Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

083 - Meer studenten, meer afgestudeerden en verdergaande internationalisering in 2005

13 juli 2006

Het Jaarverslag 2005 laat voor de Rijksuniversiteit Groningen op veel fronten een toename zien in de kerncijfers. Vergeleken met 2004 zijn er meer studenten, meer afgestudeerden en meer promoties. Het aantal wetenschappelijke publicaties steeg met 13,7%. De internationale research-positie van de RUG ontwikkelt zich goed: elf van de vijftien onderszoeksinstituten en -centra in de bèta- en medische wetenschappen hebben een duidelijk hogere impact dan het mondiale gemiddelde. Meer dan tweemaal het mondiale gemiddelde, een zeer hoge impact, haalt het onderzoek in de biologie, materiaalwetenschappen, scheikunde, fysische chemie, algemene geneeskunde en hematologie. Wat betreft het gemiddelde aantal citaties per publicatie staat de RUG zesde binnen een totaal van 38 gerenommeerde Europese universiteiten.

Nieuw in 2005 waren de vorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen, de start van de graduate schools en het Akkoord van Groningen, waarin gemeente, RUG en Hanzehogeschool overeenkwamen om in tien jaar 500 miljoen euro te investeren in innovatie.

Onderwijs en internationalisering

Het aantal ingeschreven studenten is in 2005 met 568 gestegen tot 22.656. De instroom van eerstejaarsstudenten liep iets terug, van 4.515 in 2004 naar 4.403. Het (post)propedeuse­rendement ligt overwegend op of boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde studieduur ligt op of net onder het landelijk gemiddelde.

Na een daling van het aantal buitenlandse gast- en uitwisselingsstudenten in 2004, steeg dit in 2005 van 461 naar 645. Het aantal buitenlandse bachelor- en masterstudenten groeide met 135 studenten naar 896. Het aantal beurspromovendi steeg naar 638. De RUG streeft naar 3000 buitenlandse studenten in 2010, waarbij zij zich vooral richt op Europa, Azië en de VS. Nu is het totaal aantal bijna 2200.

Onderzoek

Het aantal promoties is gestegen naar 289. Ruim de helft van alle promovendi aan de RUG is afkomstig uit het buitenland. De RUG streeft naar 300 promoties in 2010. In 2005 zijn zestien Graduate Schools opgericht, waarin de onderzoeksmasters en de opleidingen die leiden tot een doctorstitel worden samengebracht.

Nieuw in het jaarverslag is een overzicht van alle recente onderzoeksvisitatierapporten.

Het RUG-onderzoek draagt in velerlei opzicht bij aan de kenniseconomie. Op een aantal sleutelgebieden - nanotechnologie, energie, life-sciences, ict, integratie en sociale cohesie – zijn samen met partners uit andere kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid grootschalige innovatieprogramma’s ontwikkeld, zoals TI Pharma, LifeLines en Lofar.

Financiën

De totale omzet van de RUG bedroeg in 2005 € 499,1 mln, nagenoeg gelijk aan 2004. De vermogenspositie van de RUG houdt een stabiel karakter.

Het boekjaar 2005 werd afgesloten met een positief resultaat van € 11,5 mln, grotendeels het gevolg van vertraging in de uitvoering van het grootschalige nieuwbouwprogramma van de RUG. Van het positief saldo werd € 0,7 mln toegevoegd aan de algemene reserve. Het overige deel blijft gereserveerd voor huisvesting.

Noot voor de pers

- De digitale versie van het jaarverslag is te vinden op www.rug.nl/jaarverslag

- Nadere informatie en aanvragen papieren versie: afdeling Communicatie, tel.

(050) 363 44 44, e-mail communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws