Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

109 - Theo Spek benoemd tot bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis

13 oktober 2006

Theo Spek is benoemd tot bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis bij de Faculteit der Letteren. Deze nieuwe leerstoel is ingesteld door het Groninger Universiteits Fonds met steun van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). De leeropdracht omvat zowel de inhoudelijke aspecten van de Nederlandse en Europese cultuurlandschapsgeschiedenis, als ook de maatschappelijke doorwerking in de beleidsvelden van erfgoedzorg en ruimtelijke ordening. De nieuwe hoogleraar zal worden verbonden aan de sectie Architectuur- en Stedebouwgeschiedenis van de afdeling Kunstgeschiedenis. Hij combineert de nieuwe functie met zijn reguliere functie als senior onderzoeker Landschapsgeschiedenis en programmaleider Archeologie en Landschap bij de RACM.

Met de aanstelling van Theo Spek als bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis streven de Rijksuniversiteit Groningen en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten naar een betere integratie van wetenschap, onderwijs en praktijk op het gebied van cultuurlandschap en erfgoedzorg.

Interdisciplinaire benadering

Theo Spek (Rhenen, 1963) richtte zich reeds tijdens zijn studie aan de Universiteit van Wageningen op de interdisciplinaire studie van landbouw, landschap en bodem, waarbij vooral de lange termijn geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap zijn speciale aandacht had. Vanaf 1988 werkte hij als onderzoeker landschapsgeschiedenis bij achtereenvolgens het DLO-Staring Centrum en Alterra in Wageningen en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort. Kenmerkend voor zijn werk is de sterk interdisciplinaire benadering van de cultuurlandschapsgeschiedenis: historische, bodemkundige, archeologische, ecologische en naamkundige onderzoeksmethoden worden met elkaar gecombineerd tot een samenhangend verhaal over het landschap. Zijn publicaties bestrijken zowel de prehistorische als de historische landschapsontwikkeling met als zwaartepunten: 1. De geschiedenis van de Pleistocene zandlandschappen van Noordwest-Europa; 2. (Pre)historische akkerbouw en antropogene bodemvorming; 3. Cultuurhistorie en ruimtelijke planning; 4. Cultuurhistorie en natuurbeheer; 5. Europese cultuurlandschappen.

Archeologie en landschap

In 2004 promoveerde Theo Spek aan de Universiteit van Wageningen op een 1100 pagina’s tellend proefschrift getiteld “Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie” dat in de landelijke pers veel aandacht kreeg en in 2005 werd bekroond met de Prof. Van Winterprijs voor het beste boek op het terrein van de regionale en lokale geschiedenis uit de jaren 2003-2004. Momenteel werkt hij als senior onderzoeker historische geografie en programmaleider bij de nieuwe Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (een fusie van ROB en RDMZ). Als leider van het onderzoeksprogramma “Archeologie en Landschap” zoekt hij samen met collega’s en maatschappelijke partners (provincies, waterschappen, natuurbeheersorganisaties, bewoners) naar nieuwe methoden om het cultuurhistorisch erfgoed op succesvolle wijze te integreren in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Een voorbeeld is het grote NWO-project “Biografie van het Nationaal Landschap Drentsche Aa” waarin samen met bewoners en belangenorganisaties wordt gezocht naar een duurzame verbinding van gebiedsgericht beleid, erfgoedzorg en natuurbeheer. Op internationaal vlak was Theo Spek de afgelopen zes jaar actief als Secretaris-Generaal van PECSRL, een netwerk van ca 380 cultuurlandschapsspecialisten uit meer dan dertig Europese landen. Vanuit die functie beschikt hij over een zeer uitgebreid internationaal netwerk binnen zowel de onderzoeks- als de beleidswereld.

Informatie

prof.dr.ir. Th. Spek, tel (033) 422 75 95 (RACM), (050)363 89 51 (RUG), e-mail: t.spek@racm.nl of m.spek@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws