nu vrijwel alle landen ter wereld beslaan, behoren nu tot de meest gebruikte en geciteerde bronnen voor cijfers inzake economische groei in de wereld.

Symposium

De Faculteit der Economische Wetenschappen organiseert voor vrijdag 27 oktober het symposium ‘World Economic Performance: Past, Present and Future’ ter ere van Angus Maddison. Het is het eerste van twee workshops over de economische prestatie van de wereldeconomie in het verleden, heden en toekomst. Deze eerste workshop richt zich op de ervaringen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Topexperts in het meten van economische groei presenteren in totaal zeven papers. De tweede workshop in december vindt plaats in Brisbane (Australië) en richt zich op Azië en Oceanië.

Noot voor de pers

-Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 44 44 of communicatie@rug.nl.

-De Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt om 17.15 uur in de Senaatskamer van

het Academiegebouw van de RUG, Broerstraat 5

- Contact met prof.dr. A. Maddison: via prof.dr. Bart van Ark, tel. (050)363 3674 of 06- 21894241 of h.h.van.ark@rug.nl . Van Ark is vanaf 1 november buitenslands.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws